середа, 20 червня 2012 р.

Рішення №4 Про підготовку Регламенту Конституційної Асамблеї [проект 1] 2012
Про підготовку 
Регламенту Конституційної Асамблеї
Рішення від 20 червня 2012 року №4
м. Київ

Розглянувши питання підготовки Регламенту Конституційної Асамблеї, 
Конституційна Асамблея вирішила:

1. Взяти до відома інформацію секретаря Конституційної Асамблеї, Радника Президента України - Керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України М.Ставнійчук про підготовку Регламенту Конституційної Асамблеї.

2. Прийняти за основу проект Регламенту Конституційної Асамблеї.


3. Запропонувати членам Конституційної Асамблеї у місячний строк внести секретарю Конституційної Асамблеї, Раднику Президента України – Керівнику Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України М.Ставнійчук пропозиції до проекту Регламенту Конституційної Асамблеї.

4. Внести координаційному бюро Конституційної Асамблеї на чергове (найближче) пленарне засідання Конституційної Асамблеї доопрацьований проект Регламенту Конституційної Асамблеї для його затвердження.

Голова

Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї, Радник Президента України - Керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України М.Ставнійчук

____________
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
//www.president.gov.ua/news/24767.html
РЕГЛАМЕНТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ АСАМБЛЕЇ
[16 червня 2012 року]


Затверджений 
рішенням Конституційної Асамблеї 
від «__» ________ 2012 року №__

Регламент Конституційної Асамблеї встановлює відповідно до Положення про Конституційну Асамблею, затвердженого Указом Президента України від 17 травня 2012 року №328/2012 «Про Конституційну Асамблею», форми і порядок роботи Конституційної Асамблеї, її комісій та інших робочих органів, порядок підготовки та прийняття рішень Конституційної Асамблеї.

І. Загальні положення

Стаття 1. Конституційна Асамблея є спеціальним допоміжним органом при Президентові України, утвореним з метою підготовки законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України.

Стаття 2. У своїй діяльності Конституційна Асамблея керується Конституцією і законами України, актами Президента України, іншими нормативно-правовими актами, чинними міжнародними договорами України, Положенням про Конституційну Асамблею, а також цим Регламентом.

Конституційна Асамблея у своїй діяльності керується також загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Стаття 3. Діяльність Конституційної Асамблеї ґрунтується на принципах верховенства права, колегіальності, самоврядності, прозорості, відкритості та гласності, незалежності у прийнятті рішень, а також на засадах професіоналізму і науковості, що є основою для ефективного, вільного та конструктивного обміну думками (діалогу), створення атмосфери довіри.

ІІ. Формування Конституційної Асамблеї та її робочих органів, порядок внесення змін до їх персонального складу

Стаття 4. Конституційна Асамблея створюється у складі Голови, заступника Голови, секретаря та інших членів, які беруть участь в її роботі на громадських засадах і мають рівні права.

Персональний склад Конституційної Асамблеї затверджується Президентом України.

Стаття 5. Пропозиції щодо змін до персонального складу Конституційної Асамблеї вносяться на розгляд Президентові України Головою Конституційної Асамблеї.

Підставами для внесення пропозицій Президентові України щодо змін до персонального складу Конституційної Асамблеї є:

1) особиста заява члена Конституційної Асамблеї про припинення повноважень;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Конституційної Асамблеї;

3) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України члена Конституційної Асамблеї;

4) смерть члена Конституційної Асамблеї;

5) інші обставини, що унеможливлюють виконання членом Конституційної Асамблеї своїх повноважень.

Стаття 6. Для підготовки пропозицій і рекомендацій з питань внесення змін до Конституції України, а також з інших питань, визначених завданнями Конституційної Асамблеї у складі Конституційної Асамблеї створюються комісії та інші робочі органи, формується координаційне бюро Конституційної Асамблеї (далі – координаційне бюро).

Координаційне бюро очолює Голова Конституційної Асамблеї. До складу координаційного бюро також входять заступник Голови Конституційної Асамблеї, секретар Конституційної Асамблеї, голови комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї.

Конституційна Асамблея затверджує кількісний і персональний склад комісій, обирає за пропозицією Голови Конституційної Асамблеї голів комісій.

Член Конституційної Асамблеї, який призначений на підставі Указу Президента України про внесення змін до персонального складу Конституційної Асамблеї, на черговому (найближчому) пленарному засіданні Конституційної Асамблеї за поданням координаційного бюро включається до складу однієї з комісій.

Стаття 7. Ураховуючи структуру Конституції України та виходячи з необхідності вдосконалення Основного Закону України, Конституційна Асамблея створює комісії з питань:

конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України;

прав, свобод та обов’язків людини і громадянина;

здійснення народовладдя;

організації державної влади;

правосуддя;

правоохоронної діяльності;

адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування.

У разі потреби Конституційна Асамблея може утворювати інші комісії, вносити зміни до складу комісій, створювати у складі комісій підкомісії з окремих питань предмета відання комісії.

Комісія створюється у складі не менше десяти членів Конституційної Асамблеї.

Член Конституційної Асамблеї може входити до складу тільки однієї комісії.

Голова Конституційної Асамблеї, заступник Голови і секретар Конституційної Асамблеї не входять до складу комісій.

Стаття 8. На першому засіданні комісії, яке скликає її голова, члени комісії обирають зі свого складу секретаря комісії.

Пропозиції щодо кандидатури секретаря комісії можуть вноситися кожним членом комісії.

Рішення комісії про обрання секретаря комісії приймається шляхом відкритого голосування більшістю від затвердженого складу комісії.

ІІI. Права та обов’язки голови, заступника, секретаря та членів Конституційної Асамблеї

Стаття 9. Керівництво діяльністю Конституційної Асамблеї здійснює її Голова.

Голова Конституційної Асамблеї:

1) скликає і веде її пленарні засідання;

2) підписує прийняті Конституційною Асамблеєю рішення;

3) головує на засіданнях координаційного бюро Конституційної Асамблеї;

4) представляє Конституційну Асамблею у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, науковими установами, вищими навчальними закладами, іншими установами та організаціями, у тому числі міжнародними, а також із засобами масової інформації;

5) регулярно, не рідше одного разу на квартал, доповідає Президентові України про діяльність Конституційної Асамблеї.

У разі відсутності Голови Конституційної Асамблеї його обов'язки виконує заступник Голови Конституційної Асамблеї.

Стаття 10. Секретар Конституційної Асамблеї відповідає за організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї, у тому числі:

1) забезпечує підготовку питань порядку денного пленарних засідань Конституційної Асамблеї, засідань координаційного бюро;

2) забезпечує ведення протоколів пленарних задінь Конституційної Асамблеї, засідань координаційного бюро;

3) за дорученням голови Конституційної асамблеї формує список осіб, запрошених для участі в пленарних засіданнях Конституційної Асамблеї, засіданнях координаційного бюро;

4) виконує доручення Голови Конституційної Асамблеї.

Стаття 11. Член Конституційної Асамблеї має право:

1) брати участь і голосувати на пленарних засіданнях Конституційної Асамблеї та засіданнях її робочих органів, до складу яких він входить;

2) виступати на пленарних засіданнях Конституційної Асамблеї та засіданнях її робочих органів, вносити усні та письмові пропозиції і зауваження до всіх проектів документів, що розробляються в рамках Конституційної Асамблеї, вимагати проведення з них голосування;

3) отримувати та ознайомлюватися з будь-якими документами і матеріалами, що надходять до Конституційної Асамблеї та її робочих органів;

4) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Конституційною Асамблеєю, у письмовій формі викласти свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Конституційної Асамблеї.

Стаття 12. Член Конституційної Асамблеї зобов’язаний:

1) регулярно особисто брати участь у пленарних засіданнях Конституційної Асамблеї та засіданнях її робочих органів, до складу яких він входить;

2) активно долучатися до роботи Конституційної Асамблеї у період між її пленарними засіданнями;

3) дотримуватися вимог Положення про Конституційну Асамблею, цього Регламенту, сприяти роботі Конституційної Асамблеї та її робочих органів;

4) виконувати рішення Конституційної Асамблеї, її робочих органів, доручення Голови Конституційної Асамблеї.

ІV. Порядок роботи Конституційної Асамблеї

Стаття 13. Конституційна Асамблея здійснює свою діяльність у формі пленарних засідань Конституційної Асамблеї, засідань комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї, робочих груп, а також в інших організаційних формах.

Стаття 14. Пленарне засідання Конституційної Асамблеї є повноважним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від затвердженого складу Конституційної Асамблеї.

У разі присутності на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї менше двох третин від затвердженого складу Конституційної Асамблеї, Голова Конституційної Асамблеї має право закрити пленарне засідання чи оголосити перерву в пленарному засіданні, повідомити про час наступного пленарного засідання або про час продовження пленарного засідання після перерви.

Стаття 15. Пленарні засідання Конституційної Асамблеї скликаються Головою Конституційної Асамблеї за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Пленарне засідання Конституційної Асамблеї може тривати кілька робочих днів.

Секретар Конституційної Асамблеї повідомляє членів Конституційної Асамблеї про час і місце проведення засідання Конституційної Асамблеї із зазначенням питань, які пропонується включити до порядку денного, та наданням проектів документів і необхідних матеріалів з цих питань, як правило, не пізніше, ніж за три дні до дня пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

Стаття 16. Порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї затверджується на початку засідання більшістю голосів від затвердженого складу Конституційної Асамблеї.

Порядок обговорення питань порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї визначається головуючим.

Стаття 17. Рішення з питання порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від затвердженого складу Конституційної Асамблеї, крім випадку передбаченого частиною третьою цієї статті.

У разі рівного розподілу голосів голос Голови Конституційної Асамблеї (головуючого на засіданні) є вирішальним.

Рішення про ухвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України приймається не менш як двома третинами від затвердженого складу Конституційної Асамблеї.

У разі необхідності доопрацювання рішення Конституційної Асамблеї чи окремих його положень воно може бути прийняте за основу. У цьому випадку визначаються дата (час) наступного розгляду рішення і дата (час), до якої членами Конституційної Асамблеї можуть бути подані зауваження та пропозиції.

Конституційною Асамблеєю також може бути прийнято рішення про створення робочої групи для доопрацювання рішення, прийнятого за основу, та його підготовки для розгляду на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї.

Пропозиції та поправки до проекту рішення вносяться членами Конституційної Асамблеї, як правило, у письмовій формі. Голосування по кожній з них проводиться окремо. Член Конституційної Асамблеї може на будь-якій стадії обговорення проекту рішення зняти свою пропозицію чи поправку.

Підрахунок голосів та оголошення результатів голосування здійснює секретар Конституційної Асамблеї.

Стаття 18. Член Конституційної Асамблеї голосує особисто.

Делегування членом Конституційної Асамблеї свого голосу іншим особам не допускається.

Стаття 19. На пленарному засіданні Конституційної Асамблеї ведуться протокол і стенограма.

У протоколі пленарного засідання Конституційної Асамблеї зазначаються порядковий номер, дата і місце проведення пленарного засідання Конституційної Асамблеї, прізвище, ім’я та по батькові Голови Конституційної Асамблеї (головуючого), секретаря Конституційної Асамблеї, кількість присутніх членів Конституційної Асамблеї, запрошені особи, питання порядку денного із зазначенням прізвища та ініціалів доповідача, прізвища виступаючих в обговоренні питання, результати розгляду питань.

До протоколу додаються прийняті Конституційною Асамблеєю рішення, окремі думки членів Конституційної Асамблеї, викладені в письмовій формі, та стенограма пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

Протокол пленарного засідання Конституційної Асамблеї підписує Голова Конституційної Асамблеї (головуючий) та секретар Конституційної Асамблеї.

Забезпечується звуковий запис пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

Стаття 20. Пленарні засідання Конституційної Асамблеї проводяться, як правило, в місті Києві.

В окремих випадках Конституційна Асамблея може проводити виїзні пленарні засідання.

V. Порядок організації діяльності координаційного бюро та комісій

Стаття 21. Координаційне бюро узгоджує діяльність комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї.

Стаття 22. Засідання координаційного бюро скликається Головою Конституційної Асамблеї (у разі його відсутності – заступником Голови Конституційної Асамблеї) за потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Секретар Конституційної Асамблеї повідомляє членів координаційного бюро про час і місце проведення засідання координаційного бюро із зазначенням питань порядку денного, наданням проектів документів і необхідних матеріалів з питань, включених до порядку денного, як правило, не пізніше, ніж за два дні до дня засідання координаційного бюро.

Стаття 23. Засідання координаційного бюро є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин його членів.

Стаття 24. Рішення координаційного бюро приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від його складу.

У разі рівного розподілу голосів голос Голови Конституційної Асамблеї (головуючого) є вирішальним.

Стаття 25. На засіданні координаційного бюро ведеться протокол.

У протоколі засідання координаційного бюро зазначаються порядковий номер засідання, дата і місце його проведення, прізвище, ім’я та по батькові присутніх на засіданні членів координаційного бюро, запрошених осіб, питання порядку денного з зазначенням прізвища та ініціалів доповідача, прізвища виступаючих в обговоренні питання, результати розгляду питань.

Протокол засідання координаційного бюро підписує Голова Конституційної Асамблеї (головуючий) та секретар Конституційної Асамблеї.

Стаття 26. У період між пленарними засіданнями Конституційної Асамблеї члени Конституційної Асамблеї працюють у комісіях та інших робочих органах відповідно до затвердженого ними плану роботи.

Комісія затверджує графік своїх засідань, який доводиться головою комісії до відома секретаря Конституційної Асамблеї та членів Конституційної Асамблеї.

Про час і місце засідання комісії секретар комісії повідомляє членів комісії не пізніш як за три дні до засідання.

Стаття 27. Засідання комісії Конституційної Асамблеї є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого складу комісії.

Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – секретар комісії.

У засіданні комісії мають право присутності та виступу Голова, заступник Голови, секретар Конституційної Асамблеї, а також члени Конституційної Асамблеї, які входять до складу інших комісій.

Організацію діяльності комісії здійснюють голова та секретар комісії.

Стаття 28. Рішення комісії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від її затвердженого складу.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

Член комісії голосує особисто.

Стаття 29. На засіданні комісії ведеться протокол.

У протоколі комісії зазначаються порядковий номер засідання, дата і місце його проведення, прізвище, ім’я та по батькові присутніх на засіданні членів комісії, запрошені особи, питання порядку денного з зазначенням прізвища та ініціалів доповідача, прізвища виступаючих в обговоренні питання, результати розгляду питань. У разі необхідності до протоколу додаються документи, які були схвалені на засіданні комісії.

Протокол засідання комісії підписує голова (головуючий) та секретар комісії.

VI. Прикінцеві положення

Стаття 30. Порядок вирішення окремих процедурних питань може встановлюватися Конституційною Асамблеєю на її пленарних засіданнях відповідно до цього Регламенту.

Стаття 31. Пропозиції щодо внесення змін до Регламенту мають право вносити Голова, заступник Голови, секретар, інші члени Конституційної Асамблеї.

Проект рішення Конституційної Асамблеї про внесення змін до Регламенту Конституційної Асамблеї вноситься на розгляд Конституційної Асамблеї Головою Конституційної Асамблеї.

Стаття 32. Регламент Конституційної Асамблеї набирає чинності з дня його затвердження на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї.

____________
Прес-служба Президента України Віктора Януковича

//www.president.gov.ua/news/24771.html

20.06.2012 Рішення КАЯК №1 і №2. Комісії Конституційної Асамблеї (перелік, керівництво, склад) 
*** 
04.07.2012 Регламент Конституційної Асамблеї [проект 2]

1 коментар:

imho сказав...

04.06.2012
//cau.in.ua/?p=168