понеділок, 16 липня 1990 р.

Декларація про державний суверенітет України 1990
Декларація
про державний суверенітет України

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст. 429) рус.)

Верховна Рада Української РСР,
виражаючи волю народу України,
прагнучи створити демократичне суспільство,
виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини,
шануючи національні права всіх народів,
дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України,
визнаючи необхідність побудови правової держави,
маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України,

ПРОГОЛОШУЄ

державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

І. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення.

Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу.

Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом.

II. НАРОДОВЛАДДЯ

Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України.

Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці.

Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки як безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих Рад Української РСР.

Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада Української РСР. Жодна політична партія, громадська організація, інше угруповання чи окрема особа не можуть виступати від імені всього народу України.

III. ДЕРЖАВНА ВЛАДА

Українська РСР є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя.

Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території.

Державна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову.

Найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів здійснюється Генеральним прокурором Української РСР, який призначається Верховною Радою Української РСР, відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний.

IV. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Українська РСР має своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР.

Підстави набуття і втрати громадянства Української РСР визначаються Законом Української РСР про громадянство (1636-12).

Всім громадянам Української РСР гарантуються права і свободи, які передбачені Конституцією Української РСР (888-09) і нормами міжнародного права, визнаними Українською РСР.

Українська РСР забезпечує рівність перед законом усіх громадян Республіки незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Українська РСР регулює імміграційні процеси.

Українська РСР виявляє турботу і вживає заходів щодо охорони і захисту інтересів громадян Української РСР, які перебувають за межами Республіки.

V. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВЕРХОВЕНСТВО

Українська РСР здійснює верховенство на всій своїй території.

Територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди.

Українська РСР самостійно визначає адміністративно-територіальний устрій Республіки та порядок утворення національно-адміністративних одиниць.

VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ

Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах.

Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України.

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.

Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, яка створена завдяки зусиллям народу Республіки.

Вирішення питань загальносоюзної власності (спільної власності всіх республік) здійснюється на договірній основі між республіками - суб'єктами цієї власності.

Підприємства, установи, організації та об'єкти інших держав і їхніх громадян, міжнародних організацій можуть розміщуватись на території Української РСР та використовувати природні ресурси України згідно з законами Української РСР.

Українська РСР самостійно створює банкову (включаючи зовнішньоекономічний банк), цінову, фінансову, митну, податкову системи, формує державний бюджет, а при необхідності впроваджує свою грошову одиницю.

Вищою кредитною установою Української РСР є національний Банк України, підзвітний Верховній Раді Української РСР.

Підприємства, установи, організації та виробничі одиниці, розташовані на території Української РСР, вносять плату за використання землі, інших природних і трудових ресурсів, відрахування від валютних надходжень, а також сплачують податки до місцевих бюджетів.

Українська РСР забезпечує захист всіх форм власності.

VII. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Українська РСР самостійно встановлює порядок організації охорони природи на території Республіки та порядок використання природних ресурсів.

Українська РСР має свою національну комісію радіаційного захисту населення.

Українська РСР має право заборонити будівництво та припинити функціонування будь-яких підприємств, установ, організацій та інших об'єктів, які спричиняють загрозу екологічній безпеці.

Українська РСР дбає про екологічну безпеку громадян, про генофонд народу, його молодого покоління.

Українська РСР має право на відшкодування збитків, заподіяних екології України діями союзних органів.

VIII. КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК

Українська РСР є самостійною у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації, гарантує всім національностям, що проживають на території Республіки, право їх вільного національно-культурного розвитку.

Українська РСР забезпечує національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя.

Українська РСР виявляє піклування про задоволення національно-культурних, духовних і мовних потреб українців, що проживають за межами Республіки.

Національні, культурні та історичні цінності на території Української РСР є виключно власністю народу Республіки.

Українська РСР має право на повернення у власність народу України національних, культурних та історичних цінностей, що знаходяться за межами Української РСР.

IX. ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА

Українська РСР має право на власні Збройні Сили.

Українська РСР має власні внутрішні війська та органи державної безпеки, підпорядковані Верховній Раді Української РСР.

Українська РСР визначає порядок проходження військової служби громадянами Республіки.

Громадяни Української РСР проходять дійсну військову службу, як правило, на території Республіки і не можуть використовуватись у військових цілях за її межами без згоди Верховної Ради Української РСР.

Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

X. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Українська РСР як суб'єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення національних інтересів Республіки у політичній, економічній, екологічній, інформаційній, науковій, технічній, культурній і спортивній сферах.

Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах.

Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права.

                                                  * * *

Відносини Української РСР з іншими радянськими республіками будуються на основі договорів, укладених на принципах рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи.

Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод.

Принципи Декларації про суверенітет України використовуються для укладання союзного договору.

Прийнята Верховною Радою Української РСР
м. Київ, 16 липня 1990 року
N 55-XII

____________
//zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=55-12
Декларація про державний суверенітет України надрукована в Вашингтоні (США), 1990 р. ЦДАЗУ, Бібл.ф.2, ін. №327к.
//tsdazu.gov.ua/ua/online/47-all/259-online.html 
ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР N 2143-XII (2143-12) від 20.02.92, ВВР, 1992, N 20, ст. 279)

Про День проголошення незалежності України

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст. 430)

Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, 

підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України (55-12) 16 липня 1990 року,


Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

Перший заступник
Голови Верховної Ради Української РСР І.ПЛЮЩ

м. Київ, 16 липня 1990 року
N 56-XII

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/56-12

Декларація про державний суверенітет України, 16 липня 1990 р. ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4490, арк. 100-106. //www.archives.gov.ua/Sections/17-Nez/index.php?48#photo
Постанова Верховної Ради України "Про День проголошення незалежності України", 16 липня 1990 р. ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4490, арк. 107
//www.archives.gov.ua/Sections/17-Nez/index.php?46

Декларация о государственном суверенитете Украины 1990
Декларация
О государственном суверенитете Украины

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст.429) укр.)

Верховный Совет Украинской ССР,
выражая волю народа Украины,
стремясь создать демократическое общество,
исходя из потребностей всестороннего обеспечения прав и свобод человека,
уважая национальные права всех народов,
заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа Украины,
признавая необходимость построения правового государства,
имея целью утвердить суверенитет и самоуправление народа Украины,

ПРОВОЗГЛАШАЕТ

государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних отношениях.

I. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ

Украинская ССР как суверенное национальное государство развивается в существующих границах на основе осуществления украинской нацией своего неотъемлемого права на самоопределение.

Украинская ССР осуществляет защиту и охрану национальной государственности украинского народа.

Любые насильственные действия против национальной государственности Украины со стороны политических партий, общественных организаций, других группировок или отдельных лиц преследуются по закону.

II. НАРОДОВЛАСТИЕ

Граждане Республики всех национальностей составляют народ Украины.

Народ Украины является единственным источником государственной власти в Республике.

Полновластие народа Украины реализуется на основе Конституции Республики как непосредственно, так и через народных депутатов, избранных в Верховный и местные Советы Украинской ССР.

От имени всего народа может выступать исключительно Верховный Совет Украинской ССР. Ни одна политическая партия, общественная организация, другая группировка или отдельное лицо не могут выступать от имени всего народа Украины.

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

Украинская ССР самостоятельна в решении любых вопросов своей государственной жизни.

Украинская ССР обеспечивает верховенство Конституции и законов Республики на своей территории.

Государственная власть в Республике осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную.

Высший надзор за точным и одинаковым исполнением законов осуществляется Генеральным прокурором Украинской ССР, который назначается Верховным Советом Украинской ССР, ответствен перед ним и только ему подотчетен.

IV. ГРАЖДАНСТВО УКРАИНСКОЙ ССР

Украинская ССР имеет свое гражданство и гарантирует каждому гражданину право на сохранение гражданства СССР.

Основания приобретения и утраты гражданства Украинской ССР определяются Законом Украинской ССР о гражданстве (1636-12).

Всем гражданам Украинской ССР гарантируются права и свободы, которые предусмотрены Конституцией Украинской ССР (888-09) и нормами международного права, признанными Украинской ССР.

Украинская ССР обеспечивает равенство перед законом всех граждан Республики, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.

Украинская ССР регулирует иммиграционные процессы.

Украинская ССР проявляет заботу и принимает меры по охране и защите интересов граждан Украинской ССР, находящихся за пределами Республики.

V. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВЕРХОВЕНСТВО

Украинская ССР осуществляет верховенство на всей своей территории.

Территория Украинской ССР в существующих границах является неприкосновенной и не может быть изменена и использована без ее согласия.

Украинская ССР самостоятельно определяет административно-территориальное устройство Республики и порядок образования национально-административных единиц.

VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Украинская ССР самостоятельно определяет свой экономический статус и закрепляет его в законах.
Народ Украины имеет исключительное право на владение, пользование и распоряжение национальным богатством Украины.

Земля, ее недра, воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украинской ССР, природные ресурсы ее континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны, весь экономический и научно-технический потенциал, созданный на территории Украины, являются собственностью ее народа, материальной основой суверенитета Республики и используются с целью обеспечения материальных и духовных потребностей ее граждан.

Украинская ССР имеет право на свою долю в общесоюзном богатстве, в общесоюзном алмазном и валютном фондах, золотом запасе, которые созданы благодаря усилиям народа Республики.

Решение вопросов общесоюзной собственности (общей собственности всех республик) осуществляется на договорной основе между республиками – субъектами этой собственности.

Предприятия, учреждения, организации, объекты других государств и их граждан, международные организации могут размещаться на территории Украинской ССР и использовать природные ресурсы Украины согласно законам Украинской ССР.

Украинская ССР самостоятельно создает банковскую (включая внешнеэкономический банк), ценовую, финансовую, таможенную, налоговую системы, формирует государственный бюджет, а при необходимости вводит свою денежную единицу.

Высшим кредитным учреждением Украинской ССР является Национальный Банк Украины, подотчетный Верховному Совету Украинской ССР.

Предприятия, учреждения, организации и производственные единицы, расположенные на территории Украинской ССР, вносят плату за использование земли, других природных и трудовых ресурсов, отчисления от валютных поступлений, а также уплачивают налоги в местные бюджеты.

Украинская ССР обеспечивает защиту всех форм собственности.

VII. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Украинская ССР самостоятельно устанавливает порядок организации охраны природы на территории Республики и порядок использования природных ресурсов.

Украинская ССР имеет свою национальную комиссию радиационной защиты населения.

Украинская ССР имеет право запретить строительство и прекратить функционирование любых предприятий, учреждений, организаций и других объектов, вызывающих угрозу экологической безопасности.

Украинская ССР заботится об экологической безопасности граждан, о генофонде народа, его молодого поколения.

Украинская ССР имеет право на возмещение ущерба, нанесенного экологии Украины действиями союзных органов.

VIII. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ

Украинская ССР самостоятельна в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития украинской нации, гарантирует всем национальностям, проживающим на территорий Республики, право их свободного национально-культурного развития.

Украинская ССР обеспечивает национально-культурное возрождение украинского народа, его исторического сознания и традиций, национально-этнографических особенностей, функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Украинская ССР проявляет заботу об удовлетворении национально-культурных, духовных и языковых потребностей украинцев, проживающих за пределами Республики.

Национальные, культурные и исторические ценности на территории Украинской ССР являются исключительно собственностью народа Республики.

Украинская ССР имеет право на возвращение в собственность народа Украины национальных, культурных и исторических ценностей, находящихся за пределами Украинской ССР.

IX. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Украинская ССР имеет право на собственные Вооруженные Силы.

Украинская ССР имеет собственные внутренние войска и органы государственной безопасности, подчиненные Верховному Совету Украинской ССР.

Украинская ССР определяет порядок прохождения воинской службы гражданами Республики.

Граждане Украинской ССР, как правило, проходят действительную воинскую службу на территории Республики и не могут использоваться в военных целях за ее пределами без согласия Верховного Совета Украинской ССР.

Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия.

X. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Украинская ССР как субъект международного права осуществляет непосредственные отношения с другими государствами, заключает с ними договоры, обменивается дипломатическими, консульскими, торговыми представительствами, принимает участие в деятельности международных организаций в объеме, необходимом для эффективного обеспечения национальных интересов Республики в политической, экономической, экологической, информационной, научной, технической, культурной и спортивной сферах.

Украинская ССР выступает равноправным участником международного общения, активно способствует укреплению общего мира и международной безопасности, непосредственно принимает участие в общеевропейском процессе и европейских структурах.

Украинская ССР признает преимущество общечеловеческих ценностей над классовыми, приоритет общепризнанных норм международного права перед нормами внутригосударственного права.

***

Отношения Украинской ССР с другими советскими республиками строятся на основе договоров, заключенных на принципах равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.

Декларация является основой для новой Конституции, законов Украины и определяет позиции Республики при заключении международных соглашений.

Принципы Декларации о суверенитете Украины используются для заключения союзного договора.

Принята Верховным Советом Украинской ССР
г. Киев, 16 июля 1990 года
N 55-XII

____________
//zakon1.rada.gov.ua/laws/show/55-12
Аргументы и факты; 1990 г. № 29 
//constitutions.ru/archives/2917
Почтовая марка СССР
//uk.wikipedia.org/wiki/Декларація_про_державний_суверенітет_України
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНСКОЙ ССР

(Постановление утратило силу на основании Постановления ВР 
N 2143-XII (2143-12) от 20.02.92, ВВР, 1992, N 20, ст. 279)

О Дне провозглашения независимости Украины

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст.430)

Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, 

подтверждая историческую весомость принятия Декларации о государственном суверенитете Украины (55-12) 16 июля 1990 года,

Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет:

Считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины.

Первый заместитель
Председателя Верховного Совета Украинской ССР И. ПЛЮЩ
г. Киев, 16 июля 1990
N 56-XII
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/56-12

Памятная монета "20-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України", в обращении с 15 июля 2010 г. //malecha.org.ua/