субота, 28 жовтня 1989 р.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки Про мови в Українській РСР 1989


Верховна Рада УРСР;
Постанова від 28.10.1989 № 8313-XI
Документ 8313-11, втратив чинність, перша редакція -
Прийняття від 28.10.1989
[Втрата чинності
від 10.08.2012,
підстава 5029-17]ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про мови в Українській РСР"

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 45, ст. 632)

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про мови в Українській РСР" (8312-11) ввести в дію з 1 січня 1990 року.

2. Для поступового впровадження у всі сфери суспільного життя окремих положень Закону встановити такі строки:

протягом трьох - п'яти років з моменту надання Закону чинності вводяться в дію стаття 6, частина друга і третя статті 10, частина перша статті 11, частина перша статті 15, частини перша, третя і четверта статті 18, частини перша і третя статті 19, статті 20, 21, 22, 31, 36 і частина четверта статті 38;

протягом п'яти - десяти років з моменту надання Закону чинності вводяться в дію статті 13, 25, 26, 27, 28 і 29.

3. Доручити Раді Міністрів Української РСР розробити і до 1 липня 1990 року прийняти "Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року", в якій, зокрема, конкретизувати строки впровадження статей Закону, передбачених пунктом 2 цієї постанови, по окремих регіонах республіки.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В. ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М. ХОМЕНКО

м. Київ, 28 жовтня 1989 р.
N 8313-XI

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8313-11/ed20030401
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8313-11


Верховна Рада УРСР;
Закон від 28.10.1989 № 8312-XI
Документ 8312-11, втратив чинність, поточна редакція -
Втрата чинності від 10.08.2012підстава 5029-17ЗАКОН
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5029-VI (5029-17) від 03.07.2012}

Про мови в Українській РСР

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, Додаток до N 45, ст.631)

(Вводиться в дію Постановою ВР N 8313-11 від 28.10.89, 
ВВР, 1989, Додаток до N 45, ст. 632)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст.85 N 594-IV (594-15) від 06.03.2003, 
ВВР, 2003, N 24, ст.159)

Українська РСР визнає життєдайність та суспільну цінність усіх національних мов і беззастережно гарантує своїм громадянам національно-культурні та мовні права, виходячи з того, що тільки вільний розвиток і рівноправність національних мов, висока мовна культура є основою духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення та зміцнення дружби народів.

Українська мова є одним з вирішальних чинників національної самобутності українського народу.

Українська РСР забезпечує українській мові статус державної з метою сприяння всебічному розвиткові духовних творчих сил українського народу, гарантування його суверенної національно-державної майбутності.

Виховувати у громадян, незалежно від їхньої національної належності, розуміння соціального призначення української мови як державної в Українській РСР, а російської мови як мови міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР - обов'язок державних, партійних, громадських органів та засобів масової інформації республіки. Вибір мови міжособового спілкування громадян Української РСР є невід'ємним правом самих громадян.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання законодавства про мови в Українській РСР

Законодавство Української РСР про мови має своїм завданням регулювання суспільних відносин у сфері всебічного розвитку і вживання української та інших мов, якими користується населення республіки, в державному, економічному, політичному і громадському житті, охорону конституційних прав громадян у цій сфері, виховання шанобливого ставлення до національної гідності людини, її культури і мови, дальшого зміцнення дружби і співробітництва народів Союзу РСР.

Стаття 2. Державна мова Української РСР

Відповідно до Конституції Української РСР (888-09, 254к/96-ВР) державною мовою Української Радянської Соціалістичної Республіки є українська мова.

Українська РСР забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

Республіканські і місцеві державні, партійні, громадські органи, підприємства, установи і організації створюють всім громадянам необхідні умови для вивчення української мови та поглибленого оволодіння нею.

Стаття 3. Мови інших національностей в Українській РСР

Українська РСР створює необхідні умови для розвитку і використання мов інших національностей в республіці.

В роботі державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій, розташованих у місцях проживання більшості громадян інших національностей (міста, райони, сільські і селищні Ради, сільські населені пункти, їх сукупність), можуть використовуватись поряд з українською і їхні національні мови.

У разі, коли громадяни іншої національності, що становлять більшість населення зазначених адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів, не володіють в належному обсязі національною мовою або коли в межах цих адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів компактно проживає кілька національностей, жодна з яких не становить більшості населення даної місцевості, в роботі названих органів і організацій може використовуватись українська мова або мова, прийнята для всього населення.

Стаття 4. Мови міжнаціонального спілкування

Мовами міжнаціонального спілкування в Українській РСР є українська, російська та інші мови.

Українська РСР забезпечує вільне користування російською мовою як мовою міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР.

Стаття 5. Право громадян користуватися будь-якою мовою

Громадянам Української РСР гарантується право користуватися своєю національною мовою або будь-якою іншою мовою.

Громадянин вправі звертатися до державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій українською чи іншою мовою їх роботи, російською мовою або мовою, прийнятою для сторін.

Відмова службової особи прийняти і розглянути звернення громадянина з посиланням на незнання мови його звернення тягне за собою відповідальність за чинним законодавством.

Рішення по суті звернення оформляється українською мовою чи іншою мовою роботи органу або організації, до якої звернувся громадянин. За бажанням громадянина таке рішення може бути видане йому в перекладі російською мовою.

Стаття 6. Обов'язок службових осіб володіти мовами роботи органів і організацій

Службові особи державних, партійних, громадських органів, установ і організацій повинні володіти українською і російською мовами, а в разі необхідності - і іншою національною мовою в обсязі, необхідному для виконання службових обов'язків.

Незнання громадянином української або російської мови не є підставою для відмови йому у прийнятті на роботу. Після прийняття на роботу службова особа повинна оволодіти мовою роботи органу чи організації в обсязі, необхідному для виконання службових обов'язків.

Стаття 7. Охорона фондів і пам'яток мови

Українська РСР забезпечує примноження і збереженість фондів і пам'яток української мови, інших національних мов в науково-дослідних установах, архівах, бібліотеках, музеях, а також їхню охорону та використання.
(Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 594-IV (594-15 ) від 06.03.2003)

Стаття 8. Захист мов

Будь-які привілеї чи обмеження прав особи за мовною ознакою, мовна дискримінація неприпустимі.

Публічне приниження чи зневажання, навмисне спотворення української або інших мов в офіційних документах і текстах, створення перешкод і обмежень у користуванні ними, проповідь ворожнечі на мовному грунті тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Стаття 9. Організація і контроль за виконанням Закону про мови в Українській РСР

Організація виконання Закону Української РСР про мови в Українській РСР покладається на Раду Міністрів Української РСР.

Контроль за виконанням цього Закону покладається на Ради народних депутатів Української РСР.

II. МОВА ДЕРЖАВНИХ, ПАРТІЙНИХ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІВ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 10. Мова актів органів державної влади та управління

Акти найвищих органів державної влади та управління Української РСР приймаються українською мовою і публікуються українською і російською мовами.

Акти республіканських міністерств і відомств, місцевих органів державної влади та управління Української РСР приймаються і публікуються українською мовою, а в разі необхідності - публікуються і іншою національною мовою.

Написи на печатках, штампах, штемпелях, офіційних бланках державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій в Українській РСР виконуються українською мовою або українською і російською мовами.

Стаття 11. Мова роботи, діловодства і документації

В Українській РСР мовою роботи, діловодства і документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій є українська мова.

У випадках, передбачених у частині другій статті 3 цього Закону, мовою роботи, діловодства і документації поряд з українською мовою може бути і національна мова більшості населення тієї чи іншої місцевості, а у випадках, передбачених у частині третій цієї ж статті, - мова, прийнятна для населення даної місцевості.

Стаття 12. Мова взаємовідносин республіканських і місцевих органів з союзними органами та органами інших республік

Мовою взаємовідносин республіканських і місцевих державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій з союзними органами є російська мова.

Мовою взаємовідносин зазначених органів, підприємств, установ і організацій з органами, підприємствами, установами і організаціями інших союзних республік є російська мова або мова, прийнятна для сторін.

Стаття 13. Мова технічної і проектної документації

Технічна і проектна документація в Українській РСР виготовляється українською або російською мовою.

Стаття 14. Мова документів, які посвідчують статус громадянина Української РСР

Офіційні документи, які посвідчують статус громадянина, - паспорт, трудова книжка, документи про освіту, свідоцтво про народження, про одруження, а також документи про смерть особи виконуються українською і російською мовами.

Стаття 15. Мова з'їздів, конференцій та інших форумів

Мовою з'їздів, сесій, конференцій, пленумів, засідань, зборів, нарад, інших зібрань державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій в Українській РСР є українська мова.

У випадках, передбачених у частині другій статті 3 цього Закону, мовою сесій, конференцій, пленумів, засідань, зборів, нарад, інших зібрань органів і організацій поряд з українською мовою може бути і національна мова більшості населення тієї чи іншої місцевості, а у випадках, передбачених у частині третій цієї ж статті, - мова, прийнятна для населення даної місцевості.

Мовою міжреспубліканських, всесоюзних та міжнародних форумів, що відбуваються на території Української РСР, є мова, визначена учасниками форуму.

Учасникам місцевих, республіканських, міжреспубліканських, всесоюзних з'їздів, конференцій, нарад, інших зібрань органів і організацій гарантується право вибору мови виступу із забезпеченням перекладу на мову роботи відповідного форуму.

Стаття 16. Мова документів про вибори народних депутатів

Документація про вибори народних депутатів місцевих, республіканських і союзних органів державної влади оформляється українською мовою.

Документація про вибори народних депутатів СРСР подається до Центральної виборчої комісії російською мовою.

Виборчі бюлетені друкуються українською мовою або іншою мовою, прийнятою в діловодстві відповідної Ради народних депутатів.

Стаття 17. Мова у сфері обслуговування

В Українській РСР у всіх сферах обслуговування громадян вживається українська або інша мова, прийнятна для сторін.

Стаття 18. Мова судочинства

Судочинство в Українській РСР здійснюється українською мовою.

У випадках, передбачених у частині другій статті 3 цього Закону, судочинство може здійснюватись національною мовою більшості населення тієї чи іншої місцевості, а у випадках, передбачених у частині третій цієї ж статті, - мовою, прийнятною для населення даної місцевості.

При розгляді в судах кримінальних і цивільних справ особам, які беруть участь у справі і не володіють мовою судочинства, забезпечується право ознайомлення з матеріалами справи, участь у судових діях через перекладача, право виступати в суді рідною мовою.

Слідчі і судові документи вручаються особам, які беруть участь у справі, на їхню вимогу, в перекладі рідною мовою або іншою мовою, якою вони володіють.

Стаття 19. Мова провадження у справах про адміністративні правопорушення

Провадження у справах про адміністративні правопорушення в Українській РСР здійснюється українською мовою.

У випадках, передбачених у частині другій статті 3 цього Закону, провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється національною мовою більшості населення тієї чи іншої місцевості, а у випадках, передбачених у частині третій цієї ж статті, - мовою, прийнятною для населення даної місцевості.

Якщо особа, що притягається до адміністративної відповідальності, не володіє мовою, якою здійснюється провадження, вона може виступати рідною мовою і користуватись допомогою перекладача.

Стаття 20. Мова нотаріального діловодства

Нотаріальне діловодство в державних нотаріальних конторах і виконавчих комітетах міських, селищних і сільських Рад народних депутатів ведеться тією мовою, якою в даній місцевості здійснюється судочинство.

Якщо особа, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, якою ведеться діловодство, тексти оформлюваних документів мають бути складені також в перекладі (переклад здійснюється в установленому законом порядку) російською чи іншою мовою.

Стаття 21. Мова арбітражного провадження

Арбітражне провадження у справах з участю сторін, які знаходяться на території Української РСР, здійснюється українською мовою.

Арбітражне провадження у справах, в яких бере участь сторона, що знаходиться на території іншої союзної республіки, здійснюється російською мовою.

Матеріали справи, оформлені українською мовою, в Державний арбітраж СРСР або державний арбітраж іншої союзної республіки надсилаються в перекладі російською мовою.

Стаття 22. Мова прокурорського нагляду

Акти прокурорського нагляду в Українській РСР складаються українською мовою. Цією ж мовою у зв'язку із здійсненням прокурорського нагляду ведеться листування з державними, кооперативними та громадськими підприємствами, установами і організаціями, розташованими на території Української РСР.

Мовою зносин органів Прокуратури Української РСР з Прокуратурою СРСР та іншими союзними органами, з органами прокурорського нагляду інших союзних республік є російська мова.

Стаття 23. Мова юридичної допомоги

Юридична допомога громадянам і організаціям подається українською мовою або мовою, прийнятною для сторін.

Стаття 24. Мова міжнародних договорів та угод

Мовами двосторонніх міжнародних договорів Української РСР, а також угод громадських органів, підприємств, установ і організацій Української РСР з громадськими органами, підприємствами,
установами та організаціями інших держав є українська мова та мова іншої сторони договору чи угоди.

III. МОВА ОСВІТИ, НАУКИ, ІНФОРМАТИКИ І КУЛЬТУРИ

Стаття 25. Мова виховання та одержання освіти

Вільний вибір мови навчання є невід'ємним правом громадян Української РСР.

Українська РСР гарантує кожній дитині право на виховання і одержання освіти національною мовою. Це право забезпечується створенням мережі дошкільних установ та шкіл з вихованням і навчанням українською та іншими національними мовами.

Стаття 26. Мова виховання в дитячих дошкільних установах

В Українській РСР виховання в дитячих дошкільних установах, в тому числі в дитячих будинках, ведеться українською мовою.

У місцях компактного проживання громадян інших національностей можуть створюватись дитячі дошкільні установи, де виховання дітей ведеться їхньою національною або іншою мовою.

В дитячих дошкільних установах в разі необхідності можуть створюватись окремі групи, в яких виховання ведеться іншою мовою, ніж в установах в цілому.

Стаття 27. Мова навчання і виховання в загальноосвітніх школах

В Українській РСР навчальна і виховна робота в загальноосвітніх школах ведеться українською мовою.

У місцях компактного проживання громадян інших національностей можуть створюватись загальноосвітні школи, навчальна і виховна робота в яких ведеться їхньою національною або іншою мовою.

У випадках, передбачених у частині третій статті 3 цього Закону, можуть створюватись загальноосвітні школи, в яких навчальна і виховна робота ведеться мовою, спільно визначеною батьками школярів.

У загальноосвітніх школах можуть створюватись окремі класи, в яких навчальна і виховна робота ведеться відповідно українською мовою або мовою населення іншої національності.

Вивчення в усіх загальноосвітніх школах української і російської мов є обов'язковим.

Порядок вивчення української мови особами, які прибули з інших союзних республік, або їх звільнення від її вивчення визначається Міністерством народної освіти Української РСР.

Стаття 28. Мова навчання в професійно-технічних училищах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах

В Українській РСР навчальна і виховна робота в професійно-технічних училищах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах ведеться українською мовою, а у випадках, передбачених частинами другою і третьою статті 3 цього Закону, поряд з українською - і національною мовою більшості населення.

Для підготовки національних кадрів в цих закладах можуть створюватись групи з навчанням в них відповідною національною мовою.

В цих навчальних закладах можуть створюватись групи і з російською мовою навчання для громадян Української РСР, які поряд з українською і російською мовами вивчали в загальноосвітніх школах і національну мову, для громадян з інших союзних республік та іноземних громадян, а також у випадках, визначених відповідними органами державного управління. Цими ж органами визначаються й навчальні заклади з російською мовою навчання.

В усіх групах з російською мовою навчання та неукраїномовних навчальних закладах, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування, забезпечується вивчення української мови.

Стаття 29. Вступні екзамени з мови

Абітурієнти, які вступають до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів республіки, складають конкурсний вступний екзамен з української мови.

Абітурієнти - громадяни Української РСР, які поряд з українською і російською мовами вивчали в загальноосвітніх школах і національну мову, а також абітурієнти з інших союзних республік при вступі до навчальних закладів в групи з українською мовою навчання складають заліковий вступний екзамен з української мови, а в групи з російською мовою навчання - конкурсний вступний екзамен з російської мови.

Абітурієнти, що вступають до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка національних кадрів, складають конкурсний вступний екзамен з своєї національної мови.

Порядок складання вступних екзаменів в окремих вузах та порядок їх складання особами, які не атестовані з української мови, визначається Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР.

Стаття 30. Мова у сфері науки

В Українській РСР результати науково-дослідних робіт оформляються українською або російською мовою.

Виконавці науково-дослідних робіт можуть вибирати мову публікацій наукових результатів.

В періодичних наукових виданнях, які публікуються українською мовою, виклад основних положень наукових результатів подається російською та іншими мовами. В періодичних наукових виданнях, які публікуються російською або іншою мовою, виклад основних положень наукових результатів подається українською мовою.

Стаття 31. Мова інформатики

В Українській РСР інформатика здійснюється на основі української та російської мов.

Комп'ютери, які використовуються в роботі державних, партійних, громадських органів, науково-дослідних, конструкторських установ, засобів зв'язку, у сфері торгівлі, обліку, постачання, в закладах освіти й культури, повинні забезпечувати можливість працювати з україномовними і російськомовними текстами.

Стаття 32. Мова у сфері культури

Українська РСР гарантує функціонування української мови, а також інших національних мов у сфері культурного життя республіки.

З метою широкого ознайомлення громадян республіки з досягненнями культури інших народів СРСР, а також світової культури Українська РСР забезпечує переклади українською мовою та іншими національними мовами і видання художньої, політичної, наукової і іншої літератури, а також переклади українською мовою і публічну демонстрацію фільмів та інших аудіовізуальних творів.

Українська РСР забезпечує розвиток україномовного кіно і театрального мистецтва.

IV. МОВА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Стаття 33. Мова засобів масової інформації

В Українській РСР мовою офіційних засобів масової інформації є українська мова.

Мовою офіційних засобів масової інформації можуть також бути мови інших національностей.

Стаття 34. Мова роботи пошти і телеграфу

Поштово-телеграфна кореспонденція від громадян, державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій для пересилання в межах республіки приймається українською або російською мовою.

Пошта і телеграф забезпечуються конвертами, листівками, бланками і т.ін., написи на яких виконані українською та російською мовами.

Стаття 35. Мова оголошень і повідомлень

Тексти офіційних оголошень, повідомлень, плакатів, афіш, реклами і т.ін. виконуються українською мовою. Поряд з текстом, викладеним українською мовою, може бути вміщено його переклад іншою мовою.

Стаття 36. Мова маркування товарів

Маркування товарів, етикетки на товарах, інструкції щодо користування товарами, виробленими в Українській РСР, виконуються українською мовою.

Маркування товарів для вивозу за межі Української РСР здійснюється українською або російською мовою.

Назви у знаках для товарів і послуг подаються українськими заявниками українською мовою, якщо товари реалізуються, а послуги надаються виключно на території України.
(Частина третя статті 36 в редакції Закону N 75/95-ВР від 28.02.95)

V. МОВА НАЗВ

Стаття 37. Мова назв державних, партійних і громадських органів і організацій

Офіційні назви державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій утворюються і подаються українською мовою. З правого боку (або внизу) ці назви можуть подаватися в перекладі іншою мовою.

Стаття 38. Мова топонімів і картографічних видань

В Українській РСР топоніми (назви населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, вулиць, майданів, річок і т.ін.) утворюються і подаються українською мовою. Топоніми можуть передаватись також національною мовою більшості населення тієї чи іншої місцевості.

Відтворення українських топонімів іншими мовами здійснюється у транскрипції.

Топоніми з-поза меж Української РСР подаються українською мовою у транскрипції з мови оригіналу.

Картографічні видання, призначені для використання в Українській РСР, готуються і публікуються українською мовою.

Стаття 39. Мова власних імен

Громадяни Української РСР користуються правом іменуватись згідно з національними традиціями. Їхні імена передаються з національної мови українською мовою у транскрипції.

VI. СПРИЯННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКОВІ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Стаття 40. Сприяння національно-культурному розвиткові українців, які проживають за межами Української РСР

На основі угод з іншими союзними республіками Українська РСР сприяє національно-культурному розвиткові українців, які проживають в цих республіках.

Українська РСР подає згідно з нормами міжнародного права всебічну допомогу, за їх бажанням, освітнім школам, науковим установам, національно-культурним товариствам українців, громадянам українського походження, які проживають в зарубіжних країнах, у вивченні української мови та проведенні наукових досліджень з українознавства, сприяє навчанню громадян українського походження в навчальних закладах Української РСР.

Голова Президії 
ВР Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії 
ВР Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 28 жовтня 1989 року
N 8312-11

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8312-11

Закон про уживання мови на Західній Області Української Народньої Республіки 1919 

середа, 18 жовтня 1989 р.

Европейская социальная хартия 1961


Совет Европы; Хартия,
Международный документ от 18.10.1961 № ETS N 35
Документ 994_300, действующий, текущая редакция -
Редакция от 03.05.1996, основание 994_062ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ*
(укр/рус)

Турин, 18 октября 1961 года

(Изменения в текст не внесены. Дополнительно см.
Дополнительный протокол (994_332) от 05.05.1988
Протокол (994_333) от 21.10.91
Дополнительный протокол (994_807) от 09.11.95)

(Европейскую социальную хартию (пересмотренную)
дополнительно см. в документе (994_062) від 03.05.96)

Дата подписания: 2 мая 1996 г.

Подписавшие настоящую Хартию правительства, являющиеся членами Совета Европы,

считая, что целью Совета Европы является достижение еще большей сплоченности его членов в целях защиты и осуществления идеалов и принципов, которые являются их общим наследием, и содействия их экономическому и социальному прогрессу, в частности путем сохранения и дальнейшего обеспечения прав человека и основных свобод,

считая, что в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (995_004), и в Протоколе к ней, подписанном в Париже 20 марта 1952 года, государства-члены Совета Европы договорились обеспечить своим народам гражданские и политические права и свободы, указанные в этих документах,

полагая, что осуществление социальных прав должно обеспечиваться без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических взглядов, национальной принадлежности или социального происхождения,

твердо решив предпринимать совместно любые усилия для повышения уровня жизни и обеспечения социального благосостояния как городского, так и сельского населения с помощью соответствующих учреждений и действий,

договорились о нижеследующем:

ЧАСТЬ I

Договаривающиеся стороны в своей политике, которая будет осуществляться всеми надлежащими средствами как национального, так и международного характера, преследуют цель создания условий, при которых можно будет эффективно осуществлять следующие права и принципы:

1. Каждый человек имеет возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает;

2. Все трудящиеся имеют право на справедливые условия труда;

3. Все трудящиеся имеют право на условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;

4. Все трудящиеся имеют право на справедливое вознаграждение, достаточное для поддержания нормального уровня жизни их самих и их семей;

5. Все рабочие и предприниматели имеют право на свободное объединение в национальные или международные организации для защиты своих экономических и социальных интересов;

6. Все рабочие и предприниматели имеют право заключать коллективные договоры;

7. Дети и подростки имеют право на особую защиту от опасности физического и морального ущерба, которой они подвержены;

8. Работающие женщины в период беременности и другие работающие женщины, в зависимости от обстоятельств, имеют право на специальную охрану их труда;

9. Каждый человек имеет право на соответствующие услуги в области профессионально-технической ориентации в целях оказания ему помощи в выборе профессии, которая отвечала бы его личным способностям и интересам;

10. Каждый человек имеет право на соответствующие условия для профессионально-технической подготовки;

11. Каждый человек имеет право использовать любые меры, позволяющие ему обеспечить наивысший достижимый уровень здоровья;

12. Все трудящиеся и их иждивенцы имеют право на социальное страхование;

13. Каждый человек, не имеющий соответствующих средств, имеет право на социальную и медицинскую помощь;

14. Каждый человек имеет право пользоваться услугами в области социального обеспечения;

15. Нетрудоспособные имеют право на профессиональную подготовку, трудоустройство и поселение в определенном месте, независимо от происхождения и характера их нетрудоспособности;

16. Семья, являющаяся основной ячейкой общества, имеет право на соответствующую социальную, правовую и экономическую защиту в целях обеспечения ее всестороннего развития;

17. Матери и дети, независимо от их семейного положения и семейных связей, имеют право на соответствующее социальное и материальное обеспечение;

18. Граждане любой из Договаривающихся сторон имеют право заниматься на территории любой другой Договаривающейся стороны любой приносящей доход деятельностью на равных основаниях с гражданами этой территории с ограничениями, вызванными вескими экономическими или социальными причинами;

19. Рабочие-мигранты, являющиеся гражданами какой-либо Договаривающейся стороны, а также их семьи имеют право на защиту и помощь на территории любой другой Договаривающейся стороны.

ЧАСТЬ II

Договаривающиеся стороны обязуются, как это предусмотрено в Части III, считать себя связанными обязательствами, изложенными в нижеследующих статьях и пунктах.

Статья 1
Право на труд

В целях обеспечения эффективного осуществления права на труд Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Признать в качестве одной из основных целей и обязанностей достижение и поддержание как можно более высокого и стабильного уровня занятости, с тем чтобы обеспечить полную занятость;

2. Эффективно охранять право рабочего зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает;

3. Ввести или предоставлять для всех рабочих бесплатные услуги по вопросам занятости;

4. Организовывать или расширять соответствующую профессиональную ориентацию, обучение и трудовую переподготовку.

Статья 2
Право на справедливые условия труда

В целях обеспечения эффективного осуществления права на справедливые условия труда Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Обеспечить разумную продолжительность рабочего дня и рабочей недели и постепенно сокращать рабочую неделю настолько, насколько позволяет увеличение производительности труда и другие связанные с этим факторы;

2. Установить официальные оплачиваемые праздники;

3. Обеспечить минимальный оплачиваемый ежегодный отпуск продолжительностью в две недели;

4. Предусмотреть дополнительные оплачиваемые выходные дни или сокращенные рабочие дни для рабочих, занятых в опасном или вредном для здоровья производстве, как это установлено;

5. Обеспечить еженедельный отдых, который, по мере возможности, должен совпадать с днем, признаваемым по традиции или обычаю в соответствующей стране или регионе как день отдыха.

Статья 3
Право на условия работы, отвечающие
требованиям безопасности и гигиены

В целях обеспечения эффективного осуществления права на условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Принять правила безопасности и гигиены труда;

2. Обеспечить соблюдение таких правил путем организации контроля;

3. По мере необходимости давать консультации организациям предпринимателей и рабочих по мерам, направленным на улучшение безопасности и гигиены на промышленных предприятиях.

Статья 4
Право на справедливое вознаграждение

В целях обеспечения эффективного осуществления права на справедливое вознаграждение Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Признать право трудящихся на вознаграждение, которое позволит обеспечить им и их семьям удовлетворительное существование;

2. Признать право рабочих на повышенную заработную плату за сверхурочную работу, за исключением некоторых случаев;

3. Признать право трудящихся мужчин и женщин на равную оплату за труд равной ценности;

4. Признать право всех трудящихся на разумный период уведомления о прекращении работы по найму;

5. Разрешать вычеты из заработной платы только с соблюдением условий и в объеме, которые предусмотрены национальным законодательством или положениями, либо установлены в коллективных соглашениях или решениях арбитража.

Осуществление этих прав обеспечивается с помощью свободно заключаемых коллективных соглашений, созданного на основании закона механизма регулирования заработной платы или других средств, отвечающих национальным условиям.

Статья 5
Право на объединение

В целях обеспечения или поощрения свободы рабочих и предпринимателей в создании местных, национальных или международных организаций для защиты своих экономических и социальных интересов и для вступления в эти организации Договаривающиеся стороны обязуются обеспечить, чтобы в национальном законодательстве не содержались нормы, ограничивающие эту свободу, или чтобы такие нормы не применялись так, что они ограничивали бы эту свободу. Степень, в какой гарантии, предусматриваемые в настоящей статье, относятся к полиции, определяется национальными законами или положениями. Принцип, регулирующий применение этих гарантий в отношении вооруженных сил, и степень, в какой они применяются в отношении лиц этой категории, равным образом определяется национальными законами или положениями.

Статья 6
Право на заключение
коллективных договоров

В целях обеспечения эффективного осуществления права на заключение коллективных договоров Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Содействовать проведению совместных консультаций между рабочими и предпринимателями;

2. Содействовать, когда это необходимо и целесообразно, созданию механизма для проведения добровольных переговоров между предпринимателями или организациями предпринимателей и организациями рабочих с целью урегулирования условий занятости с помощью коллективных соглашений;

3. Содействовать созданию и использованию соответствующего механизма примирения и добровольного арбитража для урегулирования трудовых споров;

и признают:

4. Право рабочих и предпринимателей на коллективные действия в случаях конфликта интересов, включая право на забастовку, при условии соблюдения обязательств, которые могут вытекать из заключенных ранее коллективных соглашений.

Статья 7
Право детей и подростков на защиту

В целях обеспечения эффективного осуществления права детей и подростков на защиту Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Обеспечить, чтобы минимальный возраст приема на работу составлял 15 лет, за исключением случаев, когда дети заняты на предусмотренных законом легких работах, не причиняющих вреда их здоровью, психическому состоянию или образованию;

2. Добиваться установления более высокого минимального возраста приема на работу в отношении определенных специальностей, которые считаются опасными и вредными для здоровья;

3. Добиваться, чтобы лица, которые еще должны посещать школу, не использовались на таких видах работы, которые не дают им возможности завершить свое образование;

4. Добиваться ограничения рабочих часов для лиц в возрасте до 16 лет в соответствии с потребностями их развития и, в частности, с их потребностями в профессиональной подготовке;

5. Признать право молодых рабочих и учеников на справедливый заработок или другие соответствующие надбавки;

6. Добиваться, чтобы время, затраченное подростками на профессиональную подготовку во время обычного рабочего дня с согласия предпринимателя, рассматривалось как часть рабочего дня;

7. Добиваться, чтобы работающие лица в возрасте до 18 лет имели право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех недель;

8. Добиваться, чтобы лица в возрасте до 18 лет не использовались на ночных работах, за исключением некоторых видов работ, предусмотренных в национальных законах или положениях;

9. Добиваться, чтобы лица в возрасте до 18 лет, занятые на работах, предусмотренных национальными законами или положениями, проходили регулярный медицинский осмотр;

10. Обеспечить специальную защиту от опасности физического и морального ущерба, которой подвержены дети и подростки, и, в частности, от опасности, которая прямо или косвенно связана с их работой.

Статья 8
Право работающих женщин на защиту

В целях обеспечения эффективного осуществления права работающих женщин на защиту Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Предоставлять оплачиваемый отпуск, достаточное пособие по социальному обеспечению или пособия из общественных фондов для женщин, которые берут отпуск до и после родов сроком не менее 12 недель;

2. Считать незаконным, если предприниматель уведомляет какую-либо женщину об увольнении во время ее отсутствия в связи с отпуском по беременности или уведомляет ее об увольнении с работы в такое время, когда срок уведомления истекает во время ее отсутствия;

3. Обеспечить, чтобы матери, кормящие своих грудных детей, имели достаточное свободное время для этой цели:

4.
а) регулировать прием на работу женщин для работы в ночную смену в промышленности;

b) запретить использование женщин на подземных горнорудных работах и соответственно на других видах работы, которые не подходят для них по причине опасности, вредности для здоровья или тяжести.

Статья 9
Право на профессиональную ориентацию

В целях обеспечения эффективного осуществления права на профессиональную ориентацию Договаривающиеся стороны обязуются обеспечивать или поощрять, по мере необходимости, услуги, которые помогут всем лицам, в том числе инвалидам, решать проблемы, связанные с выбором профессии и ходом ее освоения, с должным учетом их индивидуальных особенностей и их отношения к возможности приобретения данной профессии: эта помощь должна предоставляться бесплатно как несовершеннолетним, включая школьников, так и взрослым.

Статья 10
Право на профессиональное обучение

В целях обеспечения эффективного осуществления права на профессиональное обучение Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Обеспечивать или поощрять, по мере необходимости, техническое или профессиональное обучение всех лиц, включая инвалидов, в консультации с организациями предпринимателей и рабочих, и предоставлять возможности для получения высшего технического и университетского образования, исходя исключительно из индивидуальных способностей;

2. Обеспечивать или содействовать созданию системы подготовки учеников и проведению других систематических мероприятий по подготовке юношей и девушек по разным специальностям;

3. Обеспечивать или содействовать созданию, по мере необходимости:

а) надлежащей и широко доступной учебной базы для взрослых рабочих;

b) специальных центров для переподготовки взрослых рабочих, вызванной техническим прогрессом или новыми тенденциями в области занятости;

4. Содействовать полному использованию льгот, предоставляемых соответствующими мерами, такими как:

а) сокращение или упразднение всяких сборов и начислений;

b) предоставление в соответствующих случаях финансовой помощи;

с) включение по просьбе его работодателя в нормальный рабочий день времени, затраченного на дополнительную подготовку рабочего во время его работы;

d) обеспечение, при соответствующем контроле, в консультации с организациями предпринимателей и рабочих эффективности подготовки учеников и других учебных мероприятий для молодых рабочих, а также соответствующей защиты интересов молодых рабочих в целом.

Статья 11
Право на охрану здоровья

В целях обеспечения эффективного осуществления права на охрану здоровья Договаривающиеся стороны обязуются, непосредственно или в сотрудничестве с государственными или частными организациями, предпринимать соответствующие меры, направленные, в частности, на:

1. Устранение в максимально возможной степени причин ухудшения здоровья;

2. Обеспечение консультативных услуг и учебной базы для укрепления здоровья и поощрения личной ответственности в вопросах здоровья;

3. Предотвращение в максимально возможной степени эпидемических, эндемических и других заболеваний.

Статья 12
Право на социальное обеспечение

В целях обеспечения эффективного осуществления права на социальное обеспечение Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Создать или продолжать использовать систему социального обеспечения;

2. Поддерживать систему социального обеспечения на удовлетворительном уровне, по крайней мере на таком уровне, который требуется для ратификации Международной конвенции (N 102) о минимальных нормах социального обеспечения (993_011);

3. Стремиться постепенно довести систему социального обеспечения до более высокого уровня;

4. Принимать меры путем заключения соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений, или другими средствами, и при соблюдении условий, изложенных в этих соглашениях, с тем чтобы обеспечить:

а) Одинаковый режим для своих граждан и граждан других Договаривающихся сторон в отношении прав на социальное обеспечение, включая сохранение льгот, предоставляемых согласно законодательству в области социального обеспечения, независимо от передвижения лиц, пользующихся социальным обеспечением, между территориями Договаривающихся сторон;

b) Предоставление, сохранение и возобновление прав на социальное обеспечение такими средствами, как суммирование периодов страхования или рабочего стажа, завершенных согласно законодательству каждой из Договаривающихся сторон.

Статья 13
Право на социальную и
медицинскую помощь

В целях обеспечения эффективного осуществления права на социальную и медицинскую помощь Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Обеспечить, чтобы любое лицо, которое не имеет достаточных средств и которое не может добыть такие средства своими усилиями или из других источников, в частности за счет льгот в рамках системы социального обеспечения, получало необходимую помощь, а в случае болезни - уход, необходимый в его состоянии;

2. Обеспечить, чтобы лица, которые получают такую помощь, по этой причине не ограничивались в своих политических и социальных правах;

3. Добиваться, чтобы каждый человек мог получать через посредство соответствующих государственных или частных служб такую консультативную или личную помощь, которая может потребоваться для предотвращения, устранения или облегчения личных или семейных нужд;

4. Применять к законно находящимся на их территориях гражданам других Договаривающихся сторон положения, указанные в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, на равных со своими гражданами условиях в соответствии со своими обязательствами по Европейской конвенции о социальной и медицинской помощи (994_649), подписанной в Париже 11 декабря 1953 года.

Статья 14
Право пользоваться услугами
социального обеспечения

В целях обеспечения эффективного осуществления права пользоваться услугами социального обеспечения Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Развивать или предоставлять услуги, которые посредством методов социальной деятельности способствовали бы благосостоянию и развитию как отдельных лиц, так и групп в обществе и их приспособлению к социальной среде;

2. Поощрять участие отдельных лиц и добровольных или других организаций в создании и оказании таких услуг.

Статья 15
Право физически и умственно нетрудоспособных лиц
на профессиональную подготовку, восстановление
трудоспособности и возвращение к общественной жизни

В целях обеспечения эффективного осуществления права физически и умственно нетрудоспособных лиц на профессиональную подготовку, восстановление трудоспособности и возвращение к общественной жизни Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Принимать надлежащие меры по организации учебных заведений, в том числе, в случае необходимости, государственных или частных специализированных учреждений;

2. Принимать надлежащие меры по трудоустройству нетрудоспособных лиц, такие как создание специализированных служб по трудоустройству, учреждений со специальными условиями труда и меры по поощрению работодателей принимать инвалидов на работу.

Статья 16
Право семьи на социальную, правовую
и экономическую защиту

В целях обеспечения необходимых условий для полного развития семьи, которая является основной ячейкой общества, Договаривающиеся стороны обязуются содействовать экономической, правовой и социальной защите семейной жизни такими средствами, как социальные и семейные пособия, налоговые льготы, обеспечение семьи жильем, пособия для молодоженов, и другими надлежащими средствами.

Статья 17
Право матерей и детей на социальную
и экономическую защиту

В целях обеспечения эффективного осуществления права матерей и детей на социальную и экономическую защиту Договаривающиеся стороны примут все надлежащие и необходимые меры в этом направлении, включая создание и содержание соответствующих институтов или служб.

Статья 18
Право заниматься приносящей доход 
деятельностью на территории других
Договаривающихся сторон

В целях обеспечения эффективного осуществления права заниматься приносящей доход деятельностью на территории любой другой Договаривающейся стороны Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Применять существующие положения, руководствуясь духом гостеприимства;

2. Упростить существующие формальности и сократить или отменить гербовые и другие сборы, выплачиваемые иностранными рабочими или их нанимателями;

3. Либерализовать в индивидуальном или коллективном порядке положения, регулирующие найм иностранных рабочих;

и признают:

4. Право своих граждан выезжать из своей страны с целью заняться приносящей доход деятельностью на территориях других Договаривающихся сторон.

Статья 19
Право рабочих-иммигрантов и
их семей на защиту и помощь

В целях обеспечения эффективного осуществления права рабочих-иммигрантов и их семей на защиту и помощь на территории любой Другой Договаривающейся стороны Договаривающиеся стороны обязуются:

1. Предоставлять или обеспечить, чтобы предоставлялись соответствующие и бесплатные услуги по оказанию помощи таким рабочим, особенно в получении точной информации, и принимать все надлежащие меры, насколько это позволяют национальные законы и положения, против вводящей в заблуждение пропаганды по вопросам эмиграции и иммиграции;

2. Принимать надлежащие меры в рамках их юрисдикции по облегчению отъезда, переезда и приема таких рабочих и их семей и обеспечивать в рамках их собственной юрисдикции надлежащие услуги в области здравоохранения и медицинского обслуживания и хорошие гигиенические условия во время переезда;

3. Поощрять сотрудничество, когда оно необходимо, между государственными и частными социальными службами стран эмиграции и иммиграции;

4. Обеспечивать таким рабочим на законном основании в пределах своих территорий в той мере, в какой эти вопросы регулируются законами или положениями или подлежат контролю со стороны административных властей, режим, не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется их гражданам в отношении следующих вопросов:

а) вознаграждение и другие условия найма и труда;

b) членство в профессиональных союзах и пользование преимуществами коллективного договора;

с) жилье;

5. Обеспечивать таким рабочим на законном основании в пределах своих территорий режим, не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется их гражданам, в отношении взносов в фонд страхования по безработице, сборов и взносов, выплачиваемых в отношении работающих лиц;

6. Содействовать в максимально возможной степени объединению семей иностранных рабочих, которым разрешено поселяться на данной территории;

7. Обеспечивать таким рабочим на законном основании в пределах своих территорий режим, не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется их гражданам, в отношении судебного разбирательства по вопросам, затронутым в настоящей статье;

8. Гарантировать таким рабочим, проживающим на законном основании на их территориях, что они не будут высланы, за исключением случаев, когда они представляют угрозу для национальной безопасности или наносят ущерб общественным интересам
или морали;

9. Разрешить в рамках закона перевод таких частей заработка и сбережений таких рабочих, какие они могут пожелать;

10. Распространить защиту и помощь, предусмотренные в настоящей статье, на мигрантов, работающих не по найму, в том объеме, в каком эти меры применимы.

ЧАСТЬ III

Статья 20
Обязательства

1. Каждая Договаривающаяся сторона обязуется:

а) рассматривать Часть I настоящей Хартии как декларацию целей, к достижению которых она будет стремиться всеми надлежащими средствами, как об этом говорится во вступительном положении той части;

b) считать имеющими для себя обязательную силу по крайней мере пять следующих статей Части II настоящей Хартии: статьи 1, 5, 6, 12, 13, 16 и 19;

с) помимо статей, отобранных ею в соответствии с предыдущим подпунктом, считать имеющими для себя обязательную силу такое число статей или нумерованных пунктов Части II настоящей Хартии, какое она может отобрать при условии, что общее число статей или нумерованных пунктов, имеющих для нее обязательную силу, составляет не менее 10 статей или 45 нумерованных пунктов;

2. Статьи или пункты, отобранные в соответствии с подпунктами b и c пункта 1 настоящей Хартии, сообщаются Генеральному секретарю Совета Европы во время сдачи на хранение документа о ратификации или утверждении соответствующей Договаривающейся стороной;

3. Любая Договаривающаяся сторона может позднее заявить путем уведомления Генерального секретаря, что она считает имеющими для себя обязательную силу любые статьи или любые нумерованные пункты Части II Хартии, которые она еще не приняла в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Такие обязательства, принятые впоследствии, рассматриваются в качестве составной части ратификации или утверждения и приобретают такую же силу, начиная с тридцатого дня после даты уведомления;

4. Генеральный секретарь сообщает всем правительствам, подписавшим Хартию, и Генеральному директору Международного бюро труда о каждом уведомлении, полученном им согласно настоящей Части Хартии;

5. Каждая Договаривающаяся сторона создает систему трудовой инспекции, соответствующую национальным условиям.

ЧАСТЬ IV

Статья 21
Доклады относительно принятых положений

Договаривающиеся стороны раз в два года направляют Генеральному секретарю Совета Европы доклад, форма которого будет определена Комитетом министров, относительно применения тех положений Части II Хартии, которые были ими приняты.

Статья 22
Доклады относительно положений,
которые не были приняты

Договаривающиеся стороны через соответствующие промежутки времени по просьбе Комитета министров направляют Генеральному секретарю доклады относительно положений Части II Хартии, которые не были ими приняты во время ратификации или утверждения Хартии или в последующем уведомлении. Периодически Комитет министров устанавливает, по каким положениям следует запрашивать такие доклады, и форму, по которой эти доклады должны быть представлены.

Статья 23
Направление копий

1. Каждая Договаривающаяся сторона направляет копии своих докладов, упомянутых в статьях 21 и 22, тем своим национальным организациям, которые являются членами международных организаций предпринимателей и профсоюзов, представители которых приглашаются согласно пункту 2 статьи 27 на заседания Подкомитета Правительственного социального комитета;

2. Договаривающиеся стороны направляют Генеральному секретарю любые соображения по упомянутым докладам, полученные от этих национальных организаций, если стороны просят их об этом.

Статья 24
Рассмотрение докладов

Доклады, представляемые Генеральному секретарю в соответствии со статьями 21 и 22, рассматриваются Комитетом экспертов, которому также представляются любые соображения, направленные Генеральному секретарю в соответствии с пунктом 2 статьи 23.

Статья 25
Комитет экспертов

1. В состав Комитета экспертов входит не более семи членов, назначаемых Комитетом министров из числа независимых экспертов, характеризующихся высокой добросовестностью и признанной
компетентностью в международных социальных вопросах и выдвигаемых Договаривающимися сторонами;

2. Члены Комитета назначаются сроком на шесть лет. Они могут назначаться на новый срок. Однако из первоначально назначенных членов полномочия двух членов истекают к концу четырех лет;

3. Члены, полномочия которых должны истечь к концу начального периода в четыре года, определяются по жребию Комитетом министров сразу же после первого назначения;

4. Член Комитета экспертов, назначенный на место члена, срок полномочий которого не истек, находится в должности до конца оставшегося срока полномочий его предшественника.

Статья 26
Участие Международной организации труда

Международной организации труда предлагается назначить представителя для участия с совещательным голосом в заседаниях Комитета экспертов.

Статья 27
Подкомитет Правительственного
социального комитета

1. Доклады Договаривающихся сторон и заключения Комитета экспертов представляются на рассмотрение Подкомитету Правительственного социального комитета Совета Европы;

2. В Подкомитет входит по одному представителю от каждой Договаривающейся стороны. Он приглашает не более двух международных организаций предпринимателей и не более двух международных профсоюзных организаций, которые он может определить, направить представителей для участия в качестве наблюдателей с совещательным голосом в своих заседаниях. Кроме того, он может проводить консультации не более чем с двумя представителями международных неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при Совете Европы по вопросам, в которых данные организации прежде всего компетентны, как, например, социальное обеспечение и экономическая и социальная охрана семьи;

3. Подкомитет представляет Комитету министров доклад, содержащий сделанные им выводы, и прилагает доклад Комитета экспертов.

Статья 28
Консультативная ассамблея

Генеральный секретарь Совета Европы направляет Консультативной ассамблее заключения Комитета экспертов. Консультативная ассамблея сообщает свое мнение по этим заключениям Комитету министров.

Статья 29
Комитет министров

Большинством в две трети голосов членов, имеющих право заседать в Комитете, Комитет министров может на основе доклада Подкомитета и по консультации с Консультативной ассамблеей давать каждой Договаривающейся стороне любые необходимые рекомендации.

ЧАСТЬ V

Статья 30
Отступление от обязательств в период войны
или чрезвычайного положения

1. В период войны или иного чрезвычайного положения, угрожающего существованию нации, любая из Договаривающихся сторон может принять меры по отступлению от своих обязательств по настоящей Хартии в объеме, строго необходимом в связи с серьезностью сложившегося положения, при условии что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному праву;

2. Любая Договаривающаяся сторона, воспользовавшаяся этим правом отступления от обязательств, в разумные сроки полностью ставит в известность Генерального секретаря Совета Европы о принятых мерах и причинах их принятия. Подобным же образом она ставит в известность Генерального секретаря, когда такие меры прекратили свое действие, и положения Хартии, которые она приняла, вновь выполняются в полном объеме;

3. Генеральный секретарь в свою очередь информирует другие Договаривающиеся стороны и Генерального директора Международного бюро труда о всех сообщениях, полученных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 31
Ограничения

1. Содержащиеся в Части I права и принципы, когда они эффективно действуют, и их практическое осуществление, предусмотренное в Части II, не являются объектом каких-либо ограничений, не указанных в этих частях, за исключением тех, которые предусмотрены законодательством и необходимы в демократическом обществе для защиты прав и свобод других или для защиты государственных интересов, национальной безопасности, здоровья и морали граждан.

2. Ограничения, допускаемые по настоящей Хартии в отношении содержащихся в ней прав и обязательств, не должны применяться для иных целей, кроме тех, для которых они предусмотрены.

Статья 32
Отношение Хартии к внутреннему праву
и международным соглашениям

Положения настоящей Хартии не противоречат положениям внутреннего права или любых двусторонних или многосторонних договоров, конвенций или соглашений, которые уже действуют или могут вступить в силу и в соответствии с которыми лицам, находящимся под защитой, будет предоставлен более благоприятный режим.

Статья 33
Выполнение положений путем
коллективных соглашений

1. В государствах-членах, где положение пунктов 1, 2, 3, 4 и 5 статьи 2, пунктов 4, 6 и 7 статьи 7 и пунктов 1, 2, 3 и 4 статьи 10 Части II настоящей Хартии обычно являются предметом соглашений между предпринимателями или организациями предпринимателей, с одной стороны, и организациями рабочих - с другой, или обычно осуществляются иначе, чем через законодательство, обязательства по этим пунктам могут быть даны и выполнение их рассматривается как действенное, если их положения применяются посредством таких соглашений или иным способом по отношению к подавляющему большинству соответствующих рабочих;

2. В государствах-членах, где эти положения обычно являются предметом законодательного закрепления, обязательства могут подобным образом быть даны и выполнение их рассматривается как действенное, если эти положения применяются путем законодательства по отношению к подавляющему большинству соответствующих рабочих.

Статья 34
Территориальное применение

1. Настоящая Хартия применяется к территории метрополии каждой из Договаривающихся сторон. Каждое правительство, подписавшее Хартию, может во время подписания или сдачи на хранение своей ратификационной грамоты или уведомления об утверждении указать в заявлении на имя Генерального секретаря Совета Европы территорию, которую следует рассматривать в качестве территории метрополии для этой цели;

2. Любая Договаривающаяся сторона может во время ратификации или утверждения настоящей Хартии или в любое последующее время заявить путем уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы о том, что действие Хартии в целом или ее части распространяется на территорию, не входящую в метрополию, или территории, перечисленные в указанной декларации, за международные отношения которых она отвечает, и международную ответственность, в отношении которых она на себя берет. В заявлении указываются статьи или пункты Части II Хартии, которые она принимает в качестве имеющих обязательную силу в отношении территорий, перечисленных в заявлении;

3. Действие Хартии распространяется на территорию или территории, перечисленные в указанных выше заявлениях, начиная с тридцатого дня после даты получения Генеральным секретарем уведомления о таком заявлении;

4. Любая Договаривающаяся сторона может в последующем заявить путем уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы, что в отношении одной или более территорий, на которых действие Хартии было распространено в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, она принимает в качестве имеющих обязательную силу любую из статей или любой из перечисленных пунктов, которые она еще не приняла в отношении данной территории или территорий. Такие взятые на себя впоследствии обязательства рассматриваются в качестве составной части первоначального заявления в отношении соответствующей территории и действуют с тридцатого дня после даты уведомления;

5. Генеральный секретарь препровождает другим правительствам, подписавшим Хартию, и Генеральному директору Международного бюро труда любое уведомление, направленное ему в соответствии с настоящей статьей.

Статья 35
Подписание, ратификация и
вступление в силу

1. Настоящая Хартия открыта для подписания членами Совета Европы. Она подлежит ратификации или утверждению. Ратификационные грамоты или уведомления об утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы;

2. Настоящая Хартия вступает в силу с тридцатого дня после даты сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты или уведомления об утверждении;

3. Для любого подписавшего Хартию правительства, которое впоследствии ратифицировало ее, Хартия вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение его ратификационной грамоты или уведомления об утверждении;

4. Генеральный секретарь уведомляет членов Совета Европы и Генерального директора Международного бюро труда о вступлении в силу Хартии, о Договаривающихся сторонах, ратифицировавших или утвердивших ее, и о последующей сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или уведомления об утверждении.

Статья 36
Поправки

Любой член Совета Европы может предлагать поправки к настоящей Хартии в сообщении на имя Генерального секретаря Совета Европы. Генеральный секретарь направляет другим членам Совета Европы любые предложенные таким образом поправки, которые затем рассматриваются Комитетом министров и представляются Консультативной ассамблее на заключение. Любые поправки, утвержденные Комитетом министров, вступают в силу с тридцатого дня после того, как Договаривающиеся стороны информируют Генерального секретаря о принятии их. Генеральный секретарь уведомляет всех членов Совета Европы и Генерального директора Международного бюро труда о вступлении таких поправок в силу.

Статья 37
Денонсация

1. Любая Договаривающаяся сторона может денонсировать настоящую Хартию только по истечении пяти лет с даты вступления ее в силу или в конце любого последующего двухгодичного периода, и в каждом случае после подачи за шесть месяцев предварительного уведомления Генеральному секретарю Совета Европы, который соответственно информирует другие стороны и Генерального директора Международного бюро труда. Такая денонсация не затрагивает действенности Хартии по отношению к другим Договаривающимся сторонам при условии, что в любое время таких Договаривающихся сторон остается не менее пяти;

2. Любая Договаривающаяся сторона может в соответствии с положениями, содержащимися в предыдущем пункте, денонсировать любую статью или пункт Части II Хартии, принятые ею, при условии что число статей или пунктов, которые являются обязательными для такой Договаривающейся стороны, никогда не будет менее 10 в первом случае и 45 - во втором и что в это число статей или пунктов будут по-прежнему входить избранные Договаривающейся стороной статьи, относящиеся к числу тех, о которых специально упомянуто в подпункте b пункта 1 статьи 20;

3. Любая Договаривающаяся сторона может денонсировать настоящую Хартию или любую из статей или пунктов Части II Хартии на условиях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении любой территории, к которой указанная Хартия применяется в силу заявления, сделанного в соответствии с пунктом 2 статьи 34.

Статья 38
Добавление

Добавление к настоящей Хартии является ее составной частью.ДОБАВЛЕНИЕ К СОЦИАЛЬНОЙ ХАРТИИ

Сфера действия Социальной хартии
в отношении лиц, находящихся под защитой

1. Без ущерба для пункта 4 статьи 12 и пункта 4 статьи 13 лица, на которых распространяются статьи 1-17, включают иностранцев только в том случае, если они являются гражданами другой Договаривающейся стороны, на законных основаниях проживающими или постоянно работающими на территории соответствующей Договаривающейся стороны, при том понимании, что эти статьи должны толковаться в свете положений статей 18 и 19.

Это толкование не должно наносить ущерба предоставлению аналогичных условий другим лицам любой из Договаривающихся сторон;

2. Каждая Договаривающаяся сторона предоставит беженцам, как они определяются по Конвенции о статусе беженцев (995_011), подписанной в Женеве 28 июля 1951 года, на законных основаниях находящихся на ее территории, максимально возможный благоприятный режим и в любом случае не менее благоприятный, чем тот, который предусмотрен по обязательствам, принятым Договаривающейся стороной по указанной Конвенции и по любым другим действующим международным документам, применимым к этим беженцам.

Часть I
Пункт 18

и

Часть II
Статья 18, пункт 1

Существует понимание, что эти положения не касаются вопроса въезда на территории Договаривающихся сторон и не наносят ущерба положениям Европейской конвенции о поселении, подписанной в Париже 13 декабря 1955 года.

Часть II

Статья 1, пункт 2

Данное положение не должно толковаться как запрещающее или разрешающее любую оговорку или практику безопасности союза.

Статья 4, пункт 4

Это положение следует понимать таким образом, что оно не запрещает немедленного увольнения за серьезное правонарушение.

Статья 4, пункт 5

Имеется понимание о том, что Договаривающаяся сторона может взять на себя обязательство, предусмотренное в этом пункте, если для подавляющего большинства рабочих вычеты из заработной платы не допускаются либо законом, либо коллективными соглашениями, или решениями арбитража, за исключением тех лиц, на которых указанное не распространяется.

Статья 6, пункт 4

Имеется понимание, что каждая Договаривающаяся сторона может в том, что ее касается, регулировать осуществление права на законную забастовку при условии, что правомерность любого последующего ограничения, которому может подвергнуться это право, может быть доказана на основании положений статьи 31.

Статья 7, пункт 8

Существует понимание, что Договаривающаяся сторона может взять на себя обязательство, предусмотренное в этом пункте, если она действует в духе данного обязательства, предусматривая в законодательстве, что подавляющее большинство лиц, не достигших 18-летнего возраста, не используются на ночных работах.

Статья 12, пункт 4

Слова "и при соблюдении условий, изложенных в этих соглашениях", содержащиеся во введении к данному пункту, подразумевают, в частности, что в отношении пособий, предоставляемых независимо от страхового взноса, Договаривающаяся сторона может требовать истечения предписываемого периода проживания, прежде чем предоставить такие пособия гражданам других Договаривающихся сторон.

Статья 13, пункт 4

Правительства, не являющиеся участниками Европейской конвенции о социальной и медицинской помощи (994_649), могут ратифицировать Социальную хартию в соответствии с этим пунктом при условии, что они предоставят гражданам других Договаривающихся сторон режим, соответствующий вложениям указанной Конвенции.

Статья 19, пункт 6

Для целей этого положения термин "семья иностранного рабочего" подразумевает по крайней мере его жену и находящегося на его иждивении ребенка в возрасте до 21 года.

Часть III

Имеется понимание, что Хартия включает в себя правовые обязательства международного характера, выполнение которых подвергается лишь проверке, предусмотренной в части IV Хартии.

Статья 20, пункт 1

Имеется понимание, что "нумерованные пункты" могут включать в себя статьи, состоящие только из одного пункта.

Часть V

Статья 30

Выражение "в период войны или иного чрезвычайного положения" следует понимать таким образом, что оно распространяется также и на угрозу войны.

------------------
*Неофициальный перевод с английского.

Принята Советом Европы в Турине. Вступила в силу 26 февраля
1965 г. По состоянию на 1 января 1989 г. 15 участников.

"СССР и международное сотрудничество
в области прав человека. Документы и
материалы", М., "Международные
отношения", 1989 год.

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_300
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_300/page2

Хартия основных прав Европейского Союза 2000 
Европейская социальная хартия (пересмотренная) 1996 
Декларация о регионализме в Европе 1996 
Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 
Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств (миноритарных языков) 1992 
Хартия Сообщества об основных социальных правах трудящихся 1989 
Европейская хартия местного самоуправления 1985 
Декларация о полиции 1979 
Европейская культурная конвенция 1954 
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 
Устав Совета Европы 1949

//www.novayagazeta.ru/arts/51633.html