четвер, 17 травня 2012 р.

Закон України. Про щорічне послання Президента України 2012


Верховна Рада України;
Закон від 17.05.2012 № 4731-VI
Документ 4731-17, чинний, поточна редакція -
Прийняття від 17.05.2012ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572):

1) в абзаці першому частини першої статті 21:
слова "Міністерства економіки України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики";
після слів "який ґрунтується на" доповнити словами "щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України";

2) у статті 33:
назву після слова "Визначення" доповнити словами "Основних напрямів";
частину першу після слова "розробляє" доповнити словами "відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики";

3) частину першу статті 52 після слів "зміни структури витрат державного бюджету" доповнити словами "уточнення пріоритетів бюджетної політики";

4) у статті 109:
пункт 1 частини першої після слова "визначення" доповнити словами "Основних напрямів";
пункт 1 частини другої після слів "підготовка питання щодо" доповнити словами "Основних напрямів";
частину третю після слів "питання щодо" доповнити словами "Основних напрямів".

2. У другому реченні статті 41 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242; 2010 р., N 10, ст. 107) слова "що включаються в Державну програму соціального та економічного розвитку України" виключити.

3. У частині першій статті 23 Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність"(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 16, ст. 95) слова "відповідно до Державної програми економічного і соціального розвитку України, державних гідрометеорологічних програм" замінити словами "згідно з відповідними державними цільовими програмами".

4. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190):

1) частину першу статті 6 після слів "актів Президента України" доповнити словами "щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актів", а після слів "та інших центральних органів виконавчої влади" доповнити словами "які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання";

2) частину другу статті 7 після слів "актами Президента України" доповнити словами "щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами";

3) у пункті 8 статті 17 слова "державних програм соціального та економічного розвитку України" замінити словами "державних цільових програм";

4) пункт 1 статті 18 після слова "складає" доповнити словами "відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів";

5) статтю 30 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Місцеві державні адміністрації забезпечують виконання виданих Президентом України актів, реалізацію програм Президента України та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, виконання наданих Президентом України доручень, актів Кабінету Міністрів України".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

5. У Законі України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 25, ст. 195):

1) у другому реченні преамбули слова "програм економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програм економічного і соціального розвитку";

2) у статті 1:
абзац третій викласти в такій редакції:
"програми економічного і соціального розвитку - державні цільові програми економічного, соціального розвитку, програми економічного, соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст";
в абзаці п'ятому слова "програм економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програм економічного і соціального розвитку";

3) у статті 2:
у назві та абзаці першому слова "програм економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програм економічного і соціального розвитку";
абзац другий доповнити словами "і на більш тривалий період";
в абзаці третьому слова "економічного і соціального розвитку України" замінити словами "економічного і соціального розвитку";

4) у назві та тексті статті 3 слова "програм економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програм економічного і соціального розвитку";

5) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
"Система прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку складається з:
прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;
прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період;
загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм;
прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на середньостроковий період;
програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період";

6) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
"Прогнозні і програмні документи економічного і соціального розвитку розробляються у строки та у порядку, встановлені Кабінетом Міністрів України";

7) у частині третій статті 7 слова "Державної програми економічного і соціального розвитку України" замінити словами "державних цільових програм";

8) статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші державні цільові програми
Порядок розроблення, затвердження і виконання загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм визначається Законом України "Про державні цільові програми";

9) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"Програма економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста Києва, Севастополя на короткостроковий період розробляється щороку взаємоузгоджено з щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України";

10) назву розділу IV викласти в такій редакції:
"Розділ IV
ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ";

11) у статті 12:
у назві слова "та програм" виключити;
у частині першій слова "і програми розвитку галузей економіки" виключити;
у частині другій слова "та програми" виключити;

12) статтю 14 виключити;

13) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Повноваження Верховної Ради України щодо загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку
Верховна Рада України відповідно до Конституції України затверджує загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку";

14) у статті 16:
у назві статті слова "та розроблення програм економічного і соціального розвитку" виключити;
в абзаці другому слова "розробляє і здійснює Державну програму економічного і соціального розвитку України на наступний рік, організовує" та "і програм розвитку окремих галузей економіки" виключити;
в абзаці третьому слова "і програмних" виключити;
абзац четвертий виключити;
в абзаці п'ятому слова "затверджує програми розвитку окремих галузей економіки" виключити;
абзац шостий виключити;

15) у статті 17:
а) у назві статті слова "та розроблення програм економічного і соціального розвитку" виключити;
б) у частині першій:
в абзаці першому слова "та підготовки програм економічного і соціального розвитку програми" виключити;
в абзаці другому слова "Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України" та "і Державну програму економічного і соціального розвитку України на наступний рік, здійснює щоквартальний моніторинг її виконання" виключити;
в абзаці третьому слова "і проекти програм розвитку окремих галузей економіки" виключити;
в абзаці четвертому слова "та програмних" виключити;
в) у частині другій:
в абзаці другому слова "і Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік, забезпечують виконання завдань, визначених цією програмою, у відповідних галузях економіки та сферах діяльності" виключити;
в абзаці третьому слова "та програми" виключити;

16) у частині другій статті 18 слова "і Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік, забезпечують виконання завдань, визначених цією програмою, на відповідній території" замінити словами" і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечують виконання завдань, визначених цими програмами, на відповідній території".

6. У Законі України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 47, ст. 405):

1) в абзаці третьому пункту 3 слова "проектів Державного бюджету України і Державної програми економічного і соціального розвитку України" замінити словами "проекту Державного бюджету України";

2) абзац третій підрозділу 10 "Фінансове забезпечення" розділу III "Механізм забезпечення реалізації Програми" виключити.

7. У пункті 3 Закону України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 7, ст. 35) слова "проектів Закону України про Державний бюджет України та Державної програми економічного та соціального розвитку України на черговий рік" замінити словами "проекту закону про Державний бюджет України".

8. В абзаці п'ятому частини третьої статті 6 Закону України "Про страховий фонд документації України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 101; 2005 р., N 9, ст. 175) слова "проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України" замінити словом "проекту".

9. В абзаці другому пункту 3 розділу VI "Механізм забезпечення реалізації Програми" Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172), слова "проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України та" виключити.

10. В абзаці дванадцятому підрозділу "Стимулювання державою соціально-економічного розвитку малих міст" розділу III "Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих міст" Загальнодержавної програми розвитку малих міст, затвердженої Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 24, ст. 332), слова "та щорічно - до Державної програми економічного і соціального розвитку України" виключити.

11. У Законі України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 25, ст. 352):

1) у статті 4:
абзац другий частини першої виключити;
у частині третій слова "у складі проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України та" виключити;

2) частину першу статті 9 після слів "розробляється на основі" доповнити словами "прогнозів економічного і соціального розвитку України, прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період";

3) абзац п'ятий статті 18 та абзац четвертий статті 21 виключити.

12. В абзаці восьмому частини другої статті 45 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 449; 2010 р., N 33, ст. 471) слова "та Державної програми економічного і соціального розвитку України" виключити.

13. У частині першій статті 3 Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів"(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 548) слова "державних програм економічного і соціального розвитку України" виключити.

14. Абзац другий пункту 2 Закону України "Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010 - 2015 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 42, ст. 636) виключити.

15. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58, N 38, ст. 384):

1) частину другу статті 25 доповнити словами "та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України";

2) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:
"1. Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля";

3) частину першу статті 50 після слів "актів Президента України" доповнити словами "щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України".

16. В абзаці другому частини першої статті 4 Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168) слова "державними програмами економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програмами Президента України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України".

17. Частину першу статті 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385) після слів "актами та дорученнями Президента України" доповнити словами "щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України".

18. В абзаці третьому підрозділу "Етапи виконання Програми" розділу IV "Механізм виконання програм" Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 44, ст. 457), слова "на основі формування та виконання щорічних планів соціального та економічного розвитку України" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 травня 2012 року
N 4731-VI

____________
//search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_05_17/T124731.html
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4731-17

Послання президентові
Модернізація - «по посланіям». Развод - «по понятіям»

Развод - «по понятіям». Модернізація - «по посланіям»
Команда Януковича вдруге заходиться…
Конституційний коловорот 
Модернізована опозиція
06.06.2013 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році. Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України (витяг)
03.07.2012 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році. Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України (витяг) 
03.07.2012 Вступне слово Президента України Віктора Януковича до щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України 
17.05.2012 Закон України. Про кругову поруку влади 
07.04.2011 Модернізація України - наш стратегічний вибір. Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України (витяг) 
17.03.2011 Закон України Про центральні органи виконавчої влади 
07.10.2010 Закон України Про Кабінет Міністрів України 
30.09.2010 Рішення Конституційного Суду України (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) Віктор Шишкін, Петро Стецюк (окрема думка) 
01.07.2010 Закон України Про засади внутрішньої і зовнішньої політики

4 коментарі:

Вадим Мурачов сказав...

КАРТА ПРОХОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
від 30.12.2011 р. N 9665
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо системи програмних документів)

Суб'єкт законодавчої ініціативи: Президент України
Автор законодавчої ініціативи: В. Ф. Янукович
Відповідальний комітет: Комітет з питань бюджету
Голова комітету: В. Баранов

Проходження проекту за стадіями
30.12.2011 Одержаний ВР України
10.02.2012 Прийнятий за основу
14.05.2012 Підготовлений до 2-го читання
17.05.2012 Прийнятий ВР України
17.05.2012 Закон України, підписаний Президентом України
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF7GH00I.html

Вадим Мурачов сказав...

10.02.2012
Юрій Мірошниченко: Прийняття закону щодо системи програмних документів сприятиме реалізації курсу реформ Президента

Народний депутат України від Партії регіонів, Представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко вважає, що ухвалення парламентом поданого Главою держави проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо системи програмних документів) створить законодавчі механізми для консолідації зусиль усіх органів влади довкола реалізації курсу реформ Президента України. Про це він повідомив у п’ятницю, 10 лютого, коментуючи ухвалення документу в першому читанні.

«Сьогодні політична відповідальність за стан справ у країні покладається на Главу держави, але належних інструментів для реалізації політичного курсу в нього не було», - підкреслив Юрій Мірошниченко.

За словами політика, у законопроекті передбачається посилення ролі щорічного послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Зокрема, пропонується на його основі: розробляти щорічний проект Основних напрямів бюджетної політики; складати прогноз Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди; видавати акти центральних і місцевих органів виконавчої влади; складати проекти місцевих бюджетів.

Представник Глави держави у парламентів повідомив, що прийняття цього закону дозволить підвищити ефективність управління державними фінансами, посилити стратегічну складову у процесі бюджетного планування, прискорити здійснення реформ.

«Прийняття зазначеного закону створить законодавчі механізми для консолідації зусиль усіх органів влади довкола реалізації курсу реформ Президента України», – переконаний Юрій Мірошниченко.

Прес-служба народного депутата Ю. Мірошниченка
http://www.partyofregions.org.ua/ru/deputy_faction/activities/show/8616

Вадим Мурачов сказав...

18.05.2012
Федерація роботодавців України
Програма уряду та держбюджет тепер будуть ґрунтуватися на щорічних посланнях Президента

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо системи програмних документів) (№9665).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 із 317 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Верховна Рада України за підтримки 273 депутатів прийняла у першому читанні законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо системи програмних документів)”. Документом вносяться зміни до Бюджетного кодексу, згідно з якими проект основних напрямів бюджетної політики та прогноз Державного бюджету України мають ґрунтуватися на щорічних посланнях Президента. При цьому повноваження Верховної Ради щодо визначення бюджетної політики вилучається. Окрім того, на щорічних посланнях Президента базуватиметься і Програма діяльності Кабінету міністрів.

Коментуючи ухвалене тоді рішення, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявив, що парламент фактично розпочав процес зміни Конституції та державного політичного устрою. “Цей законопроект остаточно перетворить Україну на одну із найсильніших авторитарних моделей президентської республіки”, – сказав М.Томенко.

Віце-спікер звернув увагу на те, що цим документом вносяться зміни до шести законів України, серед яких “Про Кабінет Міністрів України”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про центральні органи виконавчої влади”.

М.Томенко також звернув увагу на те, що уряд фактично виводиться із системи керування місцевими адміністраціями. “По значних позиціях Президент, а точніше Адміністрація Президента, прямо здійснює управління місцевими, обласними, районними адміністраціями для виконання щорічного Послання Президента України та його указів”, – констатував він.

http://ua.fru.org.ua/programa-uryadu-ta-derzhbyudzhet-teper-budut-%D2%91runtuvatisya-na-shhorichnix-poslannyax-prezidenta/

Вадим Мурачов сказав...

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 138/2012-рп

Про підготовку щорічних послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України

З метою забезпечення підготовки щорічних послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі - послання):

1. Утворити робочу групу з підготовки щорічних послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі - робоча група).

2. Затвердити персональний склад робочої групи (додається).

3. Покласти:

керівництво підготовкою послань на Льовочкіна Сергія Володимировича — Главу Адміністрації Президента України, керівника робочої групи;

методичне та наукове забезпечення підготовки послань на Єрмолаєва Андрія Васильовича - директора Національного інституту стратегічних досліджень;

забезпечення статистичною інформацією, необхідною для підготовки послань, на Осауленка Олександра Григоровича - Голову Державної служби статистики України.

4. Робочій групі розробляти та подавати:

проект структури послання - до 15 вересня року, що передує року звернення Президента України з посланням;

проект послання - до 1 лютого року, в якому планується звернення Президента України з посланням.

5. Дозволити керівникові робочої групи вносити зміни до її персонального складу та в разі потреби залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських організацій, вітчизняних та іноземних учених, незалежних експертів.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

13 липня 2012 року
http://www.president.gov.ua/documents/14908.html