пʼятниця, 9 червня 1995 р.

Угода між Україною та Російською Федерацією щодо Чорноморського флоту 1995


Україна, Російська Федерація;
Угода, Міжнародний документ від 09.06.1995
Документ 643_082, чинний, поточна редакція -
Підписання від 09.06.1995


 

Угода
між Україною та Російською Федерацією
щодо Чорноморського флоту
(укр/рос)

Дата підписання: 09.06.1995
Дата набуття чинності: 09.06.1995

Україна та Російська Федерація, що далі іменуються "Сторони",

сповнені рішучості зміцнювати дружбу та співробітництво між Російською Федерацією та Україною,

відзначаючи збіг інтересів обох держав у басейні Чорного моря,

спираючись на раніше підписані українсько-російські документи в цій галузі,

домовилися про таке:

Стаття 1

На основі Чорноморського флоту створюються Військово-Морські Сили України та Чорноморський флот Російської Федерації. Військово-Морські Сили України та Чорноморський флот Російської Федерації базуються роздільно.

Стаття 2

Основна база Чорноморського флоту Російської Федерації з розміщенням у ній штабу Чорноморського флоту Російської Федерації розташовується в м. Севастополі.

Чорноморський флот Російської Федерації використовує об'єкти Чорноморського флоту в м. Севастополі та інші пункти базування і місця дислокації корабельного складу, авіації, берегових військ, об'єктів оперативного, бойового, технічного і тилового забезпечення в Криму.

Стаття 3

Уряди Сторін урегулюють питання відносно майна Чорноморського флоту, і підпишуть щодо цього окрему угоду, маючи на увазі раніше досягнуту домовленість про розподіл зазначеного майна у співвідношенні 50 на 50 відсотків.

Стаття 4

Україні передається 18,3%, Російській Федерації - 81,7% кораблів та суден Чорноморського флоту.

Стаття 5

При розподілі озброєння, військової техніки та засобів забезпечення сил берегової оборони, морської піхоти і морської авіації наземного базування Чорноморського флоту Сторони виходять із стану, що існував на 3 серпня 1992 року.

Стаття 6

У випадку, якщо одна з Сторін буде зацікавлена у використанні об'єктів, які за умовами цієї Угоди передбачаються для використання іншою Стороною, питання будуть вирішуватися шляхом укладання спеціальних угод для кожного конкретного випадку.

Стаття 7

Кожний офіцер, мічман та прапорщик Чорноморського флоту має право на вільне визначення своєї подальшої служби.

Стаття 8

Російська Федерація бере участь у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, де дислокуватиметься Чорноморський флот Російської Федерації.

Стаття 9

Сторони, з метою збереження стабільності в регіоні Чорного моря та забезпечення безпеки з морських напрямків, поєднають зусилля щодо взаємодії та співробітництва у військово-морській галузі. Організація та порядок співробітництва в цій галузі будуть визначені Угодою про співробітництво між Військово-Морськими Силами України та Військово-Морським Флотом Російської Федерації.

Стаття 10

Сторони продовжать переговори щодо Чорноморського флоту, і, зокрема, розробки правового статусу та умов перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України; порядку здійснення взаєморозрахунків, пов'язаних з врегулюванням проблеми Чорноморського флоту, і з інших питань.

Стаття 11

Для спостереження за виконанням домовленостей щодо Чорноморського флоту створюється Змішана українсько-російська комісія у складі державних делегацій України та Російської Федерації на переговорах з Чорноморського флоту.

Комісії доручається розробити конкретні параметри розподілу об'єктів Чорноморського флоту.

Здійснено в м. Сочі 9 червня 1995 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Україну(підпис)
За Російську Федерацію (підпис) 

Соглашение
между Российской Федерацией и Украиной
по Черноморскому флоту

Российская Федерация и Украина, далее именуемые "Стороны",

преисполненные решимости укреплять дружбу и сотрудничество между Российской Федерацией и Украиной,

отмечая совпадение интересов двух государств в бассейне Черного моря,

опираясь на ранее подписанные российско-украинские документы в этой области,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

На основе Черноморского флота создается Черноморский флот Российской Федерации и Военно-Морские Силы Украины. Черноморский флот Российской Федерации и Военно-Морские Силы Украины базируются раздельно.

Статья 2

Основная база Черноморского флота Российской Федерации с размещением в ней штаба Черноморского флота Российской Федерации находится в г. Севастополе.

Черноморский флот Российской Федерации использует объекты Черноморского флота в г. Севастополе и другие пункты базирования и места дислокации корабельного состава, авиации, береговых войск, объектов оперативного, боевого, технического и тылового обеспечения в Крыму.

Статья 3

Правительства Сторон урегулируют вопросы, относящиеся к имуществу Черноморского флота, и подпишут на этот счет отдельное соглашение, имея в виду ранее достигнутую договоренность о разделе указанного имущества в соотношении 50 на 50 процентов.

Статья 4

Российской Федерации передается 81,7%, Украине - 18.3% кораблей и судов Черноморского флота.

Статья 5

При разделе вооружения, военной техники и средств обеспечения сил береговой обороны, морской пехоты и морской авиации наземного базирования Черноморского флота Стороны исходят из состояния, существовавшего на 3 августа 1992 г.

Статья 6

В случае, если одна из Сторон будет заинтересована в использовании объектов, которые по условиям настоящего Соглашения предусматриваются для использования другой Стороной, вопросы будут решаться путем заключения специальных соглашений для каждого конкретного случая.

Статья 7

Каждый офицер, мичман и прапорщик Черноморского флота имеет право на свободное определение своей дальнейшей службы.

Статья 8

Российская Федерация участвует в развитии социально-экономической сферы г. Севастополя и других населенных пунктов, где будет дислоцироваться Черноморский флот Российской Федерации.

Статья 9

Стороны, в целях сохранения стабильности в регионе Черного моря и обеспечения безопасности с морских направлений, объединят усилия по взаимодействию и сотрудничеству в военно-морской области. Организация и порядок сотрудничества в этой области будут определены Соглашением о сотрудничестве между Военно-Морским Флотом Российской Федерации и Военно-Морскими Силами Украины.

Статья 10

Стороны продолжат переговоры, относящиеся к Черноморскому флоту, и, в частности, разработку правового статуса и условий пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины; порядка осуществления взаиморасчетов, связанных с урегулированием проблемы Черноморского флота, и по другом вопросам.

Статья 11

Для наблюдения за выполнением договоренностей по Черноморскому флоту создается Смешанная российско-украинская комиссия в составе государственных делегаций Российской Федерации и Украины по переговорам по Черноморскому флоту.

Комиссии поручается разработать конкретные параметры раздела объектов Черноморского флота.

Совершено в г.Сочи 9 июня 1995 г. в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Российскую Федерацию Б. Ельцин
За Украину Л. Кучма

____________
"Дипломатический вестник", N 7 Июль 1995 г.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/643_082

О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины 2014 
 

http://ubr.ua/history/0903/2019

Немає коментарів: