пʼятниця, 21 червня 2013 р.

Олександр Скрипнюк. Положення про виключне право народу визначати і змінювати конституційний лад потребує уточнення


(IV) Засідання Конституційної Асамблеї,
Комісія з питань конституційного ладу та порядку
прийняття і введення в дію змін до Конституції України,
співдоповідь про проект Концепції внесення
змін до Конституції України

– Шановний Леоніде Макаровичу! Шановні члени Конституційної Асамблеї! Гості!

Хочу зазначити, що робота, яку проводила Комісія щодо аналізу першого розділу Конституції, має такі результати. Системний і ретельний аналіз статей першого розділу Конституції та практики реалізації їх положень вказує на недосконалість основоположних засад чинного Основного Закону.

Це стосується також положень третього та тринадцятого розділів, які мають провідне значення для інших розділів, стосовно яких положення першого розділу виступають у якості загальних визначень. З іншого боку, перший розділ чинної Конституції містить деякі положення, які не мають основоположного характеру для інших розділів. Крім того окремі положення, які мали б обов'язково міститися в цьому розділі, розміщені в інших розділах або взагалі відсутні у тексті Конституції України.

У конституюванні політичних, економічних, соціальних, національних та культурно-духовних засад бракує системності та послідовності. Положення, в яких втілені політичні основи, розташовані з 1 до 157 статті та містяться у сімнадцятьох статтях. Економічна основа не системно викладена у восьми статтях, які не відображають повною мірою економічної гами відносин. Недостатньо визначені соціальні основи конституційного ладу, їм присвячено лише три статті. Екологічні засади знайшли втілення лише в одній статті.

Окремі статті є недосконалі за змістовним наповненням. Стаття 1 Конституції України містить положення перспективно-програмного характеру. Це створює проблему належного законодавчого забезпечення, реальної реалізації положень про демократичну соціальну, правову державу, що вступають у суперечність із дією принципів верховенства права та з положенням про пряму дію норм Конституції, що закріплені її статтею 8.

Положення про виключне право народу визначати і змінювати конституційний лад не набуло дальшого розвитку в статтях розділів третього та тринадцятого Конституції. Крім того їм суперечить низка положень, якими визначаються повноваження Верховної Ради України та Президента України в розділах третьому, п'ятому та тринадцятому.

Таким чином, положення про виключне право народу визначати і змінювати конституційний лад потребує уточнення та узгодження з іншими статтями Конституції, особливо з її розділом тринадцятим.

Низка статей через недостатньо чіткі формулювання їх положень спричинила проблеми їх правильного застосування та офіційного тлумачення Конституційним Судом України. Так, наприклад, статті 1, 3, 5–8, 10, 13, 15, 17, 19, 20 через їх недосконалість не отримали належного розвитку в законах України, внаслідок чого окремі положення законів, прийнятих у розвиток та на виконання цих статей Конституції, рішенням Конституційного Суду визнані неконституційними.

Виходячи із зазначеного, Комісія пропонує здійснити комплексне та системне викладення в оновленій Конституції України засад конституційного ладу, наповнення їх максимально можливим нормативно-правовим змістом. Існує об'єктивна потреба у переструктуризації розділу за змістом, перенесенні до нього окремих положень з інших розділів чинної Конституції, внесенні додаткових положень і систематизації в єдиному нормативному блоці засад конституційного ладу, зміни розташування, нумерації відповідних статей, а також вилученні з розділу положень, які не належать до засад конституційного ладу.

У концептуальному вирішенні проблеми внесення змін до першого розділу Комісія пропонує здійснити викладення засад конституційного ладу у трьох аспектах: цілісному, документальному, інституційному.

Я не буду детально на цьому зупинятись, все це є в розданих матеріалах проекту Концепції, що стосуються першого розділу. Основні пропозиції щодо реалізації цих трьох аспектів стосуються, – по-перше, перейменування першого розділу "Загальні засади" відповідно до його оновленого змісту на "Засади конституційного ладу".

Стаття 1 Конституції потребує уточнення визначення України як "демократичної, правової і соціальної держави", через узгодження з головним обов'язком держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини.

Доцільно було б зафіксувати положення про Україну як демократичну республіку. Пріоритетність визначення прав людини і громадянина у відносинах людина-суспільство-держава і встановлення обов'язку держави захищати ці права через дієву систему їх забезпечення, створення гідних умов життя людини, визнання людини державою і суспільством найвищою цінністю.

У розділі необхідно більш чітко викласти положення стосовно формулювання принципів організації державної влади в державі, її здійснення на засадах поділу на законодавчу, виконавчу, судову. Принцип поділу державної влади слід доповнити принципом її єдності, як таким, що є стримуючим щодо абсолютизації принципу поділу влади, передбачити положення про взаємодію органів державної влади.

В інституційному аспекті слід внести уточнення і доповнення щодо посилення дієвості інститутів народовладдя та узгодження із дією принципів верховенства права та конституційної законності, Президента як глави держави, місцевого самоврядування, політичних партій.

Необхідно закріпити положення щодо оптимізації співвідношення громадянського суспільства і держави, державного управління і місцевого самоврядування, утвердження засад стабільного соціального партнерства і соціальної справедливості, уточнити місце і роль політичних партій, меж їх діяльності.

Також передбачено ряд положень, які стосуються утвердження екологічного порядку, економічного порядку, форм власності тощо.

Є ряд положень, які набули свого закріплення у проекті Концепції, що стосуються взаємодії міжнародного і національного права, та інші важливі положення, що стосуються основ конституційного ладу.

Дякую.

Доповідач: Олександр Скрипнюк, 21.06.2013 р.
http://www.president.gov.ua/news/28333.html

Немає коментарів: