середа, 4 липня 2012 р.

Регламент Конституційної Асамблеї [проект 2] 2012
РЕГЛАМЕНТ
КОНСТИТУЦІЙНОЇ АСАМБЛЕЇ
[4 липня 2012 року]

Регламент Конституційної Асамблеї встановлює відповідно до Положення про Конституційну Асамблею, затвердженого Указом Президента України від 17 травня 2012 року № 328 “Про Конституційну Асамблею”, форми і порядок роботи Конституційної Асамблеї, її комісій та інших робочих органів, порядок підготовки та прийняття рішень Конституційної Асамблеї.

І. Загальні положення

Стаття 1. Конституційна Асамблея є спеціальним допоміжним органом при Президентові України, утвореним з метою підготовки законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України.

Стаття 2. У своїй діяльності Конституційна Асамблея керується Конституцією і законами України, актами Президента України, іншими нормативно-правовими актами, чинними міжнародними договорами України, Положенням про Конституційну Асамблею, а також затвердженим відповідно до нього Регламентом Конституційної Асамблеї (далі – Регламент).

Конституційна Асамблея у своїй діяльності керується також загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Стаття 3. Діяльність Конституційної Асамблеї ґрунтується на принципах верховенства права, колегіальності, самоврядності, прозорості, відкритості та гласності, незалежності у прийнятті рішень, а також на засадах професіоналізму і науковості, що є основою для ефективного, вільного та конструктивного обміну думками (діалогу), створення атмосфери довіри.

ІІ. Формування Конституційної Асамблеї
та її робочих органів

Стаття 4. Конституційна Асамблея створюється у складі Голови, заступника Голови, секретаря та інших членів, які беруть участь в її роботі на громадських засадах і мають рівні права.

Персональний склад Конституційної Асамблеї затверджується Президентом України.

Стаття 5. Пропозиції щодо змін до персонального складу Конституційної Асамблеї на розгляд Президентові України вносяться Головою Конституційної Асамблеї.

Підставами для внесення пропозицій Президентові України щодо змін до персонального складу Конституційної Асамблеї є:

1) особиста заява члена Конституційної Асамблеї про припинення повноважень;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Конституційної Асамблеї;

3) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України члена Конституційної Асамблеї;

4) смерті члена Конституційної Асамблеї;

5) інші обставини, що унеможливлюють виконання членом Конституційної Асамблеї своїх повноважень.

Рішення про внесення пропозиції Президентові України щодо змін до персонального складу Конституційної Асамблеї приймається більшістю від затвердженого складу Конституційної Асамблеї.

На підставі цього рішення Голова Конституційної Асамблеї вносить Президентові України пропозиції щодо змін до персонального складу Конституційної Асамблеї.

Стаття 6. Член Конституційної Асамблеї, який призначений на підставі Указу Президента України про внесення змін до персонального складу Конституційної Асамблеї, на черговому (найближчому) пленарному засіданні Конституційної Асамблеї за поданням координаційного бюро включається до складу однієї з комісій.

Стаття 7. У складі Конституційної Асамблеї на першому засіданні Конституційної Асамблеї створюються комісії та інші робочі органи, формується координаційне бюро Конституційної Асамблеї (далі – координаційне бюро) для підготовки пропозицій і рекомендацій з питань внесення змін до Конституції України, а також з інших питань, визначених завданнями Конституційної Асамблеї.

Конституційна Асамблея затверджує кількісний і персональний склад комісій, обирає за пропозицією Голови Конституційної Асамблеї голів комісій.

Стаття 8. Конституційна Асамблея створює комісії з питань:

конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України;

прав, свобод та обов’язків людини і громадянина;

здійснення народовладдя;

організації державної влади;

правосуддя;

правоохоронної діяльності;

адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування.

У разі потреби Конституційна Асамблея може утворювати інші комісії, вносити зміни до складу комісій, створювати у складі комісій підкомісії з окремих питань предмета відання комісії.

Комісія створюється у складі не менше десяти членів Конституційної Асамблеї.

Член Конституційної Асамблеї може входити до складу тільки однієї комісії.

Голова Конституційної Асамблеї, заступник Голови і секретар Конституційної Асамблеї не можуть входити до складу комісій.

Стаття 9. На першому засіданні комісії, яке скликає її голова, члени комісії обирають зі свого складу секретаря комісії.

Пропозиції щодо кандидатури секретаря комісії можуть вноситися кожним членом комісії.

Рішення комісії про обрання секретаря комісії приймається шляхом відкритого голосування більшістю від затвердженого складу комісії.

ІІI. Права та обов’язки голови, заступника, секретаря
та членів Конституційної Асамблеї

Стаття 10. Керівництво діяльністю Конституційної Асамблеї здійснює її Голова.

Голова Конституційної Асамблеї:

скликає і веде її пленарні засідання;

підписує прийняті Конституційною Асамблеєю рішення;

головує на засіданнях координаційного бюро Конституційної Асамблеї;

представляє Конституційну Асамблею у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, науковими установами, вищими навчальними закладами, іншими установами та організаціями, у тому числі міжнародними, а також із засобами масової інформації;

регулярно, не рідше одного разу на квартал, доповідає Президентові України про діяльність Конституційної Асамблеї.

У разі відсутності Голови Конституційної Асамблеї його обов’язки виконує заступник Голови Конституційної Асамблеї.

Стаття 11. Секретар Конституційної Асамблеї відповідає за організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї.

Секретар Конституційної Асамблеї:

забезпечує підготовку питань порядку денного пленарних засідань Конституційної Асамблеї, засідань координаційного бюро;

забезпечує ведення протоколів пленарних задінь Конституційної Асамблеї, засідань координаційного бюро;

за дорученням голови Конституційної асамблеї формує список осіб, запрошених для участі в пленарних засіданнях Конституційної Асамблеї, засіданнях координаційного бюро;

виконує доручення Голови Конституційної Асамблеї.

Стаття 12. Член Конституційної Асамблеї має право:

1) приймати участь та голосувати на пленарних засіданнях Конституційної Асамблеї та засіданнях її робочих органів, до складу яких він входить;

2) виступати на пленарних засіданнях Конституційної Асамблеї та засіданнях її робочих органів, вносити усні та письмові пропозиції і зауваження до всіх проектів документів, що розробляються в рамках Конституційної Асамблеї, вимагати проведення з них голосування;

3) отримувати та ознайомлюватися з будь-якими документами і матеріалами, що надходять до Конституційної Асамблеї та її робочих органів;

4) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Конституційною Асамблеєю, у письмовій формі викласти свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Конституційної Асамблеї.

Член Конституційної Асамблеї зобов’язаний:

1) регулярно брати участь у пленарних засіданнях Конституційної Асамблеї та засіданнях її робочих органів, до складу яких він входить;

2) активно долучатися до роботи Конституційної Асамблеї у період між її пленарними засіданнями;

3) дотримуватися вимог Положення про Конституційну Асамблею, цього Регламенту, сприяти роботі Конституційної Асамблеї та її робочих органів;

4) виконувати рішення Конституційної Асамблеї, її робочих органів, доручення Голови Конституційної Асамблеї.

ІV. Порядок роботи Конституційної Асамблеї

Стаття 13. Конституційна Асамблея здійснює свою діяльність у формі пленарних засідань Конституційної Асамблеї, засідань комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї, робочих груп, а також в інших організаційних формах.

Стаття 14. Пленарне засідання Конституційної Асамблеї є повноважним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від затвердженого складу Конституційної Асамблеї.

У випадку присутності на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї менше двох третин від затвердженого складу Конституційної Асамблеї, Голова Конституційної Асамблеї має право закрити пленарне засідання чи оголосити перерву в пленарному засіданні, повідомити про час наступного пленарного засідання або про час продовження пленарного засідання після перерви.

Стаття 15. Пленарні засідання Конституційної Асамблеї скликаються Головою Конституційної Асамблеї за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Пленарне засідання Конституційної Асамблеї може тривати кілька робочих днів.

Секретар Конституційної Асамблеї повідомляє членів Конституційної Асамблеї про час і місце проведення засідання Конституційної Асамблеї із зазначенням питань порядку денного, наданням проектів документів і необхідних матеріалів з питань, включених до порядку денного, як правило, не пізніше, ніж за три дні до дня пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

Стаття 16. Порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї затверджується на початку засідання більшістю голосів від затвердженого складу Конституційної Асамблеї.

Порядок обговорення питань порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї визначається головуючим.

Стаття 17. Рішення з питання порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від затвердженого складу Конституційної Асамблеї, крім випадку передбаченого частиною третьою цієї статті.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Рішення про ухвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України приймається не менш як двома третинами від затвердженого складу Конституційної Асамблеї.

У разі необхідності доопрацювання рішення Конституційної Асамблеї чи окремих його положень воно може бути прийняте за основу. У цьому випадку визначається дата наступного розгляду рішення і дата, до якої членами Конституційної Асамблеї можуть бути подані зауваження та пропозиції. Конституційною Асамблеєю може бути прийнято рішення про створення робочої групи для доопрацювання рішення.

Пропозиції, зауваження до проекту рішення вносяться членами Конституційної Асамблеї, як правило, у письмовій формі, голосування по кожному із них проводиться окремо. Член Конституційної Асамблеї може на будь-якій стадії обговорення проекту рішення зняти свою пропозицію чи зауваження.

Підрахунок голосів та оголошення результатів голосування здійснює секретар Конституційної Асамблеї.

Стаття 18. Член Конституційної Асамблеї голосує особисто.

Делегування членом Конституційної Асамблеї свого голосу іншим особам не допускається.

Стаття 19. На пленарному засіданні Конституційної Асамблеї ведуться протокол і стенограма.

У протоколі пленарного засідання Конституційної Асамблеї зазначаються порядковий номер, дата і місце проведення пленарного засідання Конституційної Асамблеї, прізвище, ім’я та по батькові Голови Конституційної Асамблеї (головуючого), секретаря Конституційної Асамблеї, кількість присутніх членів Конституційної Асамблеї, запрошені особи, питання порядку денного із зазначенням прізвища та ініціалів доповідача, прізвища виступаючих в обговоренні питання, результати розгляду питань.

До протоколу додаються прийняті Конституційною Асамблеєю рішення, окремі думки членів Конституційної Асамблеї, викладені в письмовій формі, та стенограма пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

Протокол пленарного засідання Конституційної Асамблеї підписує Голова Конституційної Асамблеї (головуючий) та секретар Конституційної Асамблеї.

Забезпечується звуковий та відеозапис пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

Стаття 20. Пленарні засідання Конституційної Асамблеї проводяться, як правило, в приміщенні Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В окремих випадках Конституційна Асамблея може проводити виїзні пленарні засідання.

V. Порядок організації діяльності
координаційного бюро та комісій

Стаття 21. Координаційне бюро узгоджує діяльність комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї.

Координаційне бюро очолює Голова Конституційної Асамблеї. До складу координаційного бюро також входять заступник Голови Конституційної Асамблеї, секретар Конституційної Асамблеї, голови комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї.

Стаття 22. Засідання координаційного бюро скликається Головою Конституційної Асамблеї (у разі його відсутності – заступником Голови Конституційної Асамблеї) за потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Секретар Конституційної Асамблеї повідомляє членів координаційного бюро про час і місце проведення засідання координаційного бюро із зазначенням питань порядку денного, наданням проектів документів і необхідних матеріалів з питань, включених до порядку денного, як правило, не пізніше, ніж за два дні до дня засідання координаційного бюро.

Стаття 23. Засідання координаційного бюро є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин його членів.

Стаття 24. Рішення координаційного бюро приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від його складу.

У разі рівного розподілу голосів голос Голови Конституційної Асамблеї (головуючого) є вирішальним.

Стаття 25. На засіданні координаційного бюро ведеться протокол.

У протоколі засідання координаційного бюро зазначаються порядковий номер засідання, дата і місце його проведення, прізвище, ім’я та по батькові присутніх на засіданні членів координаційного бюро, запрошених осіб, питання порядку денного з зазначенням прізвища та ініціалів доповідача, прізвища виступаючих в обговоренні питання, результати розгляду питань.

Протокол засідання координаційного бюро підписує Голова Конституційної Асамблеї (головуючий) та секретар Конституційної Асамблеї.

Стаття 26. У період між пленарними засіданнями Конституційної Асамблеї члени Конституційної Асамблеї працюють у комісіях та інших робочих органах відповідно до затвердженого ними плану роботи.

Комісія затверджує графік своїх засідань, який доводиться головою комісії до відома секретаря Конституційної Асамблеї.

Члени Конституційної Асамблеї повинні бути ознайомлені з графіком засідань комісій.

Про час і місце засідання комісії секретар комісії повідомляє членів комісії не пізніш як за три дні до засідання.

Стаття 25. Засідання комісії Конституційної Асамблеї є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого складу комісії.

Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – секретар комісії.

У засіданні комісії мають право брати участь Голова, заступник Голови, секретар Конституційної Асамблеї, а також члени Конституційної Асамблеї, які входять до складу інших комісій.

Організацію діяльності комісії здійснюють голова та секретар комісії.

Стаття 26. Рішення комісії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від її затвердженого складу.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.
Член комісії голосує особисто.

Стаття 27. На засіданні комісії ведеться протокол.

У протоколі комісії зазначаються порядковий номер засідання, дата і місце його проведення, прізвище, ім’я та по батькові присутніх на засіданні членів комісії, запрошені особи, питання порядку денного з зазначенням прізвища та ініціалів доповідача, прізвища виступаючих в обговоренні питання, результати розгляду питань.

Протокол засідання комісії підписує голова (головуючий) та секретар комісії.

VI. Прикінцеві положення

Стаття 28. Порядок вирішення окремих процедурних питань може встановлюватися Конституційною Асамблеєю на її пленарних засіданнях відповідно до цього Регламенту.

Стаття 29. Пропозиції щодо внесення змін до Регламенту мають право вносити Голова, заступник Голови, секретар, інші члени Конституційної Асамблеї.

Проект рішення Конституційної Асамблеї про внесення змін до Регламенту Конституційної Асамблеї вноситься на розгляд Конституційної Асамблеї Головою Конституційної Асамблеї.

Стаття 30. Регламент Конституційної Асамблеї набирає чинності з дня його прийняття.

____________
//cau.in.ua/?p=168

21.09.2012 Регламент Конституційної Асамблеї 
16.06.2012 Регламент Конституційної Асамблеї [проект 1]

Унікальний протокол для зв'язку і спілкування з представниками 
абсолютно будь-яких іншопланетних цивілізацій розроблений 
групою міжнародних астрофізиків. Ця універсальна мова для 
спілкування з іншопланетянами, названа METI, описує безліч 
факторів і характеристик сигналу, що включають в себе метод 
кодування сигналу, довжину і зміст повідомлення. Для передачі 
будуть використовуватися дві основні частоти 1.42 або 4.46 
Ґіґаґерц, повідомлення на яких буде легко прийняти навіть 
позаземній цивілізації, що володіє скромними технічними 
здібностями…
//ria.ru/caricature/20110207/331255726.html#ixzz23vc3UOND

Немає коментарів: