середу, 1 грудня 2004 р.

Обіжник Ради Державних Секретарів Західної Української Народної Республіки до державних повітових Комісарів про їх обов’язки та права 1918
Обіжник*
Ради Державних Секретарів до
державних повітових Комісарів
про їх обов’язки та права
1 грудня 1918 р.

1. Державний повітовий Комісар є найвищим органом української власті на повіті і як такий він покликаний в першій мірі стояти на сторожі обов’язуючих законів, примінювати їх точно і справедливо супроти всіх горожан держави без виїмку народності, віроісповідання і стану.

2. Одним з перших обов’язків державного Комісара повітового є берегти ладу, спокою, безпеченства життя і майна всіх мешканців, живучих в повіті.

3. Ділами цивільної адміністрації повіту завідує виключно державний повітовий Комісар і в тих ділах не видають ніяких заряджень ні рішень військові власті, до яких належить нова виключна компетенція у військових справах. Обі власті — цивільна і військова — мають обов’язок співділити в удержуванні ладу і публичного безпеченства в повіті.

4. Як найвищий орган цивільної адміністрації має право державний повітовий Комісар уживати помочі війська для виконання своїх заряджень, а військовий комендант обов’язаний йому ту поміч дати.

5. В першій мірі подбає державний повітовий Комісар, щоби в повіті була переведена правильна військова бранка, до якої обов’язані явитись всі мущини, уроджені в р.1901, а в граничних східних повітах, в яких Австрія рекрутів ні ополченців не брала, — всі мущини, уроджені в рр. 1883—1901. В тій цілі в кожнім повіті має бути зложена державним повітовим Комісаром в порозумінні з військовою повітовою командою асетерункова комісія, яка в случаї потреби при військовій асистенції в кожній громаді переведе бранку всіх пописових мущин української народності.

Коли би на місці не було можна скласти повної асетерункової комісії, то державний повітовий Комісар віднесе ся до окружної військової команди, щоби вона ту комісію доповнила.

Припильнує також державний повітовий Комісар, щоби всі мущини, уроджені в рр. 1883— 1901, які служили в австро-угорській армії, негайно зголосилися до українського війська.

6. Державний повітовий Комісар обов’язаний подбати про те, щоби всі державні уряди повітові фунгували правильно і згідно з інтересами держави. Урядників, які відкажуться від зложення приречення, що служити мають вірно Західній Українській Народній Республіці та берегти її інтереси, треба увільнити з уряду та замкнути їм службові побори. Для суддів буде уложене окреме приречення, якого текст буде поданий до відома президентів окружних судів, щоби вони, або уповновласнені ними особи, відібрали від суддів згадане приречення. До того часу дійсно урядуючих суддів треба полишити на їх дотеперішніх становищах. Функціонарів, ділаючих на шкоду держави, державні Комісари повітові зависять в урядованні і донесуть про те Державному Секретаріатові, прекладаючі звіти про причини свого зарядження. Зокрема, треба наладити правильну діяльність карних судів, щоби в краю не ширилися злочини і анархія.

7. Повітові Комісаріати прекладати мають Державному Секретаріатові кожного місяця виказ доходів і видатків свого повіту та пороблять заходи, щоби виказати касову надвижку та переказати її Державному Секретаріатові на покриття видатків центральної управи. Інструкції про стягнення залеглих податків та зплату воєнних причинків є поміщені в обіжнику Краєвої дирекції скарбу з 13 падолиста 1918 р.

8. Державні повітові Комісари зладять негайно інвентуру всього державного майна, яке находиться в повіті, зокрема, майна, полишеного австро-угорським військом, з поданням вартості майна; при тім треба взяти, між іншим, під увагу майно всяких бувших державних і краєвих фундацій, державних лісів, салін, нафтових закопів та будівельних експозитур. До тих виказів слід долучити предложення про евентуальне ужиття дотичного майна і надіслати їх до 15 грудня с.р. Державному Секретаріатові.

9. Щоби кожний повіт був заосмотрений рівномірно нафтою і сілю, треба подати до відома Державного Секретаріату кількість місячного запотребування тих артикулів, а Державний Секретаріат перекаже відповідну кількість артикулів дотичному повітові.

10. Для збереження народного здоровля державні Комісари повітові доложать всяких зусиль, щоби в кожнім повіті було відповідне число лікарів. Про стан здоровля в повіті треба прекладати Державному Секретаріатові місячні звіти.

11. Дня 10 кожного місяця повітові державні Комісари прекладати мають Державному Секретаріатові окремими посланцями або поштою точні звіти про політичне положення та про адміністрацію в повіті.

____________
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр.3. Арк. 38-38 зв. Друк. прим.
//www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=1237881

* Обіжник (циркуляр) – загальний розпорядчий адміністративний акт в системі законодавства Західної Української Народної Республіки, а також УСРР 1919 – 1937 років.Обіжник Державного Секретаріату внутрішніх справ щодо забезпечення населення продуктами харчування. 
[18 січня 1919 р.] Ф. 1259, оп. 1, спр 33, арк. 100
//www.archive.lviv.ua/materials/exhibitions/image/23/

[Обіжник] Циркуляр про створення судів присяжних. 
[7 лютого 1919 р.] Ф. 1259, оп. 1, спр. 1, арк. 28
//www.archive.lviv.ua/materials/exhibitions/image/33/
Обіжник Державного Секретаріату внутрішніх справ про незалежність судів та заборону будь-яким адміністративним органам втручатись у їх діяльність. [12 лютого 1919 р.] Ф 1259, оп. 1, спр. 1, арк. 129
//www.archive.lviv.ua/materials/exhibitions/image/34/

Конституція Західно-Української Народної Республіки (проект Станіслава Дністрянського) 1920 

Немає коментарів: