пʼятниця, 22 лютого 2013 р.

Проект Закону України Про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення судової системи та засад здійснення правосуддя в Україні 2013


Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:

1. Статтю 55 після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту: "Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, утвореним законом.

Кожен має право на апеляційне та касаційне оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Особа, визнана судом винною у вчиненні злочину, має право на перегляд судом вищої інстанції факту визнання її винною або винесеного їй вироку".

У зв'язку з цим частину другу-четверту вважати відповідно частинами четвертою-шостою.

2. Пункт 27 частини першої статті 85 виключити.

3. Статтю 92 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту: "Виключно законами України утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються суди, встановлюється їх мережа."

У зв'язку з цим частину третю вважати відповідно частиною четвертою.

4. Частину першу статті 93 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Верховному Суду України".


а) пункт 23 частини першої викласти в такій редакції:
"23) на підставі та згідно з поданням Вищої ради юстиції призначає суддів на посади та звільняє їх з посад, здійснює переведення суддів";

б) у частині четвертій цифри "23" виключити та доповнити новим реченням такого змісту: "Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктом 23 цієї статті, скріплюються підписом Голови Вищої ради юстиції".

6. Статтю 124 викласти у такій редакції:
"Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функції правосуддя, а також її привласнення іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
Народ бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних, обирає мирових суддів.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Суди не можуть ухвалювати рішення на виконання повноважень інших органів чи посадових осіб, крім випадків, визначених законом.

Судові рішення ухвалюються іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.
Законом можуть бути встановлені процедури врегулювання спорів шляхом позасудового розгляду, в тому числі через органи добровільного врегулювання спорів."

7. Доповнити статтею 124-1 такого змісту:
"Стаття 124-1. Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, передбачених Римським Статутом Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року, та, відповідно, може надати згоду на обов'язковість цього міжнародного договору згідно з процедурою, встановленою Конституцією та законами України."

8. Статтю 125 викласти в такій редакції:
"Стаття 125. Система судів в Україні будується за принципами територіальності, інстанційності та спеціалізації.

Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому законом.

Верховний Суд України є найвищим судовим органом з розгляду цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських та інших справ, підсудних судам.

Верховний Суд України:
1) забезпечує у визначених законом процесуальних формах однакове застосування усіма судами норм матеріального та процесуального права;
2) переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
3) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.
Суд не може виконувати функції різних інстанцій в одній справі.

Для розгляду визначених законом окремих категорій справ діють спеціалізовані суди. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

Законом може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ.
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається."

9. Доповнити статтею 125-1 такого змісту:
"Стаття 125-1. Суди утворюються, реорганізовуються, ліквідуються законом.

Законом встановлюється мережа судів. Внесення змін до мережі судів допускається виключно у разі утворення, реорганізації, ліквідації суду.

Законопроект про утворення, реорганізацію, ліквідацію суду, встановлення мережі судів та внесення змін до неї вноситься Президентом України за поданням Вищої ради юстиції, погодженим Прем'єр-міністром України".

10. Статтю 126 викласти у такій редакції:
"Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України.

Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. За вплив на суддю, неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

Суддя до винесення обвинувального вироку судом не може бути затриманий чи взятий під варту без згоди Вищої ради юстиції, а суддя Конституційного Суду України - без згоди Верховної Ради України.

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей у порядку, встановленому законом.
Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України.

Повноваження судді припиняються в разі:
1) досягнення суддею сімдесяти років;
2) смерті судді, набрання законної сили судовим рішенням про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим.

Суддя звільняється з посади, органом, що його призначив, у разі:
1) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;
2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) порушення суддею вимог щодо несумісності;
4) вчинення суддею дисциплінарного правопорушення, несумісного з подальшим зайняттям ним посади судді;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
6) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;
7) визнання його недієздатним;
8) ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя займає посаду, якщо ним не надано згоди на його переведення до іншого суду відповідної спеціалізації та рівня, а в разі відсутності вакантної посади судді в такому суді - згоди на переведення до будь-якого іншого суду або на включення його до резерву суддів.

Рішення щодо звільнення з посади судді може бути оскаржене ним в порядку, передбаченому законом.

Суддя Конституційного Суду України звільняється з посади органом, що його призначив, також у разі досягнення ним сімдесяти років та (або) закінчення строку, на який його призначено.

Повноваження судді можуть бути зупинені в порядку, передбаченому законом, в разі обвинувачення його у вчиненні злочину.

Повноваження судді зупиняються в порядку, передбаченому законом, на час перебування судді в резерві суддів."


а) частину першу після слів "у визначених законом випадках" доповнити словами "мирові судді";

б) у частині другій слова "та профспілок" виключити;

в) у частині третій слова "кваліфікаційною комісією суддів" замінити словами "Вищою радою юстиції", слова "двадцяти п’яти років" замінити словами "тридцяти років", а слова "три роки" замінити словами "п’ять років";

г) частину четверту викласти в такій редакції:
"Добір кандидатів на посаду судді здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому законом".

д) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"Вимоги до мирового судді, порядок його обрання, звільнення, його повноваження та порядок їх здійснення встановлюються законом."

У зв'язку з цим частину шосту вважати відповідно частиною сьомою.

12. Статтю 128 викласти у такій редакції:
"Стаття 128. Призначення на посаду професійного судді здійснюється безстроково Президентом України на підставі та згідно з поданням Вищої ради юстиції.

Голови судів та їх заступники (крім Голови Верховного України та його заступників) призначаються Вищою радою юстиції за пропозицією зборів суддів відповідного суду.

Голова Верховного Суду України та його заступники обираються на посаду та звільняються з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.

Переведення судді до іншого суду здійснюється Президентом України на підставі та згідно з поданням Вищої ради юстиції. Переведення судді до іншого суду здійснюється лише за його згодою.

Переведення судді до суду вищого рівня здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому законом (крім випадків переведення судді у зв'язку з реорганізацією або ліквідацією суду)."

13. Статтю 129 викласти у такій редакції:
"Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства є:
1) верховенство права та законність;
2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
3) забезпечення доведеності вини;
4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
6) забезпечення обвинуваченому права на захист;
7) публічність та гласність судового процесу, його повне фіксування технічними засобами, крім випадків, встановлених законом;
8) незалежний розподіл судових справ та їх розгляд у розумні строки;
9) обов'язковість рішень суду.
Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій."

14. Друге речення частини першої статті 130 викласти у такій редакції: "Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України визначаються окремо для кожного суду."

15. Статтю 131 викласти у такій редакції:
"Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції - незалежний орган, що забезпечує організацію та діяльність судів, захист незалежності суддів.

До відання Вищої ради юстиції належить:
1) проведення добору кандидатів на посаду судді;
2) внесення подання про призначення суддів на посади, звільнення їх з посад;
3) внесення подання про переведення судді до іншого суду;
4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів;
5) прийняття рішення щодо зупинення повноважень судді у випадках, передбачених частиною сьомою статті 126 Конституції України;
7) прийняття в порядку, передбаченому законом, рішення стосовно порушення суддею вимог щодо несумісності;
8) прийняття рішення щодо припинення повноважень судді у випадках, передбачених частиною шостою статті 126 Конституції України;
9) призначення суддів на адміністративні посади та звільнення суддів з адміністративних посад у судах, крім Верховного Суду України, за поданням зборів суддів відповідного суду;
10) здійснення інших повноважень, визначених Конституцією України.
Організація та порядок діяльності Вищої ради юстиції визначається законом."

16. Доповнити статтею 131-1 такого змісту:
"Стаття 131-1. Вища рада юстиції діє у складі п'ятнадцяти членів, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше п'ятнадцяти років.

З’їзд суддів України призначає до Вищої ради юстиції дев'ять членів з числа суддів, суддів у відставці, забезпечуючи при цьому представництво суддів судів різних інстанцій та спеціалізацій. Національна академія правових наук України призначає чотири члени Вищої ради юстиції, а З’їзд адвокатів України з числа адвокатів - два члени Вищої ради юстиції. Порядок проведення з'їздів, передбачених цією частиною, встановлюється законом.

Член Вищої ради юстиції призначається на три роки без права бути призначеним на повторний строк.

Члени Вищої ради юстиції здійснюють свої повноваження на постійній основі і не можуть суміщати виконання своїх обов’язків з участю в будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької і творчої.

Члени Вищої ради юстиції, призначені з числа суддів, не можуть здійснювати правосуддя. Інші члени Вищої Ради юстиції не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.

За членом Вищої ради юстиції на час здійснення повноважень зберігається статус, місце роботи.

Вища рада юстиції вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше 12 членів.

У засіданнях Вищої ради юстиції можуть брати участь з правом дорадчого голосу Голова Верховного Суду України, Генеральний прокурор України, Міністр юстиції України".

ІІ. Розділ XV "Перехідні положення" Конституції України доповнити пунктом 17 такого змісту:

17. Після внесення до Конституції України змін Законом України про внесення змін до Конституції України (щодо удосконалення судової системи в Україні та посилення гарантій незалежності суддів):

Прим.: Пункти 3-9 цього підпункту пропонується викласти в редакції, що надається. Щодо пунктів 1-2, то вони пропонують перехідну концепцію, відміну від проекту, що надійшов до КА, кожна з яких має свої позитиви та ризики (тому вибір обраного підходу потребує політичного погодження).

1) Судді судів загальної юрисдикції, призначені на посаду професійного судді вперше до внесення змін до Конституції України цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження до закінчення строку, на який їх призначено.

Подальше призначення цих суддів безстроково здійснюється відповідно до цієї Конституції без застосування вимоги, встановленої частиною четвертою статті 127 цієї Конституції щодо добору на посаду судді на конкурсній основі.

Призначення суддів, які були призначені на посаду вперше до внесення змін до Конституції України цим Законом, та в яких на момент набрання ним чинності закінчився п'ятирічний строк перебування на посаді судді (у разі, якщо вони на день внесення змін до Конституції України цим Законом в установленому законом порядку звернулися щодо їх рекомендування для обрання на посади суддів безстроково) також здійснюється відповідно до цієї Конституції без застосування вимоги, встановленої частиною четвертою статті 127 цієї Конституції щодо добору на посаду судді на конкурсній основі.

Прим.: Варіант проекту, що надійшов до КА, - усі ці судді набувають статусу суддів, призначених безстроково.

2) Повноваження Президента України щодо призначення судді на посаду вперше, передбачені частиною першою статті 128 Конституції України (в редакції від 28 червня 1996 року), продовжують застосовуватися до осіб, щодо яких на день внесення змін до Конституції України внесено подання Вищої ради юстиції про призначення на посади судді вперше, та осіб, які на день внесення змін до Конституції України склали кваліфікаційний іспит, у разі, якщо такі особи не відповідають вимогам частини третьої статті 127 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом). На таких осіб поширюються вимоги частини третьої статті 127 Конституції України до внесення до неї змін.

Після призначення на посаду судді вперше такі судді здійснюють свої повноваження до закінчення строку, на який їх призначено (варіант - до того, як цим особам виповниться тридцять років). Подальше призначення безстроково цих суддів здійснюється відповідно до цієї Конституції без застосування вимоги, встановленої частиною четвертою статті 127 цієї Конституції щодо добору на посаду судді на конкурсній основі.

Прим.: Варіант проекту, що надійшов, - на цих осіб не поширюється вимога частини третьої статті 127 (щодо підвищення віку та стажу роботи).

3) Судді, призначені на посаду професійного судді вперше можуть бути звільнені з посади, їх повноваження можуть бути припинені або зупинені на підставах та в порядку, передбачених цією Конституцією.

4) Судді судів загальної юрисдикції, обрані безстроково, судді Конституційного Суду України продовжують здійснювати свої повноваження до їх звільнення з посад чи припинення їх повноважень на посадах з підстав, передбачених статтею 126 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом). На них поширюються положення Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом) щодо зупинення їх повноважень на підставах, передбачених цією Конституцією.

Судді судів загальної юрисдикції, судді Конституційного Суду України, які на день внесення цим Законом змін до Конституції України досягли шістдесяти п’яти років, але рішення щодо їх звільнення з посади судді не прийнято, продовжують здійснювати свої повноваження до їх звільнення з посад чи припинення їх повноважень на посадах з підстав, передбачених статтею 126 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом).

Звільнення суддів судів загальної юрисдикції, обраних безстроково, зазначених в абзацах першому і другому цього пункту, здійснюється Президентом України в порядку, встановленому законом.

5) Вища рада юстиції формується відповідно до цієї Конституції (зі змінами, внесеними цим Законом) протягом трьох місяців з дня внесення цим Законом змін до Конституції України.

Вища рада юстиції, сформована до внесення цим Законом змін до Конституції України, здійснює повноваження, визначені пунктами 1 - 4 частини першої статті 131 Конституції України (зі змінами, внесеними цим Законом), до сформування складу Вищої Ради юстиції відповідно до цієї Конституції, але не довше шести місяців.

6) Подання щодо звільнення з посад суддів судів загальної юрисдикції, які до внесення цим Законом змін до Конституції України не розглянуті Верховною Радою України, у двотижневий строк передаються до Вищої ради юстиції, яка у двотижневий строк з дня їх отримання вносить Президенту України подання про звільнення суддів із посад.

Подання щодо звільнення з посад суддів судів загальної юрисдикції, які внесені на розгляд Президента України до внесення цим Законом змін до Конституції України, розглядаються Президентом України; будь-які додаткові матеріали при цьому не подаються.

7) Матеріали щодо переведення суддів, обраних безстроково, які до дня набрання чинності цим Законом не розглянуті Верховною Радою України, у двотижневий строк передаються до Вищої ради юстиції, яка у двотижневий строк із дня їх отримання вносить подання про переведення суддів Президенту України.

Матеріали щодо переведення суддів, призначених вперше, які внесені на розгляд Президента України до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються Президентом України.

8) Матеріали щодо надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції, судді Конституційного Суду України, які на момент сформування Вищої ради юстиції відповідно до цієї Конституції (зі змінами, внесеними цим Законом), не розглянуті Верховною Радою України, невідкладно передаються до Вищої ради юстиції.

9) Законопроект про затвердження мережі судів подається Президентом України до парламенту у встановленому цією Конституцією України порядку не пізніше ніж через три місяця з дня сформування складу Вищої ради юстиції (або з дня внесення змін до Конституції України цим Законом) з урахуванням усіх судів, утворених на день внесення змін до Конституції України. У разі необхідності разом з законопроектом подаються законопроекти про утворення, реорганізацію, ліквідацію судів.

ІІІ. Цей Закон набирає чинності з ________, крім пункту ________ (щодо зміни суб'єкта надання згоди на затримання та арешт судді), який набирає чинності з дня сформування складу Вищої ради юстиції відповідно до Конституції України (із змінами, внесеними цим Законом), але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Проект підготовлений: робочою групою Конституційної Асамблеї
(Марини Ставнійчук, Василя Маляренка)

Прийнятий за основу: Комісією Конституційної
Асамблеї з питань правосуддя (Василя Маляренка)]

____________
//racurs.ua/pages/zakon-konst

*** 
Закон України Про контроль над судовою владою 2010 
*** 
15.03.2013 Микола Оніщук. «Правосуддя» потребує доопрацювання 
13.03.2013 Микола Мельник. Конвертаційна Асамблея? 
13.03.2013 Володимир Крижанівський. Венеціанська комісія за демократію через… Ставнійчук?
22.02.2013 Судова реформа - вдосконаленню немає меж 
06.12.2012, 05.02.2013 Венеціанський «карнавал» у Києві 
06.12.2012 Стенограма засідання круглого столу «Концептуальні питання удосконалення конституційних засад правосуддя в Україні»
06.12.2012 Василь Маляренко. Доповідь Комісії з питань правосуддя щодо концептуальних засад конституційно-правової модернізації правосуддя України 
06.12.2012 Андрій Портнов. Доповідь щодо проекту Закону України Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій залежності суддів
23.11.2012 Микола Мельник. Підпорядкування судової влади: завершення процесу 
25.09.2012 Елена Геда. Во ВСЮ меняются

1 коментар:

Вадим Мурачов сказав...

28.02.2013 | Марина Ставнійчук
Конституційна Асамблея подасть Президенту законопроект про вдосконалення судової системи не пізніше червня

Конституційна Асамблея надіслала на експертизу до Венеціанської комісії (Європейської комісії "За демократію через право") перші пропозиції, сформовані під час експертних дискусій щодо модернізації Конституції України. Законопроект про вдосконалення судової системи Конституційна Асамблея подасть на розгляд Президента не пізніше червня.

Про це секретар спеціального допоміжного органу при Президентові України Марина Ставнійчук повідомила в коментарі УКРІНФОРМу за підсумками засідання Комісії з питань правосуддя при Асамблеї.

За словами заступника глави Адміністрації Президента, у цих пропозиціях представлений проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України щодо вдосконалення судової системи та засад здійснення правосуддя в Україні".

«Конституційна Асамблея налаштована максимально врахувати висновки європейських експертів з конституційного права. Це допоможе наблизити оновлений варіант Конституції до європейських стандартів», - заявила Ставнійчук.

Конституційна Асамблея надіслала на експертизу до Венеціанської комісії (Європейської комісії "За демократію через право") перші пропозиції, сформовані під час експертних дискусій щодо модернізації Конституції України.

За словами Ставнійчук, паралельно з експертизою Венеціанської комісії буде продовжено обговорення пріоритетного законопроекту в фаховому середовищі в Україні.

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/konstitutsiyna_asambleya_podast_prezidentu_zakonoproekt_pro_vdoskonalennya_sudovoii_sistemi_ne_piznishe_chervnya_1801861