четвер, 9 грудня 2010 р.

Указ Президента України №1116/2010 Питання Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1116/2010

Питання Комісії зі зміцнення демократії та 
утвердження верховенства права

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити:
Положення про Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права (додається);
персональний склад Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права (додається).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
9 грудня 2010 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 грудня 2010 року №1116/2010

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію зі зміцнення демократії та 
утвердження верховенства права

1. Комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

підготовка пропозицій щодо вжиття заходів для завершення виконання Україною зобов'язань, що випливають з її членства в Раді Європи, визначених Висновком Парламентської асамблеї Ради Європи №190 (1995), з урахуванням положень резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України, зокрема Резолюції 1755 (2010);

сприяння налагодженню тісної співпраці між Україною та Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), підготовка пропозицій щодо врахування її висновків та рекомендацій;

підготовка пропозицій щодо досягнення відповідності положень Конституції України європейським стандартам і цінностям на основі рекомендацій Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія);

здійснення аналізу нормативно-правових актів та моніторингу ефективності реалізації таких актів з метою приведення їх у відповідність із європейськими нормами і стандартами, вимогами політичної складової Копенгагенських критеріїв 1993 року щодо набуття членства України в Європейському Союзі, а також підготовка пропозицій з удосконалення законодавства України;

підготовка довідкових матеріалів, що стосуються питань відповідності правової системи України вимогам політичної складової Копенгагенських критеріїв 1993 року, виконання відповідних положень Плану дій «Україна – Європейський Союз», вжиття заходів щодо висвітлення роботи з виконання цього Плану в засобах масової інформації.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
звертатися в установленому порядку до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій для одержання інформаційних та статистичних матеріалів, необхідних для її роботи, а також до відповідних установ та організацій для надання ними експертних висновків з питань, що належать до компетенції Комісії;

залучати в разі потреби в установленому порядку до опрацювання окремих питань представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, експертів, науковців та фахівців (за погодженням з їх керівниками);

створювати підкомісії, тимчасові робочі та експертні групи;

ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів, актів Президента України;
організовувати та проводити наукові конференції, круглі столи, дискусії, наради, семінари тощо з питань, віднесених до її компетенції.

5. Комісію очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.
Голова Комісії є членом Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом).

6. Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням Голови Комісії.
Голова та члени Комісії здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

7. Голова Комісії:

здійснює керівництво Комісією;
визначає порядок роботи Комісії;
головує на засіданнях Комісії;
представляє Комісію у взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;
регулярно, не рідше одного разу на квартал, інформує Президента України про діяльність Комісії.

8. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від її складу. Делегування членами Комісії своїх повноважень іншим особам не допускається.

9. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії є вирішальним.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує Голова Комісії.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і можуть надсилатися для розгляду центральним та місцевим органам виконавчої влади.

10. У разі необхідності прийняття законодавчих актів, актів Президента України з питань, що розглядає Комісія, пропозиції з цих питань виносяться на розгляд Комісії разом із проектами відповідних нормативно-правових актів.

11. Інформація про діяльність Комісії та підготовлені нею матеріали розміщуються на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України.

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами.

13. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України 
С.ЛЬОВОЧКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 грудня 2010 року №1116/2010

СКЛАД
Комісії зі зміцнення демократії та 
утвердження верховенства права

ГОЛОВАТИЙ Сергій Петрович – народний депутат України, президент Всеукраїнського благодійного фонду «Українська правнича фундація», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, Голова Комісії (за згодою)
БОЙКО Віталій Федорович – суддя Верховного Суду України у відставці, Голова Верховного Суду України у 1994 – 2002 роках (за згодою)
ВИШНЯКОВ Олександр Костянтинович – завідувач кафедри права Європейського союзу і порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук (за згодою)
ДОВГЕРТ Анатолій Степанович – завідувач кафедри міжнародного приватного і митного права Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)
ДОЛЕЖАН Валентин Володимирович – професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук (за згодою)
ЄМЕЛЬЯНОВА Інна Іванівна – перший заступник Міністра юстиції України
КИСІЛЬ Василь Іванович – старший партнер адвокатського об'єднання «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери», адвокат, доктор юридичних наук (за згодою)
КІВАЛОВ Сергій Васильович – голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)
КОЗЬЯКОВ Сергій Юрійович – керуючий партнер адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «Сергій Козьяков та партнери», адвокат (за згодою)
КОЗЮБРА Микола Іванович – завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», суддя Конституційного Суду України у відставці, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)
КОЛІУШКО Ігор Борисович – голова правління Центру політико-правових реформ (за згодою)
КОННОВ Сергій Володимирович – президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України», старший партнер адвокатського об'єднання «Адвокатська контора «Коннов і Созановський», адвокат (за згодою)
МАРТИНЕНКО Петро Федорович – декан юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету, суддя Конституційного Суду України у відставці (за згодою)
МІЩЕНКО Сергій Григорович – голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою)
ПЕТРИШИН Олександр Віталійович – завідувач кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, перший віце-президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)
РИЖКОВ Геннадій Володимирович – юридичний радник Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва (за згодою)
РОМАНОВ Роман Валерійович – директор програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження» (за згодою)
РЯБОШАПКА Руслан Георгійович – директор Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України
СИРОЇД Оксана Іванівна – національний менеджер проектів програми «Верховенство права та права людини» Координатора проектів ОБСЄ в Україні (за згодою)
ХАВРОНЮК Микола Іванович – заступник керівника апарату – начальник правового управління Верховного Суду України, доктор юридичних наук (за згодою)
ЯВОРСЬКИЙ Володимир Михайлович – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громадських організацій «Українська Гельсінська спілка з прав людини» (за згодою).

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН
//www.president.gov.ua/documents/12615.html

13.04.2012 Сергей Головатый. Демократия у нас есть
27.12.2005 Конституційна реформа 2004 року. Висновок Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права (Сергія Головатого) 
2005-2010 Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження верховенства права (укази, положення, склад)

1 коментар:

Вадим Мурачов сказав...

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1015/2010

Про Комісію зі зміцнення демократії
та утвердження верховенства права

З метою об'єднання зусиль органів державної влади, політичних партій, громадських організацій, інших інститутів громадянського суспільства у справі зміцнення демократії та утвердження верховенства права та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права як консультативно-дорадчий орган.

2. Призначити ГОЛОВАТОГО Сергія Петровича Головою Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права (за згодою).

3. Голові Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права подати в установленому порядку у місячний строк пропозиції щодо персонального складу Комісії.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

05 листопада 2010 року
//www.president.gov.ua/documents/12442.html