вівторок, 27 квітня 2010 р.

Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України 2010


Зміст сторінки:
  • Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України 2010
  • Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України 2010
  • Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины 2010
  • О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины 2014Верховна Рада України;
Закон від 27.04.2010 № 2153-VI
Документ 2153-17, чинний, поточна редакція -
Прийняття від 27.04.2010ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди
між Україною та Російською Федерацією
з питань перебування Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 21, ст.222)

Верховна Рада України постановляє:

Ратифікувати Угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (643_359), яка вчинена 21 квітня 2010 року в м. Харкові і набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення про виконання кожною з її Сторін внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 27 квітня 2010 року
N 2153-VI


Україна, Російська Федерація;
Угода, Міжнародний документ від 21.04.2010
Документ 643_359, чинний, поточна редакція
Ратифікація від 27.04.2010, підстава 2153-17


 

Угода
між Україною та Російською Федерацією
з питань перебування Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України
(укр/рос)

{Угоду ратифіковано Законом
N 2153-VI (2153-17) від 27.04.2010}

Дата підписання: 21.04.2010
Дата ратифікації Україною: 27.04.2010
Дата набрання чинності для України: 14.05.2010

Україна і Російська Федерація,

розвиваючи відносини на основі принципу стратегічного партнерства, зафіксованого в Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією (643_006) від 31 травня 1997 року,

відповідно до статті 1 Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю (643_009) від 24 червня 1993 року,

висловлюючи готовність до взаємного врахування інтересів обох Сторін у вирішенні питань двосторонніх відносин у різних сферах,

ґрунтуючись на чинних базових угодах по Чорноморському флоту,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони подовжують дію Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (643_076) від 28 травня 1997 року, Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту (643_075) від 28 травня 1997 року і Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з розподілом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (643_077) від 28 травня 1997 року на двадцять п'ять років з 28 травня 2017 року з наступним автоматичним подовженням на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про припинення їх дії не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії.

Стаття 2

Орендна плата за перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України починаючи з 28 травня 2017 року складається з платежів Російської Федерації Україні в розмірі сто мільйонів доларів США на рік, а також з додаткових коштів, які отримуються за рахунок зниження з дати набрання чинності цією Угодою ціни в розмірі до ста доларів США від встановленої чинним контрактом між НАК "Нафтогаз" України і ВАТ "Газпром", на кожну тисячу кубометрів газу, що поставляється в Україну, виходячи з пільгового погодженого обсягу поставок, передбаченого згаданим контрактом, за такою формулою: при ціні триста тридцять три долари США і вище за тисячу кубометрів газу зниження складе сто доларів США, при ціні нижче триста тридцять три долари США зниження складе тридцять відсотків від такої ціни. Ці додаткові кошти підлягають обліку за підсумками кожного календарного року, протягом якого застосовується вказане зниження, зростаючим підсумком і визнаються як зобов'язання України, що погашаються шляхом виконання положень статті 1 цієї Угоди.

Стаття 3

Ця Угода підлягає ратифікації та набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення про виконання кожною зі Сторін внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Вчинено в м. Харкові 21 квітня 2010 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Україну (підпис)
За Російську Федерацію (підпис)


 

Соглашение
между Украиной и Российской Федерацией
по вопросам пребывания Черноморского
флота Российской Федерации
на территории Украины

Украина и Российская Федерация,

развивая отношения на основе принципа стратегического партнерства, зафиксированного в Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (643_006) от 31 мая 1997 года,

в соответствии со статьей 1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о свободной торговле (643_009) от 24 июня 1993 года,

выражая готовность к взаимному учету интересов обеих сторон при решении вопросов двусторонних отношений в различных областях,

основываясь на действующих базовых соглашениях по Черноморскому флоту,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны продлевают действие Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины (643_076) от 28 мая 1997 года, Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о параметрах раздела Черноморского флота (643_075 ) от 28 мая 1997 года и Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины (643_077) от 28 мая 1997 года на двадцать пять лет с 28 мая 2017 года с последующим автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону о прекращении их действия не позднее, чем за один год до истечения срока действия.

Статья 2

Арендная плата за пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины начиная с 28 мая 2017 года складывается из платежей Российской Федерации Украине в размере сто миллионов долларов США в год, а также из дополнительных средств, получаемых за счет снижения с даты вступления в силу настоящего Соглашения цены в размере до ста долларов США от установленной действующим контрактом между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз" Украины, на каждую тысячу кубометров газа, поставляемого в Украину, исходя из льготного согласованного объема поставок, предусмотренного упомянутым контрактом, по следующей формуле: при цене в триста тридцать три доллара США и выше за тысячу кубометров газа снижение составит сто долларов США, при цене ниже трехсот тридцати трех долларов США снижение составит тридцать процентов от такой цены. Эти дополнительные средства подлежат учету по итогам каждого календарного года, в течение которого применяется указанное снижение, нарастающим итогом и признаются в качестве обязательств Украины, погашаемых путем выполнения положений статьи 1 настоящего Соглашения.

Статья З

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о том, что каждая из сторон выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в силу.

Совершено в г. Харькове
21 апреля 2010 года в двух
экземплярах, каждый на украинском и русском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.

За Украину (подпись)
За Российскую Федерацию (подпись)

____________
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2153-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_359
http://uk.wikipedia.org/wiki/Харківські_угоди
http://ru.wikipedia.org/wiki/Харьковские_соглашенияРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О прекращении действия соглашений,
касающихся пребывания Черноморского флота
Российской Федерации на территории Украины

Принят Государственной Думой 31 марта 2014 года
Одобрен Советом Федерации 1 апреля 2014 года

Статья 1

Прекратить действие:
1) Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота, подписанного в городе Киеве 28 мая 1997 года;
2) Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанного в городе Киеве 28 мая 1997 года;
3) Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанного в городе Киеве 28 мая 1997 года;
4) Соглашения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанного в городе Харькове 21 апреля 2010 года.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
2 апреля 2014 года
N 38-ФЗ

____________
http://pravo.gov.ru/laws/acts/25/51564510601047.html

Декларация О борьбе за освобождение Украины 2014 
 

Дмитро Мєдвєдєв і Віктор Янукович підписали з питань перебування флота Росії на території України, 21.04.2010
Спікер Володимир Литвин під час ратифікації Харківської змови Януковича-Мєдвєдєва, 27.04.2010
Сесійна зала Верховної Ради України на момент ратифікації Харківського пакту, 27.04.2010

1 коментар:

Вадим Мурачов сказав...

02.04.2014 Путин в одностороннем
порядке прекратил действие
соглашений, касающихся пребывания
ЧФ РФ в Украине

Украина обратится в международные судебные инстанции из-за денонсации Россией соглашений о пребывании Черноморского флота в Крыму.

Как отмечало ZN.UA, согласно упомянутой Путиным Венской конвенции, Россия не имеет права ссылаться на ст.62, поскольку вхождение Крыма в состав РФ (т.е. изменение обстоятельств) является результатом нарушения Россией ее международного обязательства, ведь между Украиной и РФ действует и не может быть денонсирован Договор об украинско-российской госгранице от 28 января 2003 г., которым четко установлена территориальная принадлежность Крыма Украине. А современное международное право содержит запрет на применение клаузулы rebus sic stantibus (на котороую ссылается Путин) к договорам о границе, т.е. к вышеуказанному Договору.

Более того, России в случае денонсации всех четырех двухсторонних соглашений по ЧФ, придется немедленно вывести Черноморский флот из Крыма, поскольку исчезнут основания правомерного пребывания ЧФ РФ на территории Украины (согласно вышеупомянутому Договору), а у официального Киева возникнет право требовать немедленного вывода ЧФ РФ с территории полуострова Крым, о чем ранее уже предупредили в украинском МИДе.

http://zn.ua/POLITICS/putin-v-odnostoronnem-poryadke-prekratil-deystvie-soglasheniy-kasayuschihsya-prebyvaniya-chf-rf-v-ukraine-142429_.html