пʼятниця, 21 вересня 2012 р.

Рішення №5 Про Регламент Конституційної Асамблеї 2012
РІШЕННЯ
[КОНСТИТУЦІЙНОЇ АСАМБЛЕЇ]
від 21 вересня 2012 року №5
м. Київ

Керуючись пунктами 2, 14 Положення про Конституційну Асамблею, затвердженого Указом Президента України від 17 травня 2012 року №328 «Про Конституційну Асамблею», Конституційна Асамблея вирішила:

1. Затвердити Регламент Конституційної Асамблеї (додається).

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Конституційної Асамблеї
від 21 вересня 2012 року №5

РЕГЛАМЕНТ
КОНСТИТУЦІЙНОЇ АСАМБЛЕЇ

Регламент Конституційної Асамблеї визначає відповідно до Положення про Конституційну Асамблею, затвердженого Указом Президента України від 17 травня 2012 року № 328 «Про Конституційну Асамблею», порядок підготовки і проведення пленарних засідань Конституційної Асамблеї, засідань її координаційного бюро, комісій та інших робочих органів, процедуру розгляду питань порядку денного та прийняття рішень Конституційною Асамблеєю, її робочими органами.

І. Загальні положення

1. Конституційна Асамблея є спеціальним допоміжним органом при Президентові України, утвореним з метою підготовки законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України.

2. У своїй діяльності Конституційна Асамблея керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законами України, актами Президента України, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про Конституційну Асамблею, а також цим Регламентом.

Конституційна Асамблея у своїй діяльності керується також загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

3. Діяльність Конституційної Асамблеї ґрунтується на принципах верховенства права, колегіальності, самоврядності, прозорості, відкритості та гласності, незалежності у прийнятті рішень, а також на засадах професіоналізму і науковості, що є основою для ефективного, вільного та конструктивного обміну думками (діалогу), створення атмосфери довіри.

ІІ. Порядок формування персонального складу Конституційної Асамблеї та створення її робочих органів

4. Конституційна Асамблея створюється у складі Голови, заступника Голови, секретаря та інших членів, які беруть участь в її роботі на громадських засадах і мають рівні права.

Персональний склад Конституційної Асамблеї затверджується Президентом України.

5. Пропозиції щодо змін до персонального складу Конституційної Асамблеї вносяться на розгляд Президентові України Головою Конституційної Асамблеї.
Підставами для внесення пропозицій Президентові України щодо змін до персонального складу Конституційної Асамблеї є:

1) подання членом Конституційної Асамблеї особистої заяви про вихід із її складу;

2) вмотивоване рішення суб’єкта внесення кандидатур до персонального складу Конституційної Асамблеї про відкликання або заміну члена Конституційної Асамблеї, введеного до її складу за пропозицією такого суб’єкта;

3) систематичне невиконання членом Конституційної Асамблеї своїх обов’язків, у тому числі щодо роботи в комісії, до складу якої він входить, що підтверджується рішеннями відповідної комісії;

4) настання інших обставин, що унеможливлюють здійснення членом Конституційної Асамблеї своїх прав і обов’язків.

6. Для підготовки пропозицій і рекомендацій з питань внесення змін до Конституції України, а також з інших питань, визначених завданнями Конституційної Асамблеї, створюються комісії та інші робочі органи, формується координаційне бюро Конституційної Асамблеї (далі – координаційне бюро).

До складу координаційного бюро входять: Голова Конституційної Асамблеї, його заступник, секретар Конституційної Асамблеї, голови комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї. Очолює координаційне бюро Голова Конституційної Асамблеї.

Конституційна Асамблея затверджує кількісний і персональний склад комісій, обирає за пропозицією Голови Конституційної Асамблеї голів комісій.

7. Ураховуючи структуру Конституції України та виходячи з необхідності вдосконалення Основного Закону України, Конституційна Асамблея створює комісії з питань:

конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України;
прав, свобод та обов’язків людини і громадянина;
здійснення народовладдя;
організації державної влади;
правосуддя;
правоохоронної діяльності;
адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування.

У разі потреби Конституційна Асамблея може утворювати інші комісії, вносити зміни до складу комісій, створювати у складі комісій підкомісії з окремих питань предмета відання комісії.

Комісія створюється у складі не менше десяти членів Конституційної Асамблеї.

Член Конституційної Асамблеї може входити до складу тільки однієї комісії з правом вирішального голосу. Член Конституційної Асамблеї має право брати участь у засіданнях інших комісій з правом дорадчого голосу.

Голова Конституційної Асамблеї, заступник Голови і секретар Конституційної Асамблеї не входять до складу комісій.

8. Член Конституційної Асамблеї, який введений до складу Конституційної Асамблеї на підставі указу Президента України про внесення змін до персонального складу Конституційної Асамблеї, на найближчому пленарному засіданні Конституційної Асамблеї включається до складу однієї з комісій на підставі його особистої заяви. Таке рішення приймається більшістю голосів членів Конституційної Асамблеї від її затвердженого складу.

9. На першому засіданні комісії, яке скликає її голова, члени комісії обирають зі свого складу секретаря комісії.
Пропозиції щодо кандидатури секретаря комісії можуть вноситися кожним членом комісії.
Рішення комісії про обрання секретаря комісії приймається шляхом відкритого голосування більшістю від затвердженого Конституційною Асамблеєю складу комісії.

10. Для підготовки пропозицій і рекомендацій з питань внесення змін до Конституції України, а також з інших питань, визначених завданнями Конституційної Асамблеї, за пропозицією Голови Конституційної Асамблеї можуть утворюватися окремі робочі групи із числа членів Конституційної Асамблеї, залучатися експерти з правом дорадчого голосу.

ІІI. Права та обов’язки Голови, заступника Голови, секретаря та членів Конституційної Асамблеї

11. Керівництво діяльністю Конституційної Асамблеї здійснює її Голова.

Голова Конституційної Асамблеї:

1) скликає і веде її пленарні засідання;

2) підписує прийняті Конституційною Асамблеєю рішення;

3) головує на засіданнях координаційного бюро;

4) представляє Конституційну Асамблею у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, науковими установами, вищими навчальними закладами, іншими установами та організаціями, у тому числі міжнародними, а також із засобами масової інформації;

5) регулярно, не рідше одного разу на квартал, доповідає Президентові України про діяльність Конституційної Асамблеї;

6) здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Конституційну Асамблею, а також цим Регламентом.

12. Заступник Голови Конституційної Асамблеї:

1) виконує обов’язки Голови Конституційної Асамблеї у разі його відсутності;

2) забезпечує науково-методичне супроводження діяльності Конституційної Асамблеї;

3) виконує доручення Голови Конституційної Асамблеї.

13. Секретар Конституційної Асамблеї відповідає за організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї, у тому числі:

1) забезпечує підготовку питань порядку денного пленарних засідань Конституційної Асамблеї, засідань координаційного бюро;

2) забезпечує ведення протоколів пленарних засідань, засідань координаційного бюро;

3) формує за дорученням Голови Конституційної Асамблеї список осіб, запрошених для участі в пленарних засіданнях, засіданнях координаційного бюро;

4) виконує інші доручення Голови Конституційної Асамблеї.

14. Член Конституційної Асамблеї має право:

1) вносити пропозиції до порядку денного пленарних засідань Конституційної Асамблеї та засідань її робочих органів, до складу яких він входить;

2) виступати на пленарних засіданнях Конституційної Асамблеї та засіданнях її робочих органів, брати участь в обговоренні, ставити запитання доповідачам, головуючому, іншим учасникам пленарного засідання, засідання робочих органів;

3) отримувати та ознайомлюватися з будь-якими документами і матеріалами, що надходять до Конституційної Асамблеї та її робочих органів;

4) вносити усні та письмові пропозиції і поправки до всіх проектів документів, що розробляються в рамках Конституційної Асамблеї, вимагати проведення з них голосування;

5) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Конституційною Асамблеєю, у письмовій формі викласти свою окрему думку, що додається до протоколу пленарного засідання Конституційної Асамблеї;

15. Член Конституційної Асамблеї зобов’язаний:

1) особисто брати участь у пленарних засіданнях Конституційної Асамблеї та засіданнях її робочих органів, до складу яких він входить;

2) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Конституційною Асамблеєю та її робочими органами;

3) виконувати рішення Конституційної Асамблеї, її робочих органів, доручення Голови Конституційної Асамблеї, у тому числі у період між пленарними засіданнями Конституційної Асамблеї;

4) дотримуватися вимог Положення про Конституційну Асамблею, цього Регламенту, сприяти діяльності Конституційної Асамблеї та її робочих органів.

ІV. Порядок проведення пленарних засідань Конституційної Асамблеї

16. Основною формою діяльності Конституційної Асамблеї є її пленарні засідання.

Пленарні засідання Конституційної Асамблеї ведуться державною мовою.

Пленарне засідання Конституційної Асамблеї є повноважним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від затвердженого складу Конституційної Асамблеї.

Пленарне засідання Конституційної Асамблеї не може розпочинати свою роботу і вважатися таким, що відбулося, якщо на ньому присутні менше двох третин членів Конституційної Асамблеї від її затвердженого складу. У такому разі Голова Конституційної Асамблеї невідкладно скликає засідання координаційного бюро, на якому вирішується питання подальшої роботи Конституційної Асамблеї.

Пленарне засідання Конституційної Асамблеї може тривати кілька робочих днів.

Пленарні засідання Конституційної Асамблеї проводяться, як правило, в місті Києві.

В окремих випадках Конституційна Асамблея може проводити виїзні пленарні засідання.

17. Перед пленарним засіданням Конституційної Асамблеї проводиться письмова реєстрація учасників засідання.
На пленарне засідання Головою Конституційної Асамблеї можуть бути запрошені вітчизняні та зарубіжні вчені-фахівці, експерти, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного.

Запрошеним особам надається слово при розгляді питань, з яких вони запрошені.

18. Пленарні засідання Конституційної Асамблеї скликаються Головою Конституційної Асамблеї за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

На письмову вимогу не менш як однієї третини членів Конституційної Асамблеї від її затвердженого складу Голова Конституційної Асамблеї скликає пленарне засідання не пізніше місяця з дня отримання такої вимоги.

Пленарне засідання Конституційної Асамблеї, із зазначенням порядку денного, може бути скликане Головою Конституційної Асамблеї у місячний строк також на вимогу комісії.

Секретар Конституційної Асамблеї надсилає членам Конституційної Асамблеї повідомлення про час і місце проведення пленарного засідання Конституційної Асамблеї не пізніше як за сім днів до дня проведення пленарного засідання. Проект порядку денного пленарного засідання, проекти документів і необхідних матеріалів з питань, які пропонується включити до порядку денного, надаються, як правило, не пізніше як за три дні до дня проведення пленарного засідання.

19. Проект порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї вноситься Головою Конституційної Асамблеї, у тому числі з урахуванням пропозицій комісій і членів Конституційної Асамблеї.

Перед обговоренням проекту порядку денного пленарного засідання секретар Конституційної Асамблеї надає інформацію щодо змісту та особливостей питань, запропонованих до порядку денного. В обговоренні беруть участь представники від комісій, інших робочих органів, а також члени Конституційної Асамблеї.

Під час обговорення проекту порядку денного члени Конституційної Асамблеї можуть ставити запитання секретарю Конституційної Асамблеї, пропонувати уточнення до сформульованих питань, включення до порядку денного нових питань та вилучення окремих із тих, що були запропоновані.

Порядок денний Конституційної Асамблеї схвалюється більшістю голосів членів Конституційної Асамблеї від її затвердженого складу.

20. Розгляд питання на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї може включати доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них; співдоповіді, запитання співдоповідачу, відповіді на них; виступи членів Конституційної Асамблеї та запрошених осіб з питання, що розглядається; оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення питання; заключне слово доповідача; заключне слово співдоповідача; внесення пропозицій, їх обговорення та прийняття щодо них рішення; голосування.

Для доповіді надається, як правило, не менше 10 хвилин, співдоповіді та виступів – до 5 хвилин, оголошення довідок – до 3 хвилин, заключного слова – до 3 хвилин.

Головуючий на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї на прохання виступаючого може за згодою більшості присутніх на пленарному засіданні продовжити йому час для виступу.

Тривалість розгляду кожного питання порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї пропонується головуючим на засіданні перед початком обговорення цього питання, залежно від кількості виступаючих осіб. Якщо є заперечення членів Конституційної Асамблеї щодо пропозиції головуючого, приймається процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного питання.

Ніхто не може брати слово без дозволу головуючого на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї.

21. З метою забезпечення рівних можливостей членів Конституційної Асамблеї для участі в обговоренні питань, а також дотримання вимог цього Регламенту головуючий на пленарному засіданні:

1) повідомляє про результати реєстрації членів Конституційної Асамблеї, кількість відсутніх на пленарному засіданні з поважних причин, а також про запрошених осіб;

2) відкриває, веде та закриває пленарне засідання, оголошує перерву;

3) організовує обговорення питань порядку денного, зокрема, оголошує інформацію щодо змісту проектів рішень Конституційної Асамблеї, що вносяться на обговорення; надає слово для виступу членам Конституційної Асамблеї, запрошеним та іншим особам в порядку черговості заявок; ставить виступаючим запитання; зачитує у разі наявності письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання; підсумовує за необхідності обговорення питань;

4) організовує голосування, в тому числі щодо пропозицій членів Конституційної Асамблеї;

5) вносить у першочерговому порядку пропозиції щодо подальшого ходу пленарного засідання;

6) забезпечує дотримання встановленого порядку роботи, повноту і всебічне обговорення питань порядку денного, фіксацію перебігу пленарних засідань;

7) здійснює інші права і обов’язки, передбачені цим Регламентом.

У разі виступу члена Конституційної Асамблеї не по суті питання порядку денного, що обговорюється, головуючий на пленарному засіданні має право зробити зауваження щодо необхідності дотримання предмета обговорення або оголосити про припинення відповідного виступу.

22. Член Конституційної Асамблеї голосує особисто.

Делегування членом Конституційної Асамблеї свого голосу іншим особам не допускається.

23. Рішення Конституційної Асамблеї приймаються на її пленарних засіданнях шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів Конституційної Асамблеї від її затвердженого складу, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Рішення про ухвалення Концепції внесення змін до Конституції України і схвалення пропозицій щодо законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та подання Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу XIII Конституції України приймається не менш як двома третинами голосів членів Конституційної Асамблеї від її затвердженого складу.

Конституційна Асамблея може приймати рішення з процедурних питань, зокрема: повернення до голосування; надання слова для виступу запрошеній особі на пленарне засідання та в інших випадках, передбачених цим Регламентом. Такі процедурні рішення приймаються не менш як однією третиною голосів членів Конституційної Асамблеї від її затвердженого складу без включення до порядку денного і без обговорення.

У разі необхідності доопрацювання рішення Конституційної Асамблеї чи окремих його положень воно може бути прийняте за основу. У цьому випадку процедурним рішенням визначаються час і дата наступного розгляду рішення, а також час і дата, до якої членами Конституційної Асамблеї можуть бути подані поправки та пропозиції проекту рішення.

Конституційною Асамблеєю може бути прийнято рішення про створення робочої групи для доопрацювання проекту рішення, прийнятого за основу, та його підготовки для розгляду на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї.

Пропозиції та поправки до проекту рішення Конституційної Асамблеї вносяться членами Конституційної Асамблеї у письмовій формі. Голосування по кожній пропозиції або поправці проводиться окремо. Член Конституційної Асамблеї може на будь-якій стадії обговорення проекту рішення зняти свою пропозицію чи поправку.

Підрахунок голосів та оголошення результатів голосування забезпечує секретар Конституційної Асамблеї.

Діловодство у Конституційній Асамблеї, у тому числі підготовка документів і рішень, ведеться державною мовою.

24. На пленарному засіданні Конституційної Асамблеї ведуться протокол і стенограма.

У протоколі пленарного засідання Конституційної Асамблеї зазначаються порядковий номер, дата і місце проведення пленарного засідання Конституційної Асамблеї, прізвище, ім’я та по батькові Голови Конституційної Асамблеї (головуючого), заступника Голови та секретаря Конституційної Асамблеї, кількість присутніх членів Конституційної Асамблеї, запрошених осіб, їх місце роботи, посада, вчений ступінь (за наявності), питання порядку денного із зазначенням прізвища та ініціалів доповідача, виступаючих в обговоренні питання, результати розгляду питань.

До протоколу додаються прийняті Конституційною Асамблеєю рішення, окремі думки членів Конституційної Асамблеї, викладені в письмовій формі, відомості щодо реєстрації учасників пленарного засідання та стенограма пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

Протокол пленарного засідання Конституційної Асамблеї підписують Голова Конституційної Асамблеї (головуючий) та секретар Конституційної Асамблеї.

Забезпечується звуковий запис пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

V. Порядок організації діяльності робочих органів Конституційної Асамблеї

25. Координаційне бюро узгоджує діяльність комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї.

26. Засідання координаційного бюро скликається Головою Конституційної Асамблеї (у разі його відсутності – заступником Голови Конституційної Асамблеї) за потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Секретар Конституційної Асамблеї надсилає повідомлення членам координаційного бюро про час і місце проведення засідання координаційного бюро із зазначенням питань порядку денного не пізніше як за три дні до дня його проведення. Проекти документів і необхідні матеріали з питань, включених до порядку денного, надаються, як правило, не пізніше як за два дні до дня засідання координаційного бюро.

27. Засідання координаційного бюро є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин його членів.

28. Координаційне бюро з урахуванням пропозицій комісій та інших робочих органів вносить на розгляд Конституційної Асамблеї проекти рішень щодо:

1) створення робочих органів Конституційної Асамблеї;

2) планування діяльності Конституційної Асамблеї та її робочих органів;

3) схвалення Концепції внесення змін до Конституції України;

4) схвалення пропозицій щодо законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та подання Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу XIII Конституції України;

5) надсилання в установленому порядку до вітчизняних, іноземних і міжнародних наукових та експертних організацій підготовлених Конституційною Асамблеєю документів для експертної оцінки;

6) залучення до роботи над підготовкою пропозицій щодо внесення змін до Конституції України вітчизняних та іноземних учених-правознавців, експертів (за їх згодою);

7) організації проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, соціологічних опитувань та інших заходів з питань діяльності Конституційної Асамблеї;

8) визначення порядку організації громадського, а також фахового, у тому числі за участю міжнародних експертів Європейської Комісії «За демократію через право (Венеціанська Комісія)», обговорення пропозицій щодо законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України.

29. Рішення координаційного бюро приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від його складу.

Підрахунок голосів та оголошення результатів голосування забезпечує секретар Конституційної Асамблеї.

30. На засіданні координаційного бюро ведеться протокол.

У протоколі засідання координаційного бюро зазначаються порядковий номер засідання, дата і місце його проведення, прізвище, ім’я та по батькові присутніх на засіданні членів координаційного бюро, запрошених осіб, питання порядку денного із зазначенням прізвища та ініціалів доповідача, виступаючих в обговоренні питання, результати розгляду питань.

Протокол засідання координаційного бюро підписують Голова Конституційної Асамблеї (головуючий на засіданні) та секретар Конституційної Асамблеї.

31. У період між пленарними засіданнями Конституційної Асамблеї члени Конституційної Асамблеї працюють у комісіях та інших робочих органах відповідно до затвердженого ними плану роботи.

Комісія здійснює свою роботу шляхом проведення засідань, обміну думками, пропозиціями та іншою інформацією у період між засіданнями комісії, у тому числі за допомогою електронних засобів комунікації.

Комісія затверджує графік своїх засідань, який доводиться головою комісії до відома секретаря Конституційної Асамблеї та членів Конституційної Асамблеї.

Про час і місце засідання комісії секретар комісії повідомляє членів комісії не пізніш як за тиждень до засідання.

За рішенням комісії в її засіданнях можуть брати участь представники державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, наукових установ, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій, вітчизняні та іноземні фахівці.

32. Для підготовки найбільш актуальних питань щодо внесення змін до Конституції України комісія за пропозицією голови комісії може утворювати у рамках відповідної комісії окремі робочі групи із числа членів комісії, залучати експертів із правом дорадчого голосу.

33. Засідання комісії Конституційної Асамблеї є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини від її затвердженого складу.

Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – секретар комісії.

На засіданні комісії мають право бути присутніми та виступати Голова, заступник Голови, секретар Конституційної Асамблеї, а також члени Конституційної Асамблеї, які входять до складу інших комісій.

Організацію діяльності комісії здійснюють її голова та секретар.

34. Рішення комісії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від її затвердженого складу.

Член комісії голосує особисто.

Підрахунок голосів та оголошення результатів голосування забезпечує секретар комісії.

35. На засіданні комісії ведеться протокол.
У протоколі зазначаються порядковий номер засідання, дата і місце його проведення, прізвище, ім’я та по батькові присутніх на засіданні членів комісії, запрошені особи, питання порядку денного із зазначенням прізвища та ініціалів доповідача, виступаючих в обговоренні питання, результати розгляду питань. У разі необхідності до протоколу додаються документи, які були схвалені на засіданні комісії.

Протокол засідання комісії підписують голова (головуючий) та секретар комісії.

36. Організація роботи інших робочих органів Конституційної Асамблеї здійснюється у порядку, визначеному пунктами 31, 33, 34 та 35 цього Регламенту.

VІ. Прозорість, відкритість і гласність діяльності Конституційної Асамблеї, її робочих органів

37. Пленарні засідання Конституційної Асамблеї, засідання її комісій та інших робочих органів є відкритими і гласними.

38. Відкритість пленарних засідань Конституційної Асамблеї забезпечується шляхом створення умов для присутності на них в установленому порядку представників засобів масової інформації, гласність – шляхом розміщення інформації про діяльність Конституційної Асамблеї та підготовлених нею матеріалів на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України.

39. Представники засобів масової інформації для висвітлення діяльності Конституційної Асамблеї, її робочих органів, участі у їх засіданнях в установленому порядку звертаються до Прес-служби Адміністрації Президента України.

40. Секретар Конституційної Асамблеї забезпечує висвітлення діяльності Конституційної Асамблеї у засобах масової інформації та на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України.

41. Члени Конституційної Асамблеї, висвітлюючи питання конституційного процесу у засобах масової інформації, викладають свою власну думку.

VII. Прикінцеві положення

42. Порядок вирішення окремих процедурних питань може встановлюватися Конституційною Асамблеєю на її пленарних засіданнях відповідно до цього Регламенту.

43. Регламент Конституційної Асамблеї, зміни до нього приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від затвердженого складу Конституційної Асамблеї.

44. Пропозиції щодо внесення змін до Регламенту подаються членом Конституційної Асамблеї у письмовій формі не пізніше як за сім днів до дня пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

Проект рішення Конституційної Асамблеї про внесення змін до Регламенту Конституційної Асамблеї вноситься на розгляд Конституційної Асамблеї Головою Конституційної Асамблеї.

45. Регламент Конституційної Асамблеї набирає чинності з дня його затвердження на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї.

____________
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
//www.president.gov.ua/news/25526.html


Немає коментарів: