вівторок, 23 червня 1992 р.

Угода між Україною і Російською Федерацією про подальший розвиток міждержавних відносин 1992


Україна, Російська Федерація;
Угода, Міжнародний документ від 23.06.1992
Документ 643_018, чинний, поточна редакція -
Підписання від 23.06.1992


 

УГОДА
між Україною і Російською Федерацією
про подальший розвиток міждержавних відносин
(укр/рос)

Україна і Російська Федерація,

прагнучи зміцнити дружні, рівноправні партнерські зв'язки, засновані на загальновизнаних нормах міжнародного права,

відзначаючи внесок народів України і Росії у розвиток демократичних процесів в обох державах та їхню відповідальність за їх подальше поглиблення,

погодились про нижченаведене:

1. Сторони будуватимуть свої відносини як дружні держави і невідкладно візьмуться за розробку нового повномасштабного політичного договору, який відбивав би нову якість відносин між ними.

До укладення такого договору Сторони неухильно додержуватимуться положень Договору між УРСР і РРФСР від 19 листопада 1990 року та наступних українсько-російських домовленостей.

2. Усвідомлюючи реальність загрози з боку реваншистських антидемократичних сил як крайньо лівого, так і крайньо правого толку, Сторони заявляють про свою рішучість вжити всіх необхідних заходів для захисту конституційного ладу, прав і свобод громадян.

3. Сторони врегулюють взаємні платіжні зобов'язання станом на 1 липня 1992 року і вживуть скоординованих дій щодо реорганізації платіжно-розрахункових відносин, включаючи розрахунки між суб'єктами господарювання з урахуванням наступного запровадження в обіг української національної грошової одиниці.

4. У взаєморозрахунках за товари та послуги Сторони виходитимуть з цін світового ринку. Для погашення заборгованості, що виникатиме, Сторони надаватимуть одна одній довгострокові кредити на пільгових умовах.

5. Сторони створюють міждержавну двосторонню комісію з регулювання торгово-економічних і коопераційних зв'язків, у тому числі між підприємствами оборонного комплексу, а також змішану експертну групу для вивчення і підготовки пропозицій щодо розв'язання питань про порядок погашення цінних паперів, випущених урядом і центральними органами колишнього Союзу РСР.

6. Сторони докладуть зусиль до як найшвидшої ратифікації Угоди про порядок розв'язання спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності, від 20 березня 1992 року.

7. Сторони створять узгоджений механізм обслуговування внутрішнього боргу колишнього СРСР, що утворився внаслідок вилучення валютних коштів підприємств і організацій союзним урядом.

8. Сторони підтверджують прихильність до принципу відкритості державних кордонів між ними. В цьому контексті вони визначать правила митного контролю і безвізового режиму пересування громадян обох держав.

Сторони співробітничатимуть у припиненні контрабанди, незаконного обігу наркотиків, зброї та іншої протиправної діяльності.

9. Відзначаючи, що зараз у галузі міжнаціональних відносин в Україні і Росії немає підстав для тривоги і взаємних претензій, вони проте укладуть відповідні угоди і вживуть усіх інших заходів, які захищають інтереси осіб українського походження на території Росії і російського походження на території України.

10. Сторони співробітничатимуть у попередженні та урегулюванні конфліктів, які можуть нанести шкоду їх безпеці або іншим чином суттєво торкатимуться їх інтересів.

11. Сторони підтверджують свою відданість існуючим угодам, що визначають статус Стратегічних сил Об'єднаних Збройних Сил СНД. Вони погодилися продовжити консультації з метою досягнення домовленостей по виконанню взятих на себе зобов'язань відповідно до Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 31 липня 1991 року, Лісабонського протоколу від 23 травня 1992 року і раніше укладених угод щодо стратегічних ядерних сил.

Сторони вживуть заходів для як найшвидшої ратифікації Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1991 року і набрання ним чинності і співробітничатимуть у питаннях виконання цього міжнародного акта.

12. Сторони, продовжать переговори, пов'язані з використанням коштів, що їх виділяє Німеччина для фінансування виведення військ.

13. Сторони домовились про передачу Україні у власність частини майна колишнього СРСР за кордоном шляхом виділення найближчим часом окремих будинків для розміщення і нормального функціонування дипломатичних та консульських представництв. З цією метою створюється спільна комісія МЗС України і Російської Федерації, яка внесе відповідні пропозиції Уряду Російської Федерації.

14. У зв'язку з створенням своїх Збройних Сил Сторони підтвердили важливість продовження переговорів по створенню на Чорному морі ВМС України та ВМФ Росії на базі Чорноморського флоту. Вони погодились на договірній основі використовувати існуючу систему базування і матеріально-технічного забезпечення. До завершення переговорів Сторони домовились утриматися від односторонніх дій.

15. Військовослужбовці України і Росії, призвані для проходження служби в частинах, що входять до складу ОЗС СНД, присягають державі, громадянами якої вони є.

16. Сторони продовжать роботу по вдосконаленню міжпарламентських зв'язків, активізують діяльність міжпарламентської комісії України і Росії, двостороннє співробітництво постійних комітетів і комісій Верховних Рад у законодавчій галузі.

17. З метою розвитку українсько-російських відносин у руслі дружби, співробітництва і партнерства Сторони домовились надати зустрічам на вищому рівні регулярного характеру. Буде також створено переговорний механізм на базі державних делегацій для розробки повномасштабного політичного договору, а також підготовки таких зустрічей і координації дій по виконанню рішень, які приймаються на зустрічах.

Угода набуває чинності з дня її підписання.

Складено в м.Дагомисі 23 червня 1992 року в двох дійсних примірниках, кожен українською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

Президент України Л. Кравчук
Президент Росії Б. Єльцин

Голова Верховної Ради України І. Плющ
Голова Верховної Ради Росії Р. Хасбулатов

Прем'єр-міністр України В. Фокін
В.о. Голови Ради Міністрів -
Голова Уряду Росії Є. Гайдар

____________
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/643_018 

СОГЛАШЕНИЕ
между Российской Федерацией и Украиной
о дальнейшем развитии межгосударственных
отношений

Российская Федерация и Украина,

стремясь укрепить дружественные, равноправные партнерские связи, основанные на общепризнанных нормах международного права,

отмечая вклад народов России и Украины в развитие демократических процессов в обоих государствах, и их ответственность за их дальнейшее углубление,

согласились о нижеследующем:

1. Стороны будут «строить свои отношения как дружественные государства, и незамедлительно приступят к разработке нового полномасштабного политического договора, который отражал бы новые качества отношений между ними.

До заключения такого договора стороны неуклонно будут соблюдать положения Договора между УССР и РСФСР от 19 ноября 1990 года и последующих украинско-российских договоренностей.

2. Осознавая реальность угрозы со стороны реваншистских антидемократических сил как крайне левого, так и крайне правого толка, стороны заявляют о своей решимости предпринять все необходимые меры для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан.

3. Стороны урегулируют на 1 июля 1992 года и предпримут скоординированные действия по реорганизации платежно-расчетных отношений, включая расчеты между хозяйствующими субъектами с учетом предстоящего введения в обращение украинской национальной денежной единицы.

4. Во взаиморасчетах за товары и услуги будут исходить из цен мирового рынка. Для погашения возникающих задолженностей, стороны будут предоставлять друг другу долгосрочные кредиты на льготных условиях.

5. Стороны создают межгосударственную двустороннюю комиссию по регулированию торгово-экономических и кооперационных связей, в том числе между предприятиями оборонного комплекса, а также смешанную экспертную группу для изучения и подготовки предложений по разрешению вопросов о порядке погашения ценных бумаг, выпущенных правительством и центральными органами бывшего Союза ССР.

6. Стороны предпримут усилия для скорейшей ратификации соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 года.

7. Стороны создадут согласованный механизм обслуживания внутреннего долга бывшего СССР, образовавшегося в результате изъятия валютных средств предприятий и организаций союзным правительством.

8. Стороны подтверждают приверженность принципу открытости государственных границ между ними. В этом контексте они определят правила таможенного контроля и безвизового режима передвижения граждан обоих государств.

Стороны будут сотрудничать в пресечении контрабанды, незаконного оборота наркотиков, оружия и иной противоправной деятельности.

9. Отмечая, что в настоящее время в области межнациональных отношений у России и Украины нет оснований для тревоги и взаимных претензий, они, тем не менее, заключат соответствующие соглашения и примут все другие меры, отражающие интересы лиц российского происхождения на территории Украины и украинского происхождения на территории России.

10. Стороны будут сотрудничать в предотвращении и урегулировании конфликтов, могущих нанести ущерб их безопасности или иным образом существенно затрагивающих их интересы.

11. Стороны подтверждают свою приверженность существующим соглашениям, определяющим статус стратегических сил Объединенных Вооруженных сил СНГ. Они согласились продолжить консультации с целью достижения договоренностей по выполнению взятых на себя обязательств в соответствии с Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 31 июля 1991 года, Лиссабонским протоколом от 23 мая 1992 года и ранее заключенными соглашениями в отношении стратегических ядерных сил.

Стороны примут меры для скорейшей ратификации договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года и его вступлении в силу, и будут сотрудничать в вопросах выполнения этого международного акта.

12. Стороны продолжат переговоры, связанные с использованием средств, выделяемых Германией для финансирования вывода войск.

13. Стороны договорились о передаче Украине в собственность части имущества бывшего СССР за рубежом путем выделения в ближайшее время отдельных зданий для размещения и нормального функционирования дипломатических и консульских представительств. В этих целях создается совместная комиссия МИД Российской Федерации и Украины, которая внесет соответствующие предложения правительству Российской Федерации.

14. В связи с созданием своих вооруженных сил, стороны подтвердили важность продолжения переговоров по созданию на Черном море ВМФ России и ВМС Украины на базе Черноморского флота. Они согласились на договорной основе использовать существующую систему базирования и материально-технического обеспечения. До завершения переговоров стороны договорились воздержаться от односторонних действий.

15. Военнослужащие России и Украины, призванные для прохождения службы в частях, входящих в состав ОВС СНГ, приводятся к присяге государства, гражданами которого они являются.

16.Стороны продолжат работу по совершенствованию межпарламентских связей, активизируют деятельность межпарламентской комиссии России и Украины, двустороннее сотрудничество постоянных комитетов и комиссий Верховных Советов в законодательной области.

17. В целях развития российско-украинских отношений в русле дружбы, сотрудничества и партнерства, стороны договорились придать встречам на высшем уровне регулярный характер. Будет также создан переговорный механизм на базе государственных делегаций для разработки полномасштабного политического договора, а также подготовки таких встреч и координации действий по выполнению принимаемых на встречах решений.

Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

Совершено в г.Дагомысе 23 июня 1992 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Президент России Б.Ельцин
Президент Украины Л.Кравчук

Председатель Верховного Совета России Р.Хасбулатов
Председатель ВС Украины И.Плющ

И.о. Председателя Совета Министров -
Председателя правительства России Е.Гайдар
Премьер-министр Украины В.Фокин

____________
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992god.htm

О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины 2014 
 

23 июня 1992 года главы Украины и России подписали в Дагомысе соглашение, которое позволило продолжить переговоры по судьбе Черноморского флота. До этого каждый из президентов подписал указ о том, что флот подчиняется именно его стране. © РИА Новости. Дмитрий Донской
http://rian.com.ua/photolents/20100420/78363910_10.html

Немає коментарів: