четвер, 22 січня 2004 р.

Велика Злука. День проголошення самостійності України. День соборності України. День Соборності та Свободи України (в документах)


Зміст сторінки:
  • Передвступний договір між УНР й ЗУНР про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю 1918
  • Ухвала Української Національної Ради про злуку ЗУНР з УНР 1919
  • Повідомлення президії НР і Ради Державних Секретарів ЗУНР до Директорії УНР про ухвалення передвступного договору 1919
  • Універсал Директорії УНР (про злуку ЗУНР з Наддніпрянською Народньою Республікою) 1919
  • Закон про встановлення святкування 22 січня, як дня проголошення самостійності України 1919
  • Постанова про введення в склад Директорії УНР д-ра Є.Петрушевича 1919
  • Інформація УТА у газеті «Республіка» про Свято злуки у Києві 1919
  • Указ Президента України Про День соборності України 1999
  • Указ Президента України Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат та професійних свят (День Соборності та Свободи України) 2011
  • Указ Президента України Про день соборності України 2014



Передвступний договір,
заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові
між Українською Народньою Республікою й
Західно-Українською Народньою Республікою
про маючу наступити злуку обох українських
держав в одну державну одиницю

1. Західно-Українська Народня Республіка заявляє цим непохитний намір злитись у найкоротшім часі в одну велику державу з Українською Народньою Республікою - значить заявляє свій намір перестати істнувати як окрема держава, а натомісць увійти з усією територією й населенням, як складова частина державної цілости, в Українську Народню Республіку.


2. Українська Народня Республіка заявляє цим рівнож свій непохітний намір злитись у найкоротшім часі в одну державу з Західно-Українського Народньою Республікою - значить заявляє свій намір прийняти всю територію й населення Західно-Української Народньої Республіки, як складову частину державної цілости, в Українську Народню Республіку.

3. Правительства обох Республік уважають зв'язаними повищими заявами, то значить: уважають себе посполу зобов'язаними цю державну злуку можливо в найкоротшім часі перевести в діло так, щоби в можливо найкоротшім часі обі держави утворили справді одну неподільну державну одиницю.


4. Західно-Українська Народня Республіка з огляду на витворені історичними обставинами, окремими правними інституціями та культурними й соціальними ріжницями окремішності життя на своїй території й її населення, як будучій частині неподільної Української Народньої Республіки, дістає територіяльну автономію, которої межі означить у хвилі реалізації злуки обох Республік в одну державну цілість окрема спільна комісія за ратифікацію її рішень компетентними законодатними й правительственними державними органами обох Республік, Тоді також установлені будуть детальні условини злуки обох держав.
 
5. Договір цей, списаний у двох примірниках, як двох окремих оригіналах, призначених по одному для правительств кожної з обох держав, може бути опублікований за згодою обох правительств, т.є. Директорії Української Народньої Республіки й Ради Державних Секретарів Західно-Української Народньої Республіки.


Директорія Української Народньої Республіки:
В. Винниченко. П. Андрієвський. Ф. Швець


Отаман Укр. Респ. військ С. Петлюра


Повновласники Ради Державних Секретарів
Західно-Української Народньої Республіки:
Д-р Льонгін Цегельський. Д-р Дмитро Левицький

Винниченко В. Відродження нації.- Київ; Відень, 1920. - Т.3. - С.254-256. Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0011300-18


Ухвала
Української Національної Ради з дня 3 січня 1919 р.
про злуку Західно-Української Народної Республіки з
Українською Народною Республікою

Українська Національна Рада постановила:


Українська Національна Рада, виконуючи право самоозначення Українського Народу, проголошує торжественно зєдиненє з нинішним днем: Західно-Української Народної Республики з Українською Народною Республикою в одну, одноцільну суверенну Народну Республику.


Зміряючи до найскоршого переведення сеї злуки, Українська Національна Рада затверджує передвступний договір про злуку, заключений між Західно-Українською Народною Республикою і Українською Народною Республикою дня 1 грудня 1918 р. у Хвастові, та поручає Державному Секретаріятови негайно розпочати переговори з київським правительством для сфінализовання договору про злуку.


До часу, коли зберуть ся установчі збори зєдиненої Республики законодатну владу на території бувшої Західно-Української Народної Республики виконує Українська Національна Рада.


До тогож самого часу цивільну і військову адміністрацію на згаданій території веде Державний Секретаріят, установлений Українською Національною Радою, як її виконуючий орган.


За Виділ Української Національної Ради: 
Др Горбачевський, в. р. Др Петрушевич, в. р.

Хрестоматія з історії держави і права України
//textbooks.net.ua/content/view/1022/17/



Ухвала Української Національної Ради про злуку ЗУНР з УНР. 
3 січня 1919 р. ЦДАВО України, ф.2192, оп.2, спр.3, арк.1
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?63


Повідомлення про прилучення Західньої Української 
Республіки до України. Газета "Нова рада". 5 січня 1919 р.
//www.istpravda.com.ua/artefacts/4d3adbac87083/#16



До Світлої Директорії
Української Народньої Республіки
у Києві

Президія Національної Ради і Рада Державних Секретарів Західно-Української Народньої Республіки мають честь подати отсим до відома Світлої Директорії і Правительства Української Народньої Республіки, що Українська Національна Рада, яко найвищий законодатний орган Західно-Української Народньої Республіки, на торжественнім засіданню в Станиславові, дня 3 січня 1919 року, одноголосно рішила, що слідує:


Українська Національна Рада, виконуючи право самовизначення Українського Народу, проголошує торжественно з'єднання з нинішним днєм Західно-Української Народньої Республіки з Українською Народньою Республікою в одну одноцільну, суверенну Народню Республіку.


Зміряючи до найскоршого переведення цеї злуки, Українська Національна Рада затверджує передвступний договір між Західно-Українською Народньою Республікою і Українською Народньою Республікою дня 1 грудня 1918 року у Хвастові та поручає Державному Секретаріятові негайно розпочати переговори з Київським правительством для офіназлізовання договора про злуку.


До часу, коли зберуться Установчі Збори об'єднаної Республіки, законодатну владу на території бувшої Західно-Української Народньої Республіки виконує Українська Національна Рада.

 
До того самого часу цивільну і військову адміністрацію на згаданій території веде Державний Секретаріят, установлений Українською Національною Радою як її виконавчий орган. Підписані Президія Української Національної Ради та Рада Державних Секретарів подають се до відома Верховної Української Народньої Республіки через окрему торжественну депутацію, зложену з представників усіх державних чинників і усіх кругів населення Західно-Української Народньої Республіки, а заразом висилають окрему комісію, що має з правительством Української Народньої Республіки увійти в близчі переговори що до способу зреалізовання вище наведеної ухвали.


Станіслав, дня 16 січня 1919 року.


За президію Української Національної Ради:
Доктор Лев Бачинський,
Доктор Стефан Левицький


За Раду Державних Секретарів:
Доктор Ізидор Голубович, Президент
Доктор Льонгін Цегельський,
Державний Секретар і Управитель закордонних справ

Нова Рада. - 1919, 11 (24) січня. - N16. 
Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-19


Повідомлення президії Української Національної Ради і Ради Державних 
Секретарів ЗУНР до Директорії УНР про проголошення з'єднання ЗУНР 
з УНР та затвердження передвступного договору. 16 січня1919 р. 
ЦДАВО України, ф.1429, оп.1, спр.5, арк.1
//www.archives.gov.ua/Sections/AktZl/Revolution_1917-1921_p2/index.php?98
//www.archives.gov.ua/Sections/AktZl/Revolution_1917-1921_p2/index.php?99



УНІВЕРСАЛ
ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Іменем Української Народньої Республіки Директорія оповіщає народ Український про велику подію в історії землі нашої української.


3-го січня 1919 року в м. Станиславові Українська Національна Рада Західної Української Народньої Республіки, як виразник волі всіх українців бувшої Австро-Угорської імперії і як найвищий їх законодавчий чинник, торжественно проголосила злуку Західної Української Народньої Республіки з Наддніпрянською Народньою Республікою - в одноцільну, суверенну Народню Республіку.

 
Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія Української Народньої Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народньої Республіки від 3-го січня 1919 року.


Од нині во єдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України - Західно-Українська Народня Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна.


Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України.


Од нині є єдина незалежна Українська Народня Республіка.

 
Од нині народ Український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну, самостійну Державу Українську на благо і щастя всього її трудового люду.


22 січня 1919 року, у м. Київі.


Голова Директорії: Володимир Винниченко


Члени: Симон Петлюра, Панас Андрієвський, Андрій Макаренко

 
Член-Секретарь: Федір Швець

Нова Рада - 1919, 11 (24) січня. - N16. 
Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції 
України. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0004300-19



Універсал Директорії УНР про злуку ЗУНР з Наддніпрянською 
Народньою Республікою за підписами Голови Директорії 
Володимира Винниченка та її членів. 22 січня 1919 р. 
ЦДАВО України, ф.1429, оп.1, спр.5, арк.5
//www.archives.gov.ua/Sections/Avtografy/R-14.php?21


Втративши Самостійність, Соборність і 
Свободу – проголосили Незалежність...
В. Ак-Мурза



Витяг з Вісника Державних Законів за 1919 рік. Випуск 6-й.                                          ч. 82.
 
ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ затверджуємо:
 
                 ГОЛОВА ДИРЕКТОРІЇ: В.Винниченко в.р. 
                 ЧЛЕНИ: Андрієвський в.р. А.Макаренко в.р.
                 Член-Секретарь: Ф.Швець в.р.

                                    24 січня 1919 р. Київ
 
                 Посвідчив: В.о. Державного Секретаря Михайло Корчинський в.р.
 
 
                 УХВАЛЕНИЙ РАДОЮ НАРОДНІХ МІНІСТРІВ 

                                    З  А  К  О  Н
про встановлення святкування 22 січня, як дня проголошення самостійності України


На доповнення відповідних законів встановити щорічне святкування 22 січня, як дня проголошення Українською Центральною Радою самостійности України.


ГОЛОВА РАДИ НАРОДНИХ МІНІСТРІВ В.Чеховський
МІНІСТР НАРОДНОЇ ОСВІТИ Проф. Огієнко


З оригіналом згідно
Секретарь Р.Н.М [підпис]


Закон УНР про відзначення 22 січня, як дня проголошення самостійності 
України. 24 січня 1919 р. ЦДАВО України, ф.1065, оп.4, спр.5, арк.57
//dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2010-01-22/exh.php
//www.archives.gov.ua/Sections/AktZl/Revolution_1917-1921_p2/index.php?103
//tsdavo.org.ua/4/webpages/63005915.html


Постанова про введення до складу Директорії УНР 
Є.Петрушевича, яко представника від ЗОУНР. 
12 березня 1919 р. ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.38, арк.3
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?61


Інформація [Українського Телеграфного Агентства] УТА у газеті «Республіка» про святкування у Києві злуки Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою, 2 лютого 1919 р. 
ЦДАВО України, ф.3505, оп.1, спр.36, арк.1-1 зв.
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?58
//www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO/index.php?59#photo




УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1209/2011 (1209/2011) від 30.12.2011}

Про День соборності України

Враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави, постановляю:

Установити День соборності України, який відзначати щорічно 22 січня - у день проголошення в 1919 році Акта злуки (n0011300-18).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 січня 1999 року
N 42/99

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/42/99




УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення в Україні деяких
пам'ятних дат та професійних свят

З метою впорядкування відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят та на підтримку пропозицій громадян, громадських організацій постановляю:

1. Установити в Україні:

День Соборності та Свободи України, який відзначати щорічно 22 січня;

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, який відзначати щорічно у третю неділю травня;

День родини, який відзначати щорічно 8 липня;

День флоту України, який відзначати щорічно в останню неділю липня.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 21 січня 1999 року N 42 (42/99) «Про День соборності України»;

Указ Президента України від 21 березня 2000 року N 484 (484/2000) «Про Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва»;

Указ Президента України від 19 листопада 2005 року N 1619 (1619/2005) «Про День Свободи»;

Указ Президента України від 27 грудня 2006 року N 1132 (1132/2006) «Про відзначення у 2007 році Дня Соборності України»;

Указ Президента України від 13 грудня 2007 року N 1219 (1219/2007) «Про відзначення у 2008 році Дня Соборності України»;

Указ Президента України від 18 листопада 2008 року N 1053 (1053/2008) «Про День флоту України»;

Указ Президента України від 21 серпня 2009 року N 663 (663/2009) «Про День майстрів народного мистецтва»;

Указ Президента України від 1 грудня 2009 року N 986 (986/2009) «Про відзначення у 2010 році Дня Соборності України».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 30 грудня 2011 року
N 1209/2011

____________
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1209/2011




Указ
Президента України

Про День Соборності України

1. Відзначати щорічно 22 січня - у день проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки - День Соборності України.

2. Внести до Указу Президента України від 30 грудня 2011 року № 1209 «Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат та професійних свят» зміну, виключивши абзац другий статті 1.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 листопада 2014 року
№ 871/2014

____________
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/871/2014
http://www.president.gov.ua/documents/18440.html

Грамота Уряду УНР в екзилі Про правонаступництво України. Заява Державного Центру Української Народньої Республіки 1992 

Святкування Дня Злуки УНР і ЗУНР в Калуші (нині - Івано-Франківщина).
8 січня 1919 р.
Молебень на Софійській площі в Києві з нагоди проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР. Цивільні познімали головні убори. В центрі – Симон Петлюра та Володимир Винниченко. 22 січня 1919 р.
Урочисте проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР на Софійській площі в Києві. 22 січня 1919 р.
Проголошення Акту Злуки українських земель на Софійській площі в Києві.
22 січня 1919 р. Знято з дзвіниці Софійського собору, на горизонті видно ще не зруйнований більшовиками Михайлівський Золотоверхий.  //www.istpravda.com.ua/artefacts/4d3adbac87083/

3 коментарі:

Вадим Мурачов сказав...

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1209/2011 (1209/2011) від 30.12.2011}

Про День Свободи

З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, виховання у громадян почуття національної гідності, враховуючи історичне значення революційних подій осені 2004 року, які засвідчили волелюбність Українського народу, його прагнення до свободи і демократичних цінностей, та на підтримку ініціатив громадськості постановляю:

Установити в Україні День Свободи, який відзначати щорічно 22 листопада.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 листопада 2005 року
N 1619/2005
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1619/2005

Вадим Мурачов сказав...

30.12.2011 | УНІАН
Янукович переніс День Свободи на іншу дату

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ «Про відзначення в Україні деяких пам`ятних дат та професійних свят», згідно з яким 22 січня визначено як День Соборності та Свободи України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, таке рішення В.ЯНУКОВИЧ прийняв на підтримку звернень та пропозицій, які надходять до нього від громадян та громадських організацій.

Зокрема, за даними прес-служби, у цих численних зверненнях йдеться, що «соборність Української держави - одвічна мрія, яку плекав народ протягом усієї історії боротьби за незалежну Україну.

Лише соборна, незалежна і вільна Україна має шанс увійти до спільноти процвітаючих країн як рівноправний партнер і перспективний лідер центрально-східного регіону Європи.

Саме тому значення Свободи як невід`ємної складової незалежної України набуває особливого змісту і стає нерозривно пов`язаним з Соборністю наших земель.

Це тим паче є значущим фактом зараз, коли раз-у-раз з різних боків політики-радикали кидають гасла про можливе від`єднання того чи іншого регіону від соборного тіла матері України».

«Історичний момент і значимість Свободи та Соборності диктує необхідність підсилення цих складових Незалежності в свідомості народу, в нашій традиції та в історії нашої Державності», - підкреслюється у відповідних зверненнях та пропозиціях від громадян та громадських організацій, поінформували у прес-службі.

Саме тому на підтримку цих пропозицій та з метою консолідації суспільства, зміцнення єдності народу та утвердження ідеалів свободи глава держави своїм указом визначив 22 січня Днем Соборності та Свободи України.

Таким чином, це свято широко відзначатиметься в усій державі в наступному 2012 році, відзначили в прес-службі.

За їх даними, у кожному місті, селі та селищі України щороку 22 січня будуть проводитися урочистості за участю керівників держави, народних депутатів, представників центральних та місцевих органів влади, релігійних організацій, дипломатичного корпусу, громадськості.

http://www.unian.ua/news/477408-yanukovich-perenis-den-svobodi-na-inshu-datu.html

http://www.president.gov.ua/content/sobornist.html

Вадим Мурачов сказав...

Указ
Президента України

Про День Гідності та Свободи

З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору, постановляю:

1. Установити в Україні День Гідності та Свободи, який відзначати щорічно 21 листопада.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 листопада 2014 року
№ 872/2014

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/872/2014
http://www.president.gov.ua/documents/18440.html