середу, 30 жовтня 2013 р.

(ХІІ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №19] 2013
РІШЕННЯ
координаційного бюро
Конституційної Асамблеї
від 30 жовтня 2013 року №19

Про доопрацювання проекту
Концепції внесення змін до Конституції України

З метою забезпечення виконання Рішення координаційного бюро Конституційної Асамблеї від 17 вересня 2013 року №18 "Про робочу групу з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України" координаційним бюро Конституційної Асамблеї ухвалено рішення:

1. Взяти до уваги, що робоча група з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України до 8 листопада 2013 року планує завершити доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України для розгляду в установленому порядку на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук

30.10.2013
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
http://www.president.gov.ua/news/29510.html

27.11.2013 (ХІІІ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №20-21] 
17.09.2013 Рішення координаційного бюро Конституційної Асамблеї Про робочу групу з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України (склад) 
20.05.2013 (Х) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №15-17] 
23.04.2013 (ІХ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №14] 
22.03.2013 (VІIІ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №13] 
20.02.2013 (VІI) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №11-12] 
05.02.2013 (VI) Засідання координаційного бюро КАЯК 
23.01.2013 (V) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №10] 
29.11.2012 (ІV) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №6-9, проекти рішень КАЯК №9-11] 
04.10.2012 (ІІІ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №4-5] 
10.09.2012 (ІІ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №1-3] 
11.07.2012 Перше засідання координаційного бюро КАЯК 
20.06.2012 Координаційне бюро КАЯК (склад)

четвер, 10 жовтня 2013 р.

Законопроект Про внесення змін до Конституції України щодо підпорядкування судової влади (завершення процесу) 2013


Верховна Рада України;
Постанова, Проект від 10.10.2013 № 636-VII
Документ 636-18, чинний, поточна редакція -
Прийняття від 10.10.2013ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про попереднє схвалення законопроекту про
внесення змін до Конституції України щодо посилення
гарантій незалежності суддів

Верховна Рада України постановляє:
1. Законопроект про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів (реєстр. № 2522а) попередньо схвалити (додається).

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.РИБАК

м. Київ
10 жовтня 2013 року
№ 636-VII

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 10 жовтня 2013 року № 636-VII

ЗАКОНОПРОЕКТ
Про внесення змін до Конституції України
щодо посилення гарантій незалежності суддів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:

1. Статтю 55 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Кожен має право на справедливий і гласний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і неупередженим судом, утвореним законом".

У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.

2. Пункт 27 частини першої статті 85 викласти в такій редакції:

"27) визначення мережі, утворення, реорганізація та ліквідація судів загальної юрисдикції за поданням Президента України".


а) пункт 23 частини першої викласти в такій редакції:

"23) на підставі та згідно з поданням Вищої ради юстиції призначає суддів на посади та звільняє їх з посад";

б) у частині четвертій цифри "23" виключити.

4. Частину другу статті 122 виключити.


а) частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності, їх мережа визначається законом";

б) частину другу після слів "Верховний Суд України" доповнити словами "який у визначені законом порядку та спосіб забезпечує однакове застосування норм законодавства України всіма судами загальної юрисдикції, а також здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України";

в) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Суди загальної юрисдикції утворюються, реорганізуються та ліквідуються законом".

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.


а) частину третю викласти в такій редакції:

"Суддя до винесення обвинувального вироку судом не може бути затриманий чи заарештований без згоди Вищої ради юстиції, наданої за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Підстави та порядок надання чи відмови в наданні Вищою радою юстиції згоди на затримання чи арешт судді визначаються законом";

б) у частині четвертій слова "та суддів, які призначаються на посаду судді вперше" виключити;

в) частину п’яту викласти в такій редакції:

"Суддя звільняється з посади органом, що його призначив, у разі:

1) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

3) порушення суддею вимог щодо несумісності;

4) притягнення його до дисциплінарної відповідальності за вчинення передбаченого законом дисциплінарного правопорушення, несумісного з подальшим перебуванням судді на посаді;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

6) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;

7) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

8) визнання його недієздатним;

9) ненадання суддею згоди на переведення до іншого суду в разі ліквідації чи реорганізації суду загальної юрисдикції, в якому він займає посаду";

г) частину шосту після слів "його смерті" доповнити словами "досягнення ним сімдесяти років";

д) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються також у разі закінчення строку, на який його призначено, але не раніше дня набуття повноважень судді Конституційного Суду України особою, яка призначена замість нього".

У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.


а) у частині третій слова "кваліфікаційною комісією суддів" замінити словами "Вищою кваліфікаційною комісією суддів України", слова "двадцяти п’яти років" - словами "тридцяти років", а слова "три роки" - словами "п’ять років";

б) частину четверту викласти в такій редакції:

"Добір кандидатів на посаду судді здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому законом".

8. Частину першу статті 128 замінити двома частинами такого змісту:

"Стаття 128. Призначення на посаду судді суду загальної юрисдикції здійснюється безстроково Президентом України на підставі та згідно з поданням Вищої ради юстиції.

Переведення судді до іншого суду загальної юрисдикції здійснюється Президентом України на підставі та згідно з поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Переведення судді до іншого суду здійснюється лише за його згодою, у тому числі у випадках ліквідації чи реорганізації суду загальної юрисдикції, в якому він займає посаду. Переведення судді до суду вищої інстанції здійснюється лише на конкурсній основі в порядку, визначеному законом".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

9. Доповнити частину третю статті 129 після пункту 8 новим пунктом такого змісту:

"9) автоматизований розподіл справ між суддями".

У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10.

10. Статтю 131 викласти в такій редакції:

"Стаття 131. В Україні діють Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

До відання Вищої ради юстиції належить:

1) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;

2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;

3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів;

4) призначення суддів на адміністративні посади та звільнення суддів з адміністративних посад у судах загальної юрисдикції, крім Верховного Суду України, за поданням відповідних рад суддів;

5) здійснення інших повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. З’їзд суддів України призначає до Вищої ради юстиції дванадцять членів із числа суддів, забезпечуючи при цьому представництво суддів судів різних інстанцій та спеціалізацій. З’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають по два члени Вищої ради юстиції. Вимоги до особи, яка може бути призначена членом Вищої ради юстиції, встановлюються законом.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Голова Ради суддів України, Генеральний прокурор України.
Генеральний прокурор України не бере участі в голосуванні при прийнятті Вищою радою юстиції рішень стосовно суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України, більшість складу якої становлять судді, призначені з’їздом суддів України, здійснює повноваження, визначені Конституцією та законами України".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через дев’яносто днів з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту "а" пункту 6 розділу I, який набирає чинності через один місяць із дня сформування складу Вищої ради юстиції відповідно до Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом), але не раніше набрання чинності законом, який визначає підстави та порядок надання чи відмови у наданні Вищою радою юстиції згоди на затримання чи арешт судді.

2. З дня набрання чинності цим Законом:

1) судді судів загальної юрисдикції, призначені на посади суддів вперше і в яких до дня набрання чинності цим Законом не закінчився п’ятирічний строк перебування на посадах суддів, набувають статусу суддів, призначених безстроково;

2) судді судів загальної юрисдикції, призначені на посади суддів вперше, в яких на день набрання чинності цим Законом закінчився п’ятирічний строк перебування на посадах суддів, але якщо вони в установленому законом порядку звернулися щодо їх рекомендування для обрання на посади суддів безстроково і рішення щодо їх обрання не прийнято до дня набрання чинності цим Законом, набувають статусу суддів, призначених безстроково;

3) особи, щодо яких до дня набрання чинності цим Законом внесено подання Вищої ради юстиції про призначення на посаду судді вперше, вважаються такими, що відповідають вимогам, передбаченим частиною третьою статті 127 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом), і призначаються на посаду судді безстроково без подання додаткових матеріалів.

3. Судді судів загальної юрисдикції, обрані безстроково, судді Конституційного Суду України продовжують здійснювати свої повноваження до їх звільнення з посад чи припинення їх повноважень на посадах з підстав, передбачених частинами п’ятою - сьомою статті 126 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом).

Судді судів загальної юрисдикції, судді Конституційного Суду України, які на день набрання чинності цим Законом досягли шістдесяти п’яти років, але рішення щодо їх звільнення з посади судді на день набрання чинності цим Законом не прийнято, продовжують здійснювати свої повноваження до їх звільнення з посад чи припинення їх повноважень на посадах з підстав, передбачених частинами п’ятою - сьомою статті 126 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом).

Звільнення суддів судів загальної юрисдикції, обраних безстроково, зазначених в абзацах першому і другому цього пункту, здійснюється Президентом України в порядку, встановленому законом.

4. До набрання чинності законом, що визначає дисциплінарні правопорушення суддів, несумісні з подальшим перебуванням судді на посаді, суддя може бути звільнений з посади судді Президентом України за порушення присяги судді за поданням Вищої ради юстиції, внесеним у разі встановлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України або Вищою радою юстиції фактів, які свідчать про порушення суддею присяги.

5. Вимоги до осіб, які можуть бути рекомендовані на посаду судді, передбачені частиною третьою статті 127 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом), не поширюються на осіб, які склали кваліфікаційний іспит до набрання чинності цим Законом. Такі особи із дотриманням установленого законом порядку призначаються на посаду судді безстроково.

6. Подання щодо звільнення з посад суддів судів загальної юрисдикції, які до дня набрання чинності цим Законом не розглянуті Верховною Радою України, у двотижневий строк передаються до Вищої ради юстиції, яка у двотижневий строк з дня їх отримання вносить подання про звільнення суддів з посад.

7. Подання щодо звільнення з посад суддів судів загальної юрисдикції, які внесені на розгляд Президента України до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються без подання будь-яких додаткових матеріалів.

8. Матеріали щодо переведення суддів, обраних безстроково, які до дня набрання чинності цим Законом не розглянуті Верховною Радою України, у двотижневий строк передаються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка у двотижневий строк із дня їх отримання вносить подання про переведення суддів.

9. Матеріали щодо надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції, судді Конституційного Суду України, які до дня набрання чинності підпунктом "а" пункту 6 розділу I цього Закону не розглянуті Верховною Радою України, у тижневий строк передаються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

10. У тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом у встановленому законом порядку скликаються та проводяться з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для призначення членів Вищої ради юстиції відповідно до статті 131 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом).

11. Вища рада юстиції, сформована до набрання чинності цим Законом, здійснює повноваження, визначені пунктами 1-4 частини другої статті 131 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом), та припиняє свою діяльність одночасно зі сформуванням Вищої ради юстиції відповідно до Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом).

Вища рада юстиції вважається сформованою відповідно до Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом) після складення присяги не менш як двома третинами від загальної кількості її членів, передбаченої Конституцією України.

Члени Вищої ради юстиції, які до набрання чинності цим Законом були призначені до складу Вищої ради юстиції з’їздом суддів України, продовжують виконувати свої повноваження до закінчення строку, на який їх призначено. Для цілей абзацу другого цього пункту ці члени вважаються такими, що склали присягу.

Голова Верховної Ради України

____________
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/636-18

Закон України Про люстрацію суддів 2014
*** 
Проект Закону України Про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення судової системи та засад здійснення правосуддя в Україні (КАЯК) 2013 
Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій залежності суддів 2012 
Закон України Про підпорядкування судової влади 2010 
Закон України Про контроль над судовою владою 2010 
*** 
Сергій Головатий. Вища рада юстиції - це «гестапо» 
История европейского провала Украины в документах 
Марина Ставнійчук. Вищу раду юстиції варто формувати за рахунок насамперед суддів у відставці 
Виктор Мусияка. Юристы сегодня чаще всего решают вопросы, даже не ссылаясь на закон 
Елена Геда. Во ВСЮ меняются 
Микола Мельник. Підпорядкування судової влади: завершення процесу 
Валерій Євдокимов. Місце Вищої ради юстиції в системі правосуддя України 
Андрій Портнов. Доповідь щодо проекту Закону України Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій залежності суддів 
Володимир Колесниченко. Хотів би, щоб у Вищій раді юстиції були представники громадянського суспільства 
Судова реформа - вдосконаленню немає меж 
Василь Маляренко. Закріпити за Вищою радою юстиції повноваження судової влади

http://umdpl.info/