вівторок, 25 червня 2013 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний конституціоналізм: актуальні проблеми теорії і практики (До 17-ї річниці Конституції України)» 2013


25 червня 2013 р. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний конституціоналізм: актуальні проблеми теорії і практики (До 17-ї річниці Конституції України)», у роботі якої взяли участь провідні вчені-конституціоналісти України та деяких зарубіжних країн.

Вступне слово проголосив Директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, заступник Голови Конституційної Асамблеї, академік НАН України Ю.С. Шемшученко.

З науковими доповідями на конференції виступили:
О.В. Петришин, д.ю.н., віце-президент Національної академії правових наук України, член Конституційної Асамблеї;
О.С. Онищенко, академік НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, член Конституційної Асамблеї;
О.Л. Копиленко, член-корсепондент НАН України, Директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член Конституційної Асамблеї;
О.В. Скрипнюк, член-корсепондент НАН України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член Конституційної Асамблеї;
В.Ф. Сіренко, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, член Конституційної Асамблеї;
О.І. Ющик , д.ю.н., провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, член Конституційної Асамблеї;
В.В. Сухонос, д.ю.н., професор кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»;
М.О. Пухтинський, к.ю.н., старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, член Конституційної Асамблеї.
Відбулась загальна дискусія з обговорюваних проблем.

За підсумками роботи конференції були прийняті наступні рекомендації:

Конституція України 1996 р., увібравши в себе досягнення вітчизняної та зарубіжної наукової юридичної думки, впродовж 17 років слугує правовою основою розвитку України як демократичної, соціальної, правової держави. Реалізація положень Конституції України в законодавстві та діяльності органів влади в умовах суперечливого розвитку суспільства сприяла певній стабілізації й упорядкуванню відносин у різних сферах суспільного життя. Натомість ігнорування або порушення конституційних норм призводили до конфліктів і погіршення політичного клімату та правопорядку в державі.

Разом з тим, практика реалізації Конституції України і внесення до неї змін свідчать про її певну, в тому числі концептуальну, недосконалість, завдяки чому виявлено недоліки, що впливали на виникнення політико-правових конфліктів або на законність їх розв’язання. Рівень захищеності конституційних прав громадян залишається досі низьким, не реалізується повною мірою головний обов’язок держави перед людиною. Таким чином, суспільство і держава постають перед необхідністю усвідомлення вказаних недоліків і внесення відповідних змін до Конституції України.

Учасники Конференції відзначають, що утворення Конституційної Асамблеї як допоміжного органу при Президентові України для вироблення концепції змінення Конституції та на її основі законопроекту про внесення змін до Конституції України стає все більш вагомим фактором стимулювання подальшого розвитку вітчизняної конституційно-правової думки, підвищення рівня правосвідомості та правової культури населення. Водночас, діяльність Конституційної Асамблеї вказує на доцільність більш активного залучення вчених-правознавців до вирішення проблеми конституційного реформування державного управління.

Науково-практична конференція рекомендує:

1. Розширити проблематику наукових досліджень конституціоналізму і реформування публічної влади. Активізувати зусилля Національної академії правових наук України, вчених Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, інших наукових установ і навчальних закладів на цих напрямах досліджень.

2. Вважати пріоритетними дослідження методологічних проблем та концептуальних основ Конституції і конституційного процесу в Україні.

3. Посилити увагу до теоретичного дослідження Конституції як основи розвитку національного законодавства, та вивчення вказаної проблематики в юридичних навчальних закладах.

4. Забезпечити дієву участь вчених-юристів у підготовці наукових пропозицій і коментарів з питань застосування чинної Конституції України, а також з питань реформування державної влади і місцевого самоврядування, розвитку національної правової системи. Вважати особливо актуальною наукову розробку концептуальних засад парламентаризму в Україні, судово-правової та муніципальної реформ.

5. Рекомендувати науковим юридичним установам та навчальним закладам, товариству «Знання» посилити роз’яснювальну роботу щодо ролі та соціальної цінності Конституції України в суспільстві, в реформуванні державної влади та місцевого самоврядування, встановлення гарантій додержання і захисту прав людини.

6. Опублікувати матеріали Конференції.

25 червня 2013 року
http://idpnan.in.ua/provedeni_zahodi_2013.html

http://kul.kiev.ua/novini/uchast-rektora-kup-nanu-u-mignarodniy-naukovo-praktichniy-konferenciji-suchasniy-konstitucionalizm-aktualni-problemi-teoriji-i-praktiki.html

Немає коментарів: